Ustawowa abolicja — za niektóre grzeszki — dla jednoosobowych startutopistów

Uzyskanie przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niektórych praw przysługujących dotąd tylko konsumentom to nie jedyna nowość wynikająca z ustawy o socjotechnicznym tytule (o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; por. „Prawa konsumentów (niektóre) też dla jednoosobowego przedsiębiorcy”).
Kolejnym udogodnieniem, tym razem przeznaczonym tylko rozpoczynających swą przygodę z biznesem, będzie ustawowa abolicja w przypadku drobniejszych czynów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą — państwo nie będzie nakładało kar, lecz wyjaśniało i wzywało do poprawy.


ustawowa abolicja rozpoczynających działalność gospodarczą

Oni się już zwinęli, a myśmy tam byli 4 lata temu (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)


W pewnym skrócie (przepis jest bardzo obszerny i trudno na szybko wyłapać wszystkie niuanse), mianowicie:

  • każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG, któremu w okresie pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przydarzy się naruszenie prawa kwalifikujące się do ukarania mandatem lub administracyjnej kary pieniężnej, będzie mógł liczyć na pewną pobłażliwość: przed ukaraniem organ będzie miał obowiązek wezwać przedsiębiorcę do usunięcia naruszenia prawa, wraz ze skutkami tego naruszenia (art. 21a ust. 1 prawa przedsiębiorców);
  • jeśli biznesmen nie zignoruje informacji i zastosuje się do wezwania w wyznaczonym czasie — za popełniony czyn (także wykroczenie, w tym wykroczenie skarbowe) nie będzie ukarany;

art. 21a ustawy — prawo przedsiębiorców 
1. Jeżeli przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie:
1) mandatowe albo
2) w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej
– przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej organ ten wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez siebie terminie. (…)
3. Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2:
1) właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
2) przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa. (…)

  • ustawa przewiduje nawet tryb uproszczony abolicji: w postępowaniu mandatowym urzędnik, zamiast pisać wezwania, będzie mógł poprosić przedsiębiorcę o pisemne oświadczenie (w przypadku odmowy na żadne względy liczyć nie można, art. 21a ust. 2 pr.przeds.);
  • ba, ustawa przewiduje nawet swego rodzaju czynny żal: nie będzie karany nawet przedsiębiorca, który sam dostrzegł u siebie nieprawidłowości, aby z własnej woli usunąć naruszenie prawa i jego skutki — oraz powiadomił urząd o swoim błędzie (art. 21a ust. 5-6 pr.przeds.);
  • zawsze jednak warunkiem podstawowym jest to, by naruszenie prawa lub jego skutki, które miały początek w pierwszym roku działalności, nie wyszły poza ten okres (art. 21a ust. 4 pr.przeds.);
  • co jeśli urzędnik się pomyli i nałoży mandat lub karę administracyjną wbrew abolicji? wystarczy nie przyjąć mandatu oraz bezzwłocznie usunąć skutki naruszenia — a wówczas „sąd odstępuje od wymierzenia kary” (art. 21a ust. 9 pr.przeds.);
  • abolicja nie będzie jednak dotyczyć wykroczeń drogowych, za które funkcjonariusz może nałożyć mandat (ale już kary administracyjne nałożone po kontroli drogowej wyłączone spod nowej regulacji nie będą — czyżby otwierała się furtka np. dla przewozów przeładowanymi ciężarówkami?, art. 21a ust. 7 pr.przeds.);
  • ustawowa abolicja dla rozpoczynających działalność gospodarczą nie będzie także dotyczyła m.in. rażącego naruszenia prawa; przypadków, w których usunięcie naruszeń lub skutków jest niemożliwe (nieodwracalne); jeśli obowiązek ukarania wynika z umowy międzynarodowej lub bezpośrednio stosowanych przepisów EU (sprawdzić czy jednak kary dla przewoźników nie wynikają z rozporządzenia); naruszenie polega na pogwałceniu przepisów o działalności regulowanej, koncesjonowanej lub wymagającej zezwolenia (art. 21a ust. 8 pr.przeds.); kar pieniężnych nakładanych za naruszenie ustawy o grach hazardowych (dodany art. 91a ugh).

Ustawowa abolicja dla rozpoczynających działalność gospodarczą będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. (art. 86 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) i nie będą miały zastosowania do już dokonanych naruszeń prawa, jeśli organ wszczął postępowanie przed tą datą (art. 83 ustawy).

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o