Świadczenie postojowe — za przestój wywołany epidemią COVID-19

A teraz coś z oczywistej beczki czyli kilka akapitów o jednorazowym świadczeniu postojowym w kwocie 2080 złotych, które przysługuje niektórym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą i zleceniobiorcom, których dotknęła epidemia koronawirusa.

W dużym skrócie (proszę tekst traktować jako podpowiedź, nie poradnik):

 • świadczenie postojowe przysługuje niektórym osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osobom świadczącym usługi na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i o świadczenie usług, o ile nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu (np. zatrudnienia na umowę o pracę);
 • warunkiem ubiegania się o świadczenie postojowe jest przestój w prowadzonej działalności wynikający z epidemii koronawirusa, przy czym w przypadku osób nie prowadzących własnej firmy, lecz związanych umowami z innymi firmami liczy się przestój u zleceniodawcy (zamawiającego);
 • jako przestój w prowadzeniu działalności wskutek epidemii COVID-19 rozumie się sytuację, kiedy doszło do obniżenia przychodów z działalności gospodarczej; w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma nawet wymogu zmniejszenia wynagrodzenia (natomiast zleceniobiorca nie może zarabiać więcej niż 15681 złotych miesięcznie);

art. 15zq ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”
— przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 • o przyznanie świadczenia postojowego mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 r., nie zawiesili działalności gospodarczej, zaś spadek przychodów wobec poprzedniego miesiąca sięgnął co najmniej 15% (ale miesięczne przychody nie przekraczały 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, tj. 15681 złotych);
 • dla jasności: uzyskanie świadczenia postojowego nie wymaga zawieszenia działalności gospodarczej — ale wymaga pewnego spadku przychodów w okresie epidemii;
 • zasadniczo świadczenie postojowe za przestój wywołany koronawirusem wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (czyli 2080 złotych — bo tyle wynosi 80% od kwoty 2,6 tys. złotych);

art. 15zr ust. 1 ustawy
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

 • w przypadku osób świadczących usługi na podstawie określonych umów cywilnoprawnych przesłanką uzyskania świadczenia postojowego jest uzyskanie przychodu nie wyższego niż 15681 złotych, taka osoba nie musi wykazywać zmniejszenia wynagrodzenia; natomiast jeśli suma ich przychodów będzie wynosić poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, świadczenie postojowe będzie równe sumie wynagrodzenia uzyskiwanego z tych umów — co oznacza, że świadczenie będzie stanowiło podwojenie uzyskanych dochodów;
 • warunkiem uzyskania prawa do świadczenia postojowego będzie złożenie wniosku do ZUS, wraz z nim należy złożyć m.in. oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o spadku i wysokości uzyskiwanych przychodów (ZUS będzie informował skarbówkę o zadeklarowanej wysokości przychodów); wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii (art. 15zs ust. 7);
 • dla jasności: osoby prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek za siebie (formularz RSP-D), natomiast w przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wniosek składa ich zleceniodawca, dołączając kopie zawartych umów (formularz RSP-C), wniosek o świadczenie postojowe można wysłać przez ePUAP;
 • wypłata świadczenia postojowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy, wypłaty sfinansowane będą z Funduszu Pracy, ZUS będzie uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania niezbędnych danych osobowych, odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej (z możliwością odwołania się do sądu), zaś osoba, która pobrała nienależne świadczenie postojowe, będzie zobowiązana do zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (liczonymi od pierwszego miesiąca po wypłacie — nie po wezwaniu);
 • dla jasności: związane z epidemią koronawirusa świadczenie postojowe można wystąpić raz — to nie jest stały zasiłek — jednak w rząd może „przyznać ponowną wpłatę świadczenia postojowego” osobom, które raz już otrzymały tę należność (art. 15zt ust. 1 ustawy);
 • i na koniec: kwota świadczenia postojowego jest wolna od podatku dochodowego (art. 52m ustawy).

I to jest naprawdę bardzo ciekawe — jak długo państwo, które jeszcze kilka tygodni temu za cnotę uważało ładowanie socjalu jak się da, udźwignie taki ciężar?

[edit 8 kwietnia: sprecyzowałem czym jest przestój uprawniający do świadczenia postojowego, a także precyzyjniej rozpisałem warunki ubiegania się o świadczenie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i osób na umowach cywilnoprawnych]

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

60 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
60
0
komentarze są tam :-)x