Monitoring wizyjny przestrzeni publicznej

Konsekwencją przyjęcia wprost, że monitoring (wizyjny, etc.) oznacza przetwarzanie danych osobowych — zaś RODO wyraźnie mówi o „monitorowaniu na dużą skalę miejsc publicznie dostępnych” — okazała się konieczność uregulowania jego zasad w ustawie, przynajmniej tam, gdzie jego prowadzenie jest w ocenie prawodawcy na tyle niezbędne i oczywiste, że należy ulżyć administratorowi jeśli chodzi o choćby część obowiązku informacyjnego.
Chodzi oczywiście o monitoring przestrzeni publicznej, który mogą prowadzić samorządy (gmina, powiat, województwo), szkoły oraz podmioty zarządzające mieniem państwowym.


RODO monitoring przestrzeni publicznej
Dobrym skutkiem RODO jest konieczność zweryfikowania sposobu podejścia do monitoringu przestrzeni publicznej (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Przekładając z ogółu na szczegóły:

  • prowadzenie monitoringu przestrzeni publicznej przez gminę jest dozwolone w celach związanych z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony ppoż i przeciwpowodziowej (art. 9a usg dodany art. 114 uodo);
  • warunkiem instalacji urządzeń rejestrujących obraz jest uzyskanie zgody właściciela lub zarządzającego nieruchomością, na której monitoring ma być prowadzony;
  • nadzorem wizyjnym nie można objąć „pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych” — w ten sposób prawodawca gwarantuje minimum prywatności jednostkom korzystających z tych miejsc;
  • miejsca objęte monitoringiem powinny być „widocznie i czytelnie” oznaczone, informacja może być przekazana w postaci jednoznacznych (rysunkowych) znaków — ustawa nie nakłada na gminę innych obowiązków informacyjnych, jednak zanim zaczniemy się zastanawiać czy to oznacza, że gmina jest zwolniona z powinności wynikających z art. 14 RODO, warto sięgnąć do art. 4-5 uodo;
  • dane pozyskane z monitoringu mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach, dla jakich zostały zebrane — co ostatecznie załatwia temat publikacji filmików w celu uciechy gawiedzi (art. 9a ust. 3, ust. 6 usg);
  • zarejestrowany obraz musi być usunięty najpóźniej po 3 miesiącach od nagrania, chyba że istnieje podstawa prawna do dłuższego przechowywania;

art. 9a ustawy o samorządzie gminnym
1. Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.
3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.
6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

Dla jasności:

  • analogiczne lub podobne uprawnienia przysługują samorządowi województwa (art. 60a usw), powiatowi (art. 4b usp), szkole (art. 108a prawa oświatowego — temu tematowi chyba poświęcę odrębny wpis) oraz zarządzającym mieniem państwowym (art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym);
  • nowe przepisy dotyczą wskazanych podmiotów — reguł tych nie można stosować bezpośrednio w przypadku innych podmiotów (ale jakich?), które zamierzają prowadzić monitoring otoczenia, co jednak nie oznacza, że byłyby uprawnione np. do wiekuistego przetwarzania zgromadzonych w ten sposób danych;
  • ustawa wyraźnie mówi o rejestracji obrazu — co oznacza, że rejestracja dźwięku (niezależnie od tego czy równoczesna, czy osobno) jest niedozwolona.

Q.E.D.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

11 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
11
0
komentarze są tam :-)x