ZUS może wydać decyzję ws. przedawnionych składek (III UZP 8/16)

Czysto informacyjnie: w piątkowej uchwale Sąd Najwyższy przyjął, że ZUS jest uprawniony do wydania decyzji dotyczącej składek z tytułu ubezpieczenia społecznego nawet jeśli same składki są już przedawnione.

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016 r. (III UZP 8/16)
Dopuszczalne jest ustalenie w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegania ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia w sytuacji, gdy należności z tytułu składek na te ubezpieczenia uległy przedawnieniu przed wydaniem decyzji.

Uchwałę wydano w odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy dopuszczalne jest ustalenie w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegania ubezpieczeniom społecznym: emerytelnemu, rentowemu i wypadkowemu osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia, w sytuacji, gdy składki na te ubezpieczenia uległy przedawnieniu przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie?

Sprawa dotyczyła osoby świadczącej w 1999 r. pracę na podstawie umowy zlecenia, co do której ZUS wydał — w 2012 r. — decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Zdaniem pracodawcy wydanie decyzji było niedopuszczalne, albowiem składki uległy już przedawnieniu.

SN stanął na stanowisku, iż ZUS może wydać decyzję o podleganiu jakiejś osoby ubezpieczeniom, nawet jeśli wskutek przedawnienia zobowiązania skuteczne dochodzenie zapłaty składek nie jest już możliwe. Należy bowiem rozróżnić dwie sprawy: niewykonane w terminie zobowiązanie majątkowe może ulec przedawnieniu, natomiast obowiązek podlegania składkom — jako powinność niemajątkowa — nie może być przedawniony.

Tak czy inaczej uchwała nie daje ZUS prawa do dochodzenia zaległych składek i to jest chyba w sprawie najważniejsze.

2 comments for “ZUS może wydać decyzję ws. przedawnionych składek (III UZP 8/16)

  1. b52t
    12 czerwca 2016 at 16:50

    za mało się znam na tematach zusowskich, ale jak takie orzeczenie się na później na obliczanie okresów składkowych na potrzeby renty i emerytury? Okres podlegania, ale nie składkowy?

    • 13 czerwca 2016 at 12:42

      Jak rozumiem o tym właśnie jest uchwała: składka nie została zapłacona i już nie będzie, jednak interes ubezpieczonego — przejawiający się w prawie do kiedyś tam emerytury — wymaga zaliczenia mu tego okresu jako uprawniającego do emerytury.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.