Czy można żądać wydania przez Urząd Stanu Cywilnego potwierdzonego ksera aktu urodzenia córki?

Czy ojciec może żądać doręczenia potwierdzonej kopii aktu urodzenia córki? Czy jednak prawo dokładnie określa zasady funkcjonowania USC, zatem wydanie kserokopii aktu stanu cywilnego jest niedopuszczalne? A może takie da się uzasadnić prawem dostępu do danych osobowych i urzędowych dokumentów? I, wcale nie na marginesie: czy konstytucyjne gwarancje określonego prawa oznaczają, że urząd musi zastosować się do każdego żądania uprawnionego? (nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie z 2 lutego 2022 r., III SA/Kr 1394/21).

Sprawa zaczęła się od złożonego w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosku o wydanie kserokopii i fotokopii aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia małoletniej córki wnioskodawcy), potwierdzonych za zgodność pieczęcią i podpisem Kierownika USC.

Organ odmówił wszczęcia postępowania: informacje z rejestru stanu cywilnego są wydawane w postaci odpisów zupełnych i skróconych aktu stanu cywilnego, a także zaświadczeń, w formie papierowej lub elektronicznej.

art. 130 ust. 5 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

Dopuszczalne jest zezwolenie na sporządzenie — osobiście przez uprawnionego do otrzymania odpisu, w urzędzie — fotokopii „dawnych” (prowadzonych w formie księgi stanu cywilnego) akt stanu cywilnego, która jednak nie jest potwierdzana za zgodność z oryginałem i nie ma mocy dokumentu urzędowego, co nie oznacza, że interesant może żądać wykonania, potwierdzenia i przesłania takiej kopii.

W zażaleniu na odmowę zainteresowany zwrócił uwagę, że inne urzędy uwzględniały takie podania i wydawały potwierdzone kopie aktów stanu cywilnego, zatem aktualna odmowa oznacza dyskryminację i narusza art. 32 Konstytucji RP. To zażalenie zostało oddalone, ponieważ wojewoda stwierdził, że organ administracji publicznej może działać wyłącznie w granicach prawa, a zatem wydanie potwierdzonej kopii aktów stanu cywilnego jest niemożliwe.

art. 51 ust. 3 Konstytucji RP
Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

W skardze do WSA mężczyzna powołał się na konstytucyjne prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych oraz na art. 15 RODO.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił tych zarzutów: spór dotyczy aktu stanu cywilnego, czyli sytuacji prawnej osoby wyrażonej przez jej cechy indywidualizujące. Zgodnie z ustawą Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać z rejestru:

  • odpis zupełny aktu stanu cywilnego — który stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych;
  • odpis skrócony aktu stanu cywilnego — tj. treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych;
  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
  • zaświadczenia o stanie cywilnym (art. 44 pasc).

Każdy z tych dokumentów może być wydany na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym — a odkąd każdy organ władzy publicznej działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, które to prawo w ścisły sposób opisuje sposób działania USC, toteż nawet ojciec uprawniony do żądania wydania odpisu aktu urodzenia córki nie może wnosić o wydanie kserokopii aktu stanu cywilnego i potwierdzenia jej za zgodność przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. (USC może natomiast wydać poświadczoną za zgodną kopię albo wydruk dokumentu elektronicznego, jednak dotyczy to tylko dokumentu z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, a nie aktu stanu cywilnego, art. 26 ust. 4 pasc).
Żądania sporządzenia kopii aktu urodzenia nie sposób także oprzeć na prawie dostępu do danych osobowych: owszem, art. 15 RODO jest wzmiankowany w art. 5 ust. 7 pasc, jednak przepis ten nie może być interpretowany jako umożliwiający uzyskanie kopii aktów stanu cywilnego. Analogicznie nie sposób twierdzić, iż odmowa uwzględnienia dowolnego żądania — sprzecznego z uprawnieniem wynikającym z ustawy zasadniczej — oznacza naruszenie praw gwarantowanych konstytucyjnie.
Z tego względu skarga na odmowę przesłania kopii aktu urodzenia córki została oddalona.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x