Ustawa w/s deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (projekt)

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka punktów o tym, że ma być deregulacja prawa gospodarczego — więc jest projekt obszernych zmian w przepisach określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej: m.in. weksel elektroniczny, obowiązek corocznego przeglądu przepisów przeszkadzających przedsiębiorcom w prowadzeniu firm, etc.,etc. (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego).


Rynek Wrocław
Ujęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w pewnym skrócie, projekt przewiduje:

 • weksel elektroniczny, który może być sporządzany w postaci elektronicznej, na odpowiednim formularzu (dodany art. 10a-10c prawa wekslowego); procesowo roszczenia z weksla elektronicznego będą mogły być dochodzone pod warunkiem zdeponowania go w instytucji zaufania (tj. banku, u notariusza lub w firmie inwestycyjnej) i przedstawienia zaświadczenia o przyjęciu weksla do depozytu (zmiany w art. 485 kc);
 • doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym, w przypadku gdy podany przez stronę będącą osobą prawną adres nie istnieje lub jest nieprawidłowy, na adres osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji podmiotu; jeśli jednak adresu tego ustalić nie sposób, organ pozostawia korespondencję w aktach ze skutkiem doręczenia (dodany art. 45a kpa), a także doręczanie, za zgodą strony, załączników do decyzji wydanej w formie papierowej na innym trwałym nośniku (dodane art. 109 par. 3-4 kpa);
 • pewną formę dyscyplinowania urzędników, którzy nie potrafią prawidłowo załatwić sprawy, przez organy odwoławcze: w przypadku drugiego (i kolejnego) odwołania powracającego wskutek nieprawidłowego zastosowania się do wskazówek w decyzji drugoinstancyjnej, organ będzie mógł zażądać sprawdzenia, kto jest winny takiej sytuacji — i pociągnięcia takiego urzędnika do odpowiedzialności;

art. 139a kodeksu postępowania administracyjnego (projekt)
§ 1. Organ odwoławczy przy ponownym rozpatrywaniu odwołania, wprzypadku stwierdzenia nieuzasadnionego naruszenia przez organ pierwszej instancji obowiązku, który polega na nieuwzględnieniu:
1) wskazanych przez organ odwoławczy okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, o których mowa w art. 138 § 2 zdanie drugie,
lub
2) określonych przez organ odwoławczy wytycznych w zakresie wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, o których mowa w art. 138 § 2a
– zarządza wyjaśnienie przez organ pierwszej instancji przyczyn i ustalenie pracowników winnych naruszenia tego obowiązku, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszeniu tego obowiązku w przyszłości.
§ 2. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli ze swojej winy doprowadził do naruszenia przez organ pierwszej instancji obowiązku, o którym mowa w § 1, i naraził ten organ na odpowiedzialność odszkodowawczą.

 • możliwość zawarcia umowy leasingu w formie dokumentowej i to pod rygorem ad probationem (nowelizacja art. 709(2) kc;
 • papiery wartościowe będą mogły być sporządzane na nośniku elektronicznym i podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z wyjątkiem jednak papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi), pod warunkiem zapewnienia zachowania integralności dokumentu, etc. (dodany art. 921(15a) kc);
 • całkiem przy okazji projekt przewiduje szereg zmian w ustawie o rzemiośle, m.in. zmienia definicję rzemiosła i rzemieślnika (a dla mnie jest to asumptem do przypomnienia sobie o istnieniu tej ustawy, z którą nigdy nie miałem nic do czynienia);
 • projektodawcy przewidują także ciekawą nowelizację ustawy o prawach konsumenta: konsument miałby prawo wystąpić z żądaniem naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, jak też skorzystać z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w ciągu 1 roku od ujawnienia braku zgodności z umową (dodany art. 43c ust. 4 ups);
 • wraca pomysł, żeby brak pieczątki lub wydruku z KRS i CEIDG nie były już wadą formalnej pisma lub wniosku (to jest lekki szok, żeby taka zmiana wymagała takiej zmiany!);
 • ale też projekt przewiduje skrócenie maksymalnego czasu trwania kontroli u mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni roboczych w roku kalendarzowym, jak też wprowadza minimalny odstęp czasowy między kolejnymi kontrolami — od „maksymalnie raz w ciągu 5 lat” w przypadku podmiotów zaliczonych do niskiej kategorii ryzyka, do 2 lat w przypadku podmiotów kwalifikujących się na wysokie prawdopodobieństwo naruszenia prawa;
 • wraca też pomysł ustawowego, nie krótszego niż 6-miesięczne, vacatio legis w przypadku projektów ustaw zwiększających obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorców (warto przypomnieć, że podobny projekt już był, ale się zmył);

art. 68b ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców (projekt)
W przedkładanych Sejmowi projektach ustaw, które określają zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, termin wejścia w życie przepisów, z których wynika zwiększenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorców, wyznacza się na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • oraz obowiązek dokonywania przez rząd stałego, corocznego przeglądu przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej — stąd też w prawie przedsiębiorców miałby się znaleźć cały nowy rozdział pt. „Program regulacyjny”;
 • a poza tym przewiduje się mniej lub bardziej obszerne zmiany w prawie podatkowym, zamówieniach publicznych, prawie budowlanym i oświatowym, etc.,etc.,etc.,etc.
subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

9 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
9
0
komentarze są tam :-)x