ZUS musi uwzględnić także „spóźniony” wniosek o świadczenie postojowe

Czy ZUS musi uwzględnić spóźniony wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy — spóźniony przez to, że zleceniodawca (płatnik) złożył go w kolejnym miesiącu? A czy w ogóle zleceniodawca składa wniosek za zleceniobiorcę, czy tylko go „przekazuje”?

nieprawomocny wyrok SO w Rzeszowie z 3 września 2020 r. (IV U 856/20)
Świadczenie postojowe przysługuje uprawnionemu, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. W przypadku osoby wykonującej umowę zlecenie, poza sytuacją opisaną w art. 15zs ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy. Oznacza to, że autorem wniosku jest zleceniobiorca, który inicjuje jego (dalsze) złożenie przez zleceniodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czynność tego ostatniego (przekazanie) ma charakter materialno-techniczny. Zachowanie płatnika, w tym opóźnienie w przekazaniu wniosku, nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla rzeczywistego beneficjenta świadczenia, tj. zleceniobiorcy i wymaga wykładni per favorem.

Orzeczenie wydano w sprawie z odwołanie zleceniobiorczyni i zatrudniającej ją firmę na decyzję ZUS, w której uznano wniosek o świadczenie postojowe za spóźniony, co pozwoliło odmówić wypłaty.
Kobieta już w kwietniu 2020 r. złożyła w swojej firmie wniosek o postojowe, jednak płatnik, ze względu na natłok spraw i liczbę współpracowników, przekazał go do ZUS dopiero w lipcu 2020 r., kiedy kobieta miała już nową pracę (umowa zlecenia rozwiązała się 31 maja).
Zdaniem ZUS oznaczało to, że w chwili wpłynięcia wniosku kobieta podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia, co wyklucza prawo do świadczenia postojowego.

art. 15zq ust. 5 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Odnosząc się do odwołania sąd zauważył, że świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy, jeśli wskutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju w działalności. Warunkiem nabycia prawa do postojowego jest: (i) zawarcie umowy cywilnoprawnej przed określoną datą; (ii) uzyskanie przychodu w określonej (maksymalnej) wysokości; (iii) nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Wśród warunków ubiegania się o świadczenie postojowe nie wskazano daty złożenia wniosku.
Trzeba mieć też na uwadze, że ustalenie prawa do postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej (zleceniobiorcy), zaś płatnik jest wyłącznie pośrednikiem przekazującym wniosek do ZUS (art. 15zs ust. 1-2 ustawy, por. „Pracujący na umowę cywilnoprawną będzie mógł samodzielnie złożyć wniosek o świadczenie postojowe”). Miarodajną datą jest dzień złożenia wniosku przez zleceniobiorcę, zaś ZUS ma obowiązek ocenić uprawnienie do uzyskania świadczenia postojowego na ten właśnie dzień — a nie na dzień przekazania wniosku przez płatnika, która to czynność ma charakter wyłącznie materialno-techniczny.

Stwierdzając, że wniosek o postojowe został złożony w prawidłowym terminie — kiedy kobieta nie miała jeszcze nowej pracy — sąd zmienił zaskarżoną decyzję, co oznacza, że ZUS (po uprawomocnieniu się wyroku) będzie musiał wypłacić kobiecie należność.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

5 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
5
0
komentarze są tam :-)x