Publiczna krytyka spółki giełdowej przez jej akcjonariusza nie narusza dóbr osobistych

Czy publiczna krytyka spółki notowanej na giełdzie przez akcjonariusza — który wskutek niejasnych i nietrafnych decyzji zarządu utracił znaczną ilość zainwestowanych pieniędzy — może stanowić naruszenie dóbr osobistych? Czy działaniem bezprawnym jest zadawanie „pytań z tezą” na walnym zgromadzeniu akcjonariatu? Czy wytaczanie powództw o uchylenie uchwał może być traktowane jako „szantaż korporacyjny”? wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Czy wykreślenie spółki nieprzerejestrowanej do KRS — bez powiadomienia, bez prawa do odwołania — stanowi niekonstytucyjne wywłaszczenie?

Czy wykreślenie spółki nieprzerejestrowanej do KRS — spółki, która funkcjonowała w XX wieku i była wpisana do rejestru handlowego RHB, ale nie zdążyła złożyć wniosku o przeniesienie danych do KRS — bez powiadomienia, bez możliwości odwołania się do sądu — stanowi bezprawną nacjonalizację prywatnej własności? Czy jednak prawodawca mógł, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obrotu, zadecydować … Czytaj dalej

Nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste członka zarządu

Czy nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki może stanowić naruszenie jego dóbr osobistych? Czy bezprawność ewentualnego naruszenia wyłącza brak obowiązku uzasadnienia odmowy skwitowania w przepisach ksh? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 października 2020 r. (V ACa 301/20) Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie stanowi jedynie czynności technicznej. Jest to instrument oceny pracy członka zarządu … Czytaj dalej

Czy prezes zarządu spółki może podważyć uchwałę rady nadzorczej o odwołaniu go z funkcji?

stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej

Czy możliwe jest stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej o odwołaniu prezesa zarządu komunalnej spółki z zajmowanej funkcji ze względu na podanie do publicznej wiadomości fałszywego uzasadnienia takiej decyzji? Czy jednak reprezentująca właściciela rada nadzorcza powoływać i odwoływać członków zarządu spółki jak chce, zaś kodeks spółek handlowych w ogóle wyklucza możliwość podważenia jej uchwał? (wyrok Sądu … Czytaj dalej

Czy wierzytelności spółki jawnej wygasają po jej wykreśleniu z KRS?

Czy wierzytelności spółki jawnej po jej wykreśleniu z KRS wygasają? W przypadku braku wyraźnego rozdysponowania wierzytelnościami w postępowaniu likwidacyjnym? Czy jednak wierzytelności sp.j. stają się majątkiem jej wspólników, zatem dłużnik będzie musiał je uregulować? (wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2020 r., I CSK 552/18). Sprawa dotyczyła roszczeń następcy prawnego spółki jawnej (byłego wspólnika zlikwidowanej … Czytaj dalej