Ustawa o samorządzie gminnym — tekst jednolity 2017 r.

Stricte informacyjnie (i pro-studencko: wszakże lada moment kolejne roczniki żaków zaczną trzepać temat samorządności lokalnej): w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875).


ustawa o samorządzie gminnym tekst jednolity 2017
Wójta (burmistrza, prezydenta) jako organ wykonawczy gminy wybiera się w wyborach powszechnych (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Ustawa reguluje m.in. takie kwestie jak:

 • definicja gminy — jest nią zarówno wspólnota samorządowa tworzona przez mieszkańców gminy jak i odpowiednie terytorium (pamiętam, że np. prawo francuskie przewiduje istnienie gminy niezamieszkałej);
 • osobowość prawną gminy (gmina jest osobą prawną, por. art. 33-43 kc);
 • sposób tworzenia i ustalania granic gmin (rozporządzeniem Rady Ministrów), a także łączenia i podziału gmin;
 • określenie zadań własnych gminy — zalicza się do nich zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (m.in. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, gminne drogi, mosty, wodociągi, kanalizacja, śmieci, lokalny transport zbiorowy, pomoc społeczna i opieka zdrowotna, gminna zieleń i cmentarze, etc. etc.);
 • zadania zlecone z zakresu administracji rządowej — w drodze ustawy lub porozumienia zawartego z organem administracji;
 • organy gminy — rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny (plus zasada domniemania kompetencji rady) oraz wójt (burmistrz, prezydent) jako organ wykonawczy;
 • zasadę jawności działania gminy (por. przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zakaz łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem w urzędzie tej gminy lub kierowania jednostką zależną od gminy, zakaz przyjmowania zleceń od wójta, zakaz podejmowania przez radnych zajęć powodujących utratę zaufania (plus zakaz przyjmowania prezentów), zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem mienia komunalnego;
 • sposób składania oświadczeń majątkowych przez członków organów gmin (plus jawność tych oświadczeń, plus konsekwencje niezłożenia oświadczenia majątkowego — wygaśnięcie mandatu);
 • ochrona stosunku pracy radnego (pracodawca może zwolnić radnego tylko za zgodą rady gminy);
 • zakaz łączenia mandatu radnego m.in. z mandatem poselskim, senatora;
 • zakres kompetencji wójta (m.in. reprezentacja gminy, wykonywanie uchwał i budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, obsada stanowisk kierowniczych w jednostkach gminnych);
 • sposób stanowienia przez radę aktów prawa miejscowego czyli uchwał (por. art. 87 ust. 2 Konstytucji RP);
 • definicję mienia komunalnego i sposób prowadzenia gospodarki finansowej;
 • sposób tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością gmin (kompetencje w tym zakresie przysługują premierowi i wojewodom, a w zakresie spraw finansowych — regionalne izby obrachunkowe);
 • w ramach tego nadzoru można uchylić sprzeczną z prawem (nieważną) uchwałę rady gminy — gminie przysługuje od takiej decyzji odwołanie do WSA/NSA;
 • możliwość prywatnego zaskarżenia uchwały przez każdą osobę, której interes prawny został naruszony wskutek wydania uchwały;
 • możliwość rozwiązania rady gminy, która notorycznie narusza ustawy lub Konstytucję RP (uchwałą Sejmu wydaną na wniosek Prezesa Rady Ministrów).

I to by było na tyle (na razie).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x