112 search results for "kodeks postępowania cywilnego"

Czy umarzając postępowanie karne za naruszenie praw autorskich sąd powinien uwzględnić wysokość odszkodowania wynikającą z art. 79 pr.aut.?

Czy orzekając o karnych konsekwencjach naruszenia autorskich praw majątkowych sąd powinien uwzględnić przepisy prawa autorskiego? Zwłaszcza jeśli zdecyduje się warunkowo umorzyć postępowanie, z równoczesnym orzeczeniem nawiązki na rzecz pokrzywdzonego — czy wysokość tej nawiązki powinna odpowiadać wartości odszkodowania za naruszenie…

Czy „sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy” to klauzula abuzywna?

Prawa autorskie zdjęć produktów

Czy poddanie sporów wynikających ze sprzedaży konsumenckiej kognicji sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy sprzedaży to klauzula abuzywna — bo ogranicza prawa konsumenta jeśli chodzi o wybór sądu, przed który chce wytoczyć powództwo przeciwko sprzedawcy? (wyrok Sądu Apelacyjnego…

„Ślepy pozew” jako ochrona przed anonimowym hejtem

Krótko i na temat: do laski marszałkowskiej trafił ciekawy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (autorstwa posłów .Nowoczesnej) w założeniu mający ułatwić ochronę przed naruszeniem dóbr osobistych przez anonimów (link do projektu). Projekt zakłada możliwość wniesienia do sądu „ślepego pozwu” —…

Usuwanie skutków decyzji reprywatyzacyjnych (de-reprywatyzacja nieruchomości warszawskich)

A więc stało się: w Dzienniku Ustaw opublikowano osławioną spec-ustawę o de-reprywatyzacji warszawskich nieruchomości (ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Dz.U. z 2017 r. poz.…

Czy w procesie o zwrot kredytu bank może powołać się na wyciągi z ksiąg bankowych?

narzucenie umowy powiązanej

Problem stary, rozwiązania problemu zawsze nowe: klient bierze kredyt i przestaje go spłacać. Bank (któremu nie przysługują już uprawnienia z BTE) wypowiada umowę i żąda natychmiastowego zwrotu całości wierzytelności wynikającej z udzielonego kredytu — a skoro klient nadal nie płaci,…

Czy doręczenie przez InPost jest podstawą do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej? ;-)

doręczenie decyzji rąk własnych

Niektóre doręczenia korespondencji sądowej przez InPost zdecydowanie wykraczały poza sferę prawa — z impetem wchodząc w branżę rozrywkową. Czy jednak oznacza to, że można wnosić o przywrócenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej powołując się na to, że operator nie potrafił…

Preambuła do ustawy (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej już w Dz.U.)

„Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego…

O tym czy późniejsze powołanie się na chorobę psychiczną może unieważniać wcześniej zawartą umowę

A skoro wczoraj było o zakazie zawarcia małżeństwa przez osobę chorą psychicznie, to dziś czas na kolejne rozważania w tym tonie: jak się ma choroba psychiczna do ważności oświadczenia woli złożonego przez osobę — która w dodatku niekoniecznie jest ubezwłasnowolniona?…