Wyrejestrowanie samochodu po jego kradzieży

Czy możliwe jest wyrejestrowanie pojazdu ze względu na jego utratę wskutek przestępstwa? Czy wyrejestrowanie samochodu po kradzieży wymaga udowodnienia przez właściciela, że doszło do przestępstwa? Czy urząd może „po swojemu” oceniać przedstawione dokumenty potwierdzające przestępstwo kradzieży?


wyrejestrowanie samochodu kradzieży
Wniosek o wyrejestrowanie samochodu po kradzieży wymaga dołączenia zawiadomienia o przestępstwie lub postanowienia o umorzeniu postępowania oraz oświadczenia właściciela, że pojazd został mu skradziony (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

nieprawomocny wyrok WSA w Opolu z 19 grudnia 2019 r. (II SA/Op 395/19)
Dla uwzględnienia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w związku z jego kradzieżą wystarczy, aby właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania, o ile oczywiście inne dowody rzeczywiście nie podważają prawdziwości tego oświadczenia.

Zaczęło się od złożonego wniosku o wyrejestrowanie samochodu ze względu na jego kradzież; do wniosku dołączono m.in. postanowienie o umorzeniu dochodzenia oraz oświadczenie o utracie władztwa nad pojazdem.
Starosta odmówił wyrejestrowania auta, ponieważ w toku postępowania otrzymał od prokuratury informację, że nie udało się jednoznacznie ustalić, czy do jego utraty doszło wskutek przestępstwa, co uniemożliwia zastosowanie art. 79 ust. 1 pkt 2 pord.

art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnioskodawca stwierdził urząd nie miał podstaw do zignorowania (złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenia o kradzieży, prokuratura nie ma żadnego dowodu, że nie doszło do kradzieży — a wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść strony (art. 7 kpa). Jednak SKO podtrzymało wcześniejsze stanowisko, wskazując, że skoro nie jest możliwe potwierdzenie, iż doszło do kradzieży samochodu, to organ nie jest związany samym oświadczeniem.

par. 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MIiB w/s rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (…) do którego dołącza:
2) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy — dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;

Oceniając skargę WSA podkreślił, iż zgodnie z prawem skradziony pojazd podlega wyrejestrowaniu na podstawie oświadczenia właściciela, do którego należy załączyć zaświadczenie o zgłoszeniu przestępstwa lub postanowienie o umorzeniu postępowania (par. 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w/s rejestracji pojazdów). Urząd ma uprawnienie do oceny tych dokumentów, jednakże nie może bezpodstawnie ich podważać, zwłaszcza, że postanowienie o umorzeniu postępowania nie daje podstaw do przyjęcia, iżby do przestępstwa kradzieży nie doszło („brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego nie daje żadnych podstaw do wnioskowania, że do wskazanego przez strony przywłaszczenia nie doszło”; przywłaszczenie jest w tym przypadku traktowane na równi z kradzieżą). Przepis nie nakłada także na właściciela obowiązku przedstawienia dodatkowego dowodu kradzieży samochodu.

Skoro więc właściciel złożył stosowny wniosek, do którego załączył stosowne dokumenty, w tym oświadczenie o kradzieży samochodu, a starosta nie miał żadnego dowodu podważającego przestępstwo, to obowiązkiem urzędu było wyrejestrować pojazd.

Z tego względu WSA uchylił decyzję SKO i decyzję starosty, zatem (po uprawomocnieniu) wyroku sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

12 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
12
0
komentarze są tam :-)x