Ustawa o przeciwdziałaniu lichwie

Jesiennej ofensywy legislacyjnej ciąg dalszy: jeszcze wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano dość obszerną zmianę przepisów mającą na celu przeciwdziałanie lichwie (ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, Dz.U. z 2022 r. poz. 2339).

A zatem, w obowiązkowym skrócie:

 • nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego o pożyczce ogranicza prawo pożyczkodawcy do pobierania od pożyczkobiorcy, oprócz odsetek, literalnie określonych pozaodsetkowych kosztów pożyczki;
 • ustawa do pozaodsetkowych kosztów pożyczki zalicza się m.in.: marże i prowizje związane z przygotowaniem umowy, udzieleniem lub obsługą pożyczki, opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty lub nieterminową spłatą pożyczki, a także poniesione niezbędne koszty ubezpieczenia czy zabezpieczenia pożyczki, a także wynagrodzenie agenta lub pośrednika;

art. 720(1) § 1-2 kodeksu cywilnego
§ 1
. Przepis art. 720 § 1 nie wyłącza prawa dającego pożyczkę pieniężną do żądania od biorącego pożyczkę odsetek oraz pozaodsetkowych kosztów, z zachowaniem przepisów poniższych.
§ 2. Przez pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej należy rozumieć wynikające z tej lub innej umowy lub z innej czynności prawnej:
1) marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, udzieleniem pożyczki lub jej obsługą, albo koszty o podobnym charakterze,
2) opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą albo koszty o podobnym charakterze,
3) koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy
– z wyłączeniem opłat notarialnych oraz danin o charakterze publicznoprawnym, które strony są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem umowy.

 • jeśli ktoś ma pomysł, że do pozaodsetkowych kosztów pożyczki wrzuci wszystko i ile się da — w przypadku pożyczek udzielanych osobom fizycznym, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (a więc nie tylko w przypadku konsumentów) ich łączna wysokość nie może przekraczać kwoty wynikającej ze wzoru MPK = K × n/R × 20% (gdzie K oznacza „całkowitą kwotę pożyczki, rozumianą jako suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących współfinansowanych kosztów pożyczki, które dający pożyczkę wydaje biorącemu pożyczkę na podstawie umowy”, n to okres spłaty w dniach, zaś R to liczba dni w roku); ogółem pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą przekroczyć 25% całej kwoty pożyczki;
 • ustawa o przeciwdziałaniu lichwie nakazuje także określenie zabezpieczenia zwrotu pożyczki w umowie — zaś suma zabezpieczenia pożyczki nie może być wyższa od kwoty pożyczki plus wysokość odsetek maksymalnych, plus wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie za okres 6 miesięcy, plus maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych (art. 720(3) kc plus dodany art. 777 par. 2(1) kpc) — tu jak rozumiem chodzi o to, żeby nie było już sytuacji, że ktoś pożyczył na rower, a zabrali mu mieszkanie;
 • nowelizacja wprowadza także zakaz pobierania odsetek za pozostały okres w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, a także nakazuje obniżenie pozaodsetkowych kosztów pożyczki;
 • to też chyba istotne: przepisy kodeksu cywilnego o pożyczce nie będą dotyczyły ani pożyczek bankowych, ani pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe na podstawie przepisów o kredycie konsumenckim (w tej pojawia się nowy wzór na obliczanie MPKK) — acz zakaz pobierania zawyżonych pozaodsetkowych kosztów pożyczki dotyczyć będzie także pożyczek „prywatnych” i „okazjonalnych”;
 • przy okazji w kodeksie karnym pojawia się definicja kosztów innych niż odsetki (art. 115 par. 25 kk, zasadniczo jego treść odpowiada art. 720(1) par. 2 kc; przydatne w przypadku kwalifikacji czynu jako przestępstwa żądania od pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy nadmiernych kosztów, art. 304 par. 2-3 kk);
 • bardzo ważne zmiany zmiany pojawiają się w ustawie o kredycie konsumenckim: instytucje pożyczkowe będą miały obowiązek oceny scoringu kredytobiorcy, a to na podstawie analizy danych klienta zgromadzonych przez BIK i biura informacji gospodarczej — zaś udzielenie pożyczki będzie zależało od uzyskania przez klienta oceny pozytywnej;

art. 9 ust. 1-2 ustawy o kredycie konsumenckim
1. Instytucja pożyczkowa uzależnia udzielenie kredytu konsumenckiego od pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
2. Oceny zdolności kredytowej dokonuje się na podstawie analizy danych udostępnianych przez zaufanych dostawców gromadzących i przetwarzających dane niezbędne do takiej oceny, w szczególności przez:
1) instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub
2) biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 • jeśli jednak analiza danych nie pozwala na ocenę zdolności kredytowej, instytucja pożyczkowa może poprzestać na odebraniu od konsumenta oświadczenia o dochodach i stałych wydatkach, potwierdzonych stosownymi dokumentami;
 • (co z góry podpowiada, że nadal będą spory i wątpliwości czy przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia modeli oceny zdolności kredytowej jest zakazanym przetwarzaniem „na zapas”);
 • sprawa nie jest taka nieistotna, bo ustawa o przeciwdziałaniu lichwie zakłada, że udzielenie pożyczki z naruszeniem przepisów o obowiązkowym scoringu lub z pominięciem informacji, że klient ma zaległości ze spłatą starszych długów wyklucza zbycie wierzytelności wynikającej z tej umowy (taka umowa będzie dotknięta sankcją nieważności), zaś dochodzenie należności będzie możliwe dopiero po całkowitej spłacie, wygaśnięciu lub prawomocnym stwierdzeniu nieistnienia wcześniejszego zobowiązania;
 • jeśli ktoś myśli, że da się poczekać — nie da się, ponieważ ustawowa niemożność pozwania dłużnika nie jest przesłanką zawieszenia biegu przedawnienia, albowiem zakaz zbywania wierzytelności i jej dochodzenia nie wstrzymuje biegu przedawnienia” (aczkolwiek sąd będzie uwzględniał tę okoliczność na zarzut konsumenta, a nie z urzędu);
 • całkowicie przy okazji ustawa o przeciwdziałaniu lichwie znacznie podnosi minimalny kapitał zakładowy spółki będącej instytucją pożyczkową — z 200 tys. zł do jednego miliona; aktualnie działające podmioty mają obowiązek dostosować się do nowych warunków, pod rygorem wykreślenia z rejestru, najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. (natomiast do 30 listopada 2023 r. mają obowiązek poinformować KNF o „podjętych działaniach” zmierzających do dostosowania ich działalności do nowych wymogów);
 • no właśnie: wszystkie instytucje pożyczkowe będą podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, która zyskuje uprawnienie do nakładania kar za naruszenie przepisów — tak na same spółki, jak bezpośrednio na członków zarządów )w tym za uchybienia pośredników kredytowych);
 • pojawia się wyraźny zakaz obciążania ryzykiem gromadzonych przez instytucje pożyczkowe pieniędzy należących do innych osób (a nawet pochodzących z emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych).

Od kiedy to wszystko? ano:

 • zasadniczo ustawa o przeciwdziałaniu lichwie wchodzi w życie po 6-miesięcznym vacatio legis;
 • acz część przepisów już po upływie 30 dni od promulgacji przepisów w Dzienniku Ustaw (dotyczy to m.in. zmian w kodeksie cywilnym i szeregu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, ale już przepisy o nadzorze KNF nad instytucjami pożyczkowymi wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2024 r.

Zamiast komentarza: wydaje się, że głębszego uregulowania rynku pożyczek nie dało się uniknąć (troszkę szkoda, że regulacje te wprowadzono ustawą o tak stygmatyzującym tytule…) — aczkolwiek niemałą niekonsekwencją wydaje się fakt, że w przypadku instytucji pożyczkowej ma wystarczać kapitał 1 mln zł, podczas gdy zgodnie z projektem ustawy o działalności windykacyjnej spółki działające w tamtej branży będą musiały zgromadzić aż 5 mln zł.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x