Urząd nie odebrał korespondencji przesłanej via ePUAP? To problem urzędu!

Czy nieodebranie korespondencji ze skrzynki odbiorczej ePUAP organu — wskutek nieumiejętności lub niewiedzy pracownika — jest okolicznością usprawiedliwiającą uchybienie terminu? Czy jednak adresat korespondencji urzędowej musi tak zorganizować swoją pracę, by wszystkie wiadomości docierały i były odczytywane na bieżąco?

nieprawomocne postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 listopada 2021 r. (IV SO/Wr 23/21)
Wszelkie kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem sprawnego obiegu korespondencji, w tym także korespondencji
elektronicznej, obciążają organ, nie zaś stronę, która może pozostawać w słusznym przekonaniu, że niezależnie od wybranego przez siebie kanału komunikacji jej sprawie zostanie nadany bieg.

Orzeczenie dotyczyło wniosku o wymierzenie organowi — w tym przypadku Prokuratorowi Rejonowemu — grzywny za nieprzekazanie sądowi złożonej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP skargi na bezczynność wraz z odpowiedzią.

z ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
art. 54 § 2. Organ (…) przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. (…)
art. 55 § 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. (…)
art. 154 § 6. Grzywnę (…) wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Sąd wezwał (także poprzez ePUAP) prokuratora do ustosunkowania się do wniosku, ten jednak do dnia wydania postanowienia nie zajął żadnego stanowiska. Natomiast akt postępowania (sprawa dotyczy dostępu do informacji publicznej — jej sygnatura to V SAB/Wr 419/21) wynikało natomiast, że prokurator przekazał do WSA skargę i swoją odpowiedź, jednak blisko 3 miesiące po terminie — a to dlatego, że kierownik sekretariatu nie miał dostępu do platformy ePUAP — a nie miał dostępu, ponieważ nie posiadał nawet profilu zaufanego, przez co cała korespondencja przesyłana w ten sposób do prokuratury nie była odbierana przez cały rok. (Wcale nie na marginesie: skargę odczytano dwa miesiące po jej wniesieniu, co tak czy inaczej nie przeszkodziło prokuratorowi w zastosowaniu się do obowiązków wynikających z art. 54 par. 2 ppsa jeszcze jeden miesiąc później.)

WSA stwierdził, że każdy organ ma obowiązek przesłać do WSA skargę, akta sprawy i swoją odpowiedź w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi (natomiast w przypadku skargi dotyczącej dostępu do informacji publicznej w ciągu 14 dni, art. 21 pkt 1 udip). W sprawie nie ma wątpliwości, że skarga została doręczona na skrzynkę podawczą ePUAP prokuratury 25 czerwca 2021 r., więc termin na przekazanie materiałów sądowi upływał 12 lipca 2021 r. — jednakże skarga została faktycznie odebrana 2 września, a przekazana do WSA dopiero 4 października 2021 r.

W przypadku niezastosowania się do tej powinności sąd może orzec o nałożeniu na organ grzywny w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Okolicznością usprawiedliwiającą uchybienie terminu nie mogą być trudności z uzyskaniem dostępu przez pracownika do skrzynki ePUAP organu, nawet jeśli w tym celu musiał założyć całkowicie prywatny profil zaufany.

art. 16 ust. 1a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę.

Biorąc zatem pod uwagę, że nieodebranie korespondencji ze skrzynki ePUAP prokuratury nastąpiło wskutek okoliczności obciążających adresata (por. „Listel do urzędu wpadł do spamu? To problem adresata!”) sąd przyjął, iż doszło do bezczynności, która usprawiedliwia nałożenie na Prokuratora Rejonowego grzywny w wysokości 200 złotych (a także zasądził 100 złotych zwrotu kosztów na rzecz skarżącej).

Zamiast komentarza: przypominam, że doręczenia elektroniczne ante portas, więc znów się zacznie.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

5 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
5
0
komentarze są tam :-)x