Policjant bezprawnie zwolniony ze służby może dochodzić od Skarbu Państwa pełnego odszkodowania za czas pozostawania bez wynagrodzenia

Czy wydany przez komendanta policji rozkaz personalny dotyczący stosunku służbowego funkcjonariusza oznacza wykonywanie władzy publicznej, a więc Skarb Państwa może ponosić odpowiedzialność za wadliwą decyzję? Czy przywrócony do służby, po niesłusznym zwolnieniu, policjant może dochodzić utraconych korzyści w postaci niewypłaconego wynagrodzenia? Czy jednak przepisy ustawy o policji ograniczają odpowiedzialność państwa za skutki błędnych decyzji przełożonych?

wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2022 r. (II CSKP 78/22)
Decyzje administracyjne wydawane w formie rozkazów personalnych w ramach stosunku służbowego funkcjonariusza Policji są przejawem wykonywania władzy publicznej, za które Skarb Państwa może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 417 kc w zw. z art. 417(1) § 2 kc.

Spór zaczął się od prawomocnego skazania policjanta za zniesławienie, w wyemitowanych w programach telewizyjnych, 39 antyterrorystów i całego SPAP KWP. Po otrzymaniu informacji o skazaniu komendant wojewódzki zdecydował o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby ze względu na utratę wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii i negatywne nastawienie do policji jako formacji — a policjant zaskarżył rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby do WSA…

…w tzw. międzyczasie Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący za zniesławienie (wyrok SN z 7 marca 2013 r., V KK 305/12), prawomocnie uchylona została także decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza (wyrok NSA z 10 października 2013 r., I OSK 1573/13) — zatem po 16-miesięcznej przerwie policjant został przywrócony do służby. Za czas pozostawania bez pracy policjantowi przyznano świadczenie pieniężne w wysokości 6-miesięcznego uposażenia…

art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o policji
Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach:
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż [umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego]


art. 42 ust. 4 ustawy o policji
Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc.

…zatem (już ex-) policjant pozwał komendanta wojewódzkiego policji (statio fisci Skarbu Państwa) o 51,8 tys. zł odszkodowania za utracone zarobki i 40 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną rozstrojem zdrowia wywołanego długotrwałym stresem.

Sąd prawomocnie oddalił powództwo: rozkaz personalny dotyczący stosunku służbowego funkcjonariusza policji nie stanowi decyzji organu władzy publicznej, lecz jest decyzją przełożonego, a więc nie może być traktowany jako wykonywanie władzy publicznej, przez co odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną wskutek wydania decyzji jest wykluczona.

art. 417 par. 1 kodeksu cywilnego
Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Nie sposób także oprzeć odpowiedzialności o zasadę winy, ponieważ w momencie zwolnienia ze służby policjant był formalnie skazany za przestępstwo, a tego faktu nie zmieniają późniejsze orzeczenia. Tak czy inaczej ustawa o policji wyraźnie reguluje zakres świadczeń po przywróceniu do służby i ten przepis stanowi lex specialis wobec zasady pełnego odszkodowania.

Spór trafił do Sądu Najwyższego, który przypomniał, że pojęcie wykonywania władzy publicznej w przepisach o odpowiedzialności deliktowej jest rozumiane niejednolicie: tradycyjnie postrzega się je jako realizowanie funkcji władczych państwa (imperium), acz w szerszym ujęciu traktuje się tak wykonywanie innych zadań publicznych, zwłaszcza związanych ze sprawami użyteczności publicznej. Biorąc pod uwagę, że stosunek służbowy funkcjonariusza policji nie jest stosunkiem pracy, a szczególnym stosunkiem administracyjnoprawnym, regulowanym w drodze decyzji administracyjnej — jednej z „najbardziej charakterystycznych form działania państwa o charakterze władczym” — mieści się on w zakresie imperium państwa, a więc jest wykonywaniem władzy publicznej. W konsekwencji Skarb Państwa może ponosić odpowiedzialność za bezprawny rozkaz personalny, który jest źródłem szkody, nie na podstawie art. 416 kc, lecz art. 417 par. 1 kc w zw. z art. 417(1) par. 2 kc. (Wcale nie na marginesie SN podkreślił, że nie ma innych decyzji, tj. pozbawionych charakteru publicznego — w przeciwnym razie okazałoby się, że policjantowi nie przysługuje ani droga pracownicza, ani administracyjna.)
Odnośnie natomiast żądania wynagrodzenia SN zwrócił uwagę, że w orzecznictwie przyjmuje się, że przywrócony do służby policjant ma prawo dochodzić przed sądem utraconych korzyści pomiędzy kwotą uposażenia a wypłaconym świadczeniem (uchwała SN z 3 grudnia 2014 r., III CZP 91/14). Roszczenie takie ma charakter deliktowy, zaś pogląd, iżby dopuszczalne było ograniczenie możliwości dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przez przełożonego policjanta, jest sprzeczny z art. 77 Konstytucji RP (zwłaszcza, że świadczenie pieniężne nie jest odszkodowaniem i nie może być traktowana jako przepis ograniczający wysokość odszkodowania).
Z tego względu SN uchylił zaskarżony wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x