Informacje o wydatkach podmiotu publicznego na wynagrodzenia są informacją publiczną

Czy informacje o wynagrodzeniach w podmiocie publicznym są informacją publiczną? Czy można odmówić udostępnienia informacji o wydatkach płacowych ze względu na ochronę prywatności pracowników takiej jednostki? A na deser: czy tajemnica statystyczna wyklucza udostępnienie danych statystycznych?

nieprawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 28 maja 2020 r. (II SAB/Po 24/20)
1. Informacją publiczną jest informacja o wydatkach podmiotu publicznego na wynagrodzenia pracowników.
2. Zidentyfikowanie potrzeby ochrony określonej informacji nie powoduje, że przestaje ona mieć przymiot publiczny. Informacja publiczna może dotyczyć danych chronionych. Będzie ona wówczas nadal informacją publiczną, tyle tylko, że jej udostępnienie będzie mogło zostać ograniczone.

Orzeczenie dotyczyło skargi na bezczynność w sprawie o udostępnienie informacji publicznej obejmującej informacje płacowe. Zaczęło się od tego, że związki zawodowe zwróciły się do prezeski jednego z sądów zanonimizowanej informacji o strukturze wynagrodzeń pracowników sądu (należących do takich grup jak m.in. urzędnicy sądowi, pracownicy obsługi, asystenci sędziego i specjalistów w zespołach opiniodawczych).
Zdaniem prezeski sądu informacje płacowe w ogóle nie podlegają przepisom o dostępie do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności pracowników sądu. Co więcej same w sobie zbiorcze zagregowane informacje są w pełni dostępne, natomiast dane jednostkowe są objęte tajemnicą statystyczną, ale też jako dane osobowe podlegają dodatkowej ochronie.

art. 10 ustawy o statystyce publicznej
Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Wnosząc skargę na bezczynność organizacja związkowa zwróciła uwagę, że prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych podlega gwarancji na podstawie przepisów konstytucyjnych (art. 61 ust. 1 ustawy zasadniczej) — ale odmowa udostępnienia informacji powinna mieć charakter decyzji administracyjnej.

Odnosząc się do zarzutów WSA przypomniał, że skarga na bezczynność w sprawach dotyczących informacji publicznej przysługuje jeśli (i) organ nie udostępnia informacji w określonym przepisami terminie, albo jeśli (ii) nie ma formy decyzji administracyjnej odmowa udzielenia informacji ze względu na zaistnienie przesłanek negatywnych (art. 5 udip) lub braku szczególnie istotnego interesu publicznego w odniesieniu do informacji przetworzonej (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip). Jeśli jednak żądana informacja nie stanowi informacji publicznej, organ nie ma obowiązku wydać decyzji odmownej — nie dochodzi zatem do bezczynności.

art. 38 ust. 1-2 ustawy o statystyce publicznej
1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane jednostkowe identyfikowalne.
2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.

W orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że informacja o wynagrodzeniach w podmiocie publicznym stanowi informację publiczną (wyrok NSA z 18 lutego 2015 r., I OSK 695/14; wyrok NSA z 18 lutego 2015 r., I OSK 796/14; wyrok NSA z 5 grudnia 2019 r., I OSK 1783/18). Można żądać udostępnienia szczegółowych danych dotyczących wydatkowania środków publicznych zarówno na wynagrodzenia konkretnej grupy pracowników, jak i pracownika, który jako jedyny zajmuje określone stanowisko w ramach struktury organizacyjnej podmiotu — nie ma przy tym znaczenia czy rzecz dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym (przy obsłudze urzędu), czy osoby pełniącej funkcję publiczną. Bezzasadny natomiast jest zarzut, iżby udostępnienie informacji o wysokości wynagrodzeń oznaczała ingerencję w sferę prywatności tych osób — jest to szczególnie oczywiste w sytuacji, gdy w jednostce pracuje więcej osób na takich samych stanowiskach, ponieważ nie dochodzi wówczas do jakiegokolwiek ujawnienia danych osobowych konkretnej osoby (wyrok NSA z 16 kutego 2018 r., I OSK 657/16).

Co więcej fakt, iż określona informacja stanowi dane statystyczne nie jest podstawą do wyłączenia jej spod zastosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. Tajemnica statystyczna ma chronić jednostkę lub przedsiębiorcę przed ujawnienia dotyczących go danych — ale nie może być traktowana jako prawna podstawa ochrony danych osobowych.
W każdym jednak przypadku należy pamiętać, że okoliczność, iż jakaś informacja podlega ochronie przed ujawnieniem, nie pozbawia ją przymiotu informacji publicznej. Nawet wówczas będzie to informacja publiczna — której udostępnienie będzie wykluczone.

Sumarycznie oznacza, to, że wniosek dotyczył zanonimizowanych informacji — nie było intencją związku zawodowego uzyskanie wglądu w dane personalne konkretnych pracowników — skoro więc informacje o wynagrodzeniach są informacją publiczną, wniosek powinien zostać uwzględniony. Jeśli jednak zdaniem podmiotu doszłoby do naruszenia sfery chronionej, wyłączną formą odmowy dostępu jest decyzja (art. 16 ust. 1 udip).
Sumarycznie oznacza to, że w sprawie doszło do bezczynności, zatem WSA zobowiązał prezeskę sądu do jego rozpatrzenia.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x

Discover more from Czasopismo Lege Artis

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading