Czy dane osobowe pracowników można wykorzystać jako dowód w sądzie — w procesie dotyczącym pracodawcy?

Czy dane osobowe pracowników mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym stroną jest pracodawca? Jeśli te dane są przetwarzane w całkowicie innym celu, niż proces sądowy? Czy jednak oznaczałoby to niedopuszczalne naruszenie prywatności tych osób, zaś nic nie usprawiedliwia takiej ingerencji w prawa pracowników?

wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 marca 2023 r. w/s Norra Stockholm Bygg AB vs. Per Nycander AB (C‑268/21)
1) [Art. 6 ust. 3 i 4 RODO] ma zastosowanie w ramach sądowego postępowania cywilnego do przedstawienia jako dowodu rejestru pracowników zawierającego dane osobowe osób trzecich zebrane głównie do celów kontroli podatkowej.
2) Przy ocenie kwestii, czy należy nakazać przedstawienie dokumentu zawierającego dane osobowe, sąd krajowy jest zobowiązany uwzględnić interesy osób, których dane dotyczą, i wyważyć je w zależności od okoliczności każdej sprawy, rodzaju postępowania w sprawie i z należytym uwzględnieniem wymogów wynikających z zasady proporcjonalności, a w szczególności wymogów wynikających z zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO).

Sprawa zaczęła się od zawarcia umowy o wybudowanie biurowca, w której wynagrodzenie wykonawcy powiązano z liczbą godzin przepracowanych przez pracowników. Zamawiający nie uregulował należności, zatem sprawa trafiła do sądu, a w toku procesu pozwany zawnioskował o przedstawienie dowodu w postaci danych z elektronicznego rejestru pracowników (sądząc po okruszkach dokument ten zawierał listę obecności na budowie).

Przeprowadzeniu takiego dowodu sprzeciwiła się strona powodowa, której zdaniem dane osobowe pracowników nie mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu przed sądem, ponieważ były zbierane w całkowicie innych celach i na zupełnie innej podstawie prawnej (dla rozliczeń podatkowych), a więc ich ujawnienie naruszałoby zasadę ograniczenia celu i minimalizacji przetwarzanych danych.

Sąd uwzględnił wniosek dowodowy i nakazał udostępnienie danych z listy obecności. Jednak firma budowlana odwołała się od tego nakazu do szwedzkiego sądu najwyższego, który zdecydował się zwrócić do TSUE z pytaniem: czy przepisy art. 6 ust. 3-4 RODO mają zastosowanie także w odniesieniu do postępowania dowodowego, a także czy taka zmiana celu przetwarzania powinna uwzględniać interesy pracowników (wszakże o ich dane osobowe cały czas chodzi).

art. 6 ust. 4 rozporządzenia 679/2016 o ochronie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiących w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1, administrator — aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane — bierze pod uwagę między innymi:
a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
c) charakter danych osobowych, w szczególności czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych zgodnie z art. 10;
d) ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;
e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Odnosząc się do zagadnienia Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał, że przetwarzaniem danych osobowych jest każda operacja wykonywana na danych osobowych , a więc nie tylko utworzenie i prowadzenie elektronicznego rejestru pracowników, ale także wykorzystanie zgromadzonych danych jako dowodu w postępowaniu sądowym. RODO reguluje także zasady przetwarzania danych przez organy publiczne (w tym sądy), zatem proces przetwarzania musi opierać się na prawidłowych przesłankach. Co do zasady RODO nie wyklucza zmiany celu przetwarzania danych, aczkolwiek — w przypadku przetwarzania opartego o przesłankę niezbędności (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) — pod warunkiem, iż dalsze przetwarzanie oparte będzie na przepisie prawa.
Skoro więc dane osobowe są przetwarzane przez pracodawcę na podstawie prawa, zaś wniosek o ich wykorzystanie jako dowodu w toku procesu oparty jest o odpowiedni przepis prawa proceduralnego — taki „uzasadniony interes dowodowy” może usprawiedliwiać zmianę celu przetwarzania danych osobowych. W tym miejscu TSUE zwrócił uwagę, iż prawo do rzetelnego procesu sądowego także jest jednym z praw podstawowych — podobnie jak prawo do prywatności — toteż tego rodzaju kolizja nie może być jednoznacznie rozstrzygnięta na korzyść ochrony danych osobowych.

Strony postępowania cywilnego powinny mieć możliwość dostępu do dowodów niezbędnych do wystarczającego wykazania zasadności ich zarzutów, co może ewentualnie obejmować dane osobowe stron lub osób trzecich.

W takim przypadku sąd, przed którym toczy się postępowanie, powinien uwzględnić czy przetwarzanie danych w innym celu jest niezbędne i proporcjonalne do zamierzanego celu, a wziąć pod uwagę zasadę minimalizacji danych. Gdyby się jednak okazało, że cel może być osiągnięty poprzez mniej inwazyjny środek (np. przesłuchanie kilku świadków), należy oczywiście poprzestać na takim działaniu. Jeśliby natomiast okazało się, że jako dowód w postępowaniu muszą być wykorzystane zebrane dane osobowe, sąd powinien rozważyć ich pseudonimizację lub ograniczenie publicznego dostępu do tej części akt (a może nawet anonimizację).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x