Wysokość wynagrodzenia członków zarządu NZOZ to informacja publiczna

Czy przepisy i udostępnieniu informacji publicznej dotyczą także wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez członków zarządu i rady nadzorczej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego jedynym właścicielem jest powiat? Czy jednak dane te podlegają ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych, które nie mogą być traktowane jako osoby pełniące funkcje publiczne? A może wynagrodzenie członków organów podlega ochronie jako tajemnica przedsiębiorcy? (prawomocny wyrok WSA w Gorzowie z 28 maja 2020 r., II SA/Go 207/20).

Orzeczenie dotyczyło skargi na odmowę udostępnienia informacji publicznej obejmującej wynagrodzenia, nagrody i dodatki wypłacone członkom zarządu i rady nadzorczej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (spółki z o.o., której wyłącznym udziałowcem był powiat) oraz wysokości nagród przyznanych pracownikom tej jednostki, a także sprawozdania finansowego wraz z poświadczeniem złożenia go w urzędzie skarbowym. W odpowiedzi NZOZ przesłał skan sprawozdania, ale w odniesieniu do spraw płacowych stwierdził, iż wniosek dotyczy informacji przetworzonych, których przygotowanie wymagałoby kilkunastu godzin pracy, co prowadziłoby do destabilizacji pracy jednostki. Z tego względu wezwano wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego (art. 3 ust. 1 udip), a następnie odmówiono udzielenia odpowiedzi ze względu na niewykazanie owej przesłanki (art. 17 ust. 1 udip).

art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Zdaniem wnioskodawcy przedstawienie wysokości wynagrodzeń, z pewnością wynika z dokumentów księgowych, nie wymaga zatem tworzenia jakichkolwiek zestawień, porównań lub zsumowania danych — zarazem jawność gospodarowania finansami publicznymi jest wystarczającym argumentem przemawiającym za przyjęciem, że uzyskanie informacji jest istotne dla interesu społecznego.
Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny: informacja publiczna nie może być kwalifikowana jako przetworzona, nawet jeśli jej przygotowanie wymaga odnalezienia i skopiowania dokumentów, a także ich anonimizacji, nawet jeśli jest to dość czasochłonne. W odniesieniu do członków organów (chodzi o kilka osób) udzielenie odpowiedzi wymaga wykonania prostych czynności kancelaryjno-biurowych (technicznych), których nie można uznać za wytworzenie informacji przetworzonej. Niewykluczone natomiast, iż opracowanie danych płacowych dotyczących ogółu pracowników mogłyby prowadzić do powstania informacji przetworzonej, zwłaszcza, że wniosek dotyczył tylko nagród (nie obejmował innych składników wynagrodzenia) — jednak prawidłowa analiza wymaga odniesienia się do liczby pracowników NZOZ oraz trybu przyznawania nagród, czego podmiot nie uczynił. Z tego względu uchylono decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej (prawomocny wyrok WSA z 15 stycznia 2020 r., II SA/Go 812/19).

Tym razem NZOZ udzielił informacji odnoszącej się do nagród otrzymywanych przez pracowników — ale stwierdził, że porównując dane o wypłatach za poszczególne miesiące z ujawnionymi w KRS informacjami o członkach organów każdy będzie mógł ustalić, kto ile zarabiał, co godziłoby w ich prywatność, zwłaszcza, że status członka organu nie czyni ich osobami pełniącymi  funkcje publiczne. Co więcej jednostka negocjuje kontrakty z przyszłymi członkami zarządu, zatem ujawniwszy informacje płacowe traci dobrą pozycję negocjacyjną, zatem ujawnienie informacji płacowych naruszałoby także tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 udip).

Znów skuteczna okazała się kolejna skarga kasacyjna wnioskodawcy: nie ma wątpliwości, iż niepubliczny ZOZ, którego jedynym udziałowcem jest powiat, jest podmiotem wykonującym zadania publiczne i dysponującym majątkiem publicznym, a przez to spoczywa na nim obowiązek udostępnienia informacji publicznej. W takim przypadku udostępnieniu podlegają wszystkie dane (obejmujące konkretne kwoty) dotyczące wynagrodzeń, nagród, premii i dodatków przyznanych i wypłacanych każdemu, kto pełni funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. Ujawnienie tych informacji nie podlega ograniczeniu na podstawie przepisów o ochronie prywatności jednostki, a to dlatego, że członkowie organów takiego podmiotu są osobami pełniącymi funkcje publiczne.
Podobnie nie sposób uznać, by informacje o wynagrodzeniu uzyskiwanym przez członków organów stanowiło tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk. Warunkiem przyznania ochrony na tej podstawie jest bowiem zapewnienie ochrony danych posiadających wartość gospodarczą, których ujawnienie groziłoby interesowi przedsiębiorcy w wymiarze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub innym, mającym wartość gospodarczą — zaś ujawnienie wysokości wynagrodzeń osób zarządzających szpitalem nie może godzić w interesy podmiotu.

Uznając skargę za zasadną WSA uchylił zaskarżoną decyzję, co oznacza, że NZOZ będzie miał obowiązek — oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku — udzielić wnioskodawcy i tych informacji.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x