Wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS (bo koronawirus) — z mocy prawa, ale pod warunkiem

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka zdań o tym, że wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS od dyskotek objętych zakazem działalności (bo koronawirus) nastąpiło z mocy prawa — acz pod warunkiem uregulowania przez podmiot ewentualnych zaległości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 lutego 2022 r., VII AGa 379/21).

Orzeczenie dotyczyło roszczeń ZAiKS-u z tytułu niezapłaconych opłat licencyjnych za odtwarzanie muzyki w klubie tanecznym. Zdaniem właściciela lokalu (spółki z o.o.) żądanie było bezzasadne, ponieważ ze względu na stan epidemii dyskoteka była przymusowo zamknięta przez wiele miesięcy (przez cały okres objęty powództwem).

W toku postępowania sąd ustalił, że z umowy zawartej z ZAiKS-em wynikało, że jej wszelkie zmiany wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Natomiast na swej stronie internetowej ozz informowała, że tantiemy za marzec 2020 r. będą obniżone do połowy, a także „nie planuje pobierać opłat w przyszłości”, jeśli lodkałn branży rozrywkowej będzie przedłużony — i na tej właśnie podstawie właściciel stwierdził, że skoro dyskoteka jest zamknięta, to płacić nie trzeba.

W ocenie sądu oświadczenie opublikowane na stronie internetowej ZAiKS nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia korzystających z utworów z obowiązku zapłaty tantiem…
…chociaż wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS (bo koronawirus) miało nastąpić z mocy prawa, acz po spełnieniu określonych warunków…

art. 15l ust. 1-2 ustawy COVID-19
1. Od przedsiębiorców(…) przez okres, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy [zakaźnej], wstrzymuje się pobieranie:
1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie,
2) opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
— jeżeli spełniają oni łącznie warunki określone w ust. 2.
2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są:
1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

…zaś jednym z warunków zwolnienia z obowiązku odprowadzania należności za czas lokdałnu było uiszczenie wynagrodzeń za wcześniejsze okresy — czyli płatnik mógł mieć zaległości, ale powinien był je uregulować, aby skorzystać z ustawowego zwolnienia. Tymczasem dyskoteka nadal zalegała z tantiemami za styczeń i luty 2020 r., nie uregulowała ich nawet po tym okresie — zaś domaganie się przez ZAiKS wynagrodzenia od podmiotu, który nie spełnił ustawowych warunków zwolnienia, nie stanowi nadużycia prawa podmiotowego, ani też żądanie zapłaty nie stanowi świadczenia nienależnego.
Co więcej nawet jeśli ogłoszenie traktować jako dorozumiane zwolnienie z długu, to wyłącznie w takim zakresie, jaki został wskazany w jego treści (50% w marcu 2020 r.), ale nie sposób wykładać go w taki sposób, by dało się je rozciągać na późniejsze okresy. Informacja opublikowana na stronie internetowej może stanowić oświadczenie woli — jednakże sposób wyrażenia woli powinien mieć charakter stanowczy, a nie sugestii („Oświadczenie woli nie jest wypowiedzią sprawozdawczą, informującą jedynie o podjętej decyzji lub zamiarach, ale wypowiedzią o charakterze normatywnym, zmierzającą do wywołania skutków prawnych”).
Wcale nie na marginesie sąd ocenił, iż hipotetycznie strona pozwana mogłaby próbować podważyć roszczenia w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus, co wszakże wymagałoby nie tylko wytoczenia powództwa wzajemnego, ale też wykazania przesłanek w postaci (i) nadzwyczajnej zmiany stosunków, (ii) nadmiernej trudności w spełnieniu świadczenia lub groźby poniesienia rażącej straty, (iii) wykazania związku przyczynowego między (i) i (ii), a także (iv) braku możliwości przewidzenia zmiany warunków.
Stwierdzając, że powołanie się przez pozwaną dyskotekę na ustawowe wstrzymanie poboru tantiem przez ZAiKS było bezskuteczne, sąd uwzględnił powództwo.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x