122 search results for "kodeks postępowania cywilnego"

„Ślepy pozew” jako ochrona przed anonimowym hejtem

Krótko i na temat: do laski marszałkowskiej trafił ciekawy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (autorstwa posłów .Nowoczesnej) w założeniu mający ułatwić ochronę przed naruszeniem dóbr osobistych przez anonimów (link do projektu). Projekt zakłada możliwość wniesienia do sądu „ślepego pozwu” —…

Usuwanie skutków decyzji reprywatyzacyjnych (de-reprywatyzacja nieruchomości warszawskich)

A więc stało się: w Dzienniku Ustaw opublikowano osławioną spec-ustawę o de-reprywatyzacji warszawskich nieruchomości (ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Dz.U. z 2017 r. poz.…

Czy w procesie o zwrot kredytu bank może powołać się na wyciągi z ksiąg bankowych?

narzucenie umowy powiązanej

Problem stary, rozwiązania problemu zawsze nowe: klient bierze kredyt i przestaje go spłacać. Bank (któremu nie przysługują już uprawnienia z BTE) wypowiada umowę i żąda natychmiastowego zwrotu całości wierzytelności wynikającej z udzielonego kredytu — a skoro klient nadal nie płaci,…

Czy doręczenie przez InPost jest podstawą do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej? ;-)

doręczenie decyzji rąk własnych

Niektóre doręczenia korespondencji sądowej przez InPost zdecydowanie wykraczały poza sferę prawa — z impetem wchodząc w branżę rozrywkową. Czy jednak oznacza to, że można wnosić o przywrócenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej powołując się na to, że operator nie potrafił…

Preambuła do ustawy (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej już w Dz.U.)

„Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego…

O tym czy późniejsze powołanie się na chorobę psychiczną może unieważniać wcześniej zawartą umowę

A skoro wczoraj było o zakazie zawarcia małżeństwa przez osobę chorą psychicznie, to dziś czas na kolejne rozważania w tym tonie: jak się ma choroba psychiczna do ważności oświadczenia woli złożonego przez osobę — która w dodatku niekoniecznie jest ubezwłasnowolniona?…

Elektroniczne poświadczanie odpisów dokumentów w postępowaniu cywilnym (art. 129 par. 2(1) kpc)

Czysto informacyjnie: jutro wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiające wnoszenie pozwów przez internet — plus doręczenia elektroniczne w postępowaniu (za zgodą strony), możliwość odbywania posiedzeń sądowych w trybie teletransmisji, etc. (chociaż kilka istotnych zmian weszło w życie już 1 kwietnia…

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst ujednolicony 2020)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, tekst ujednolicony w brzmieniu na 3 marca 2020 r.)   Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane…

Czy niewykonanie umowy może wiązać się z odpowiedzialnością za delikt — na szkodę osoby trzeciej?

Zagadnięto mnie jakiś czas temu: czy niewykonanie zobowiązania przyjętego w zawartej umowie, wskutek czego osoba trzecia (nie będąca stroną ani nawet beneficjentem tej umowy) poniosła szkodę, może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej wobec tej osoby trzeciej? (na podstawie tezowanego wyroku SN…

Czy oświadczenie o potrąceniu wierzytelności może być złożone w piśmie procesowym — na ręce pełnomocnika?

A skoro jakiś czas temu z negatywną recepcją P.T. Czytelników spotkał się tekst poświęcony orzeczeniu, w którym powiedziano, że zarzut przedawnienia roszczenia musi być złożony wierzycielowi, a nie jego pełnomocnikowi procesowemu — licząc na nie mniejsze kontrowersje — dziś czas…