Dobrowolne naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Czy nałożony w wyroku karnym obowiązek naprawienia szkody stanowi res iudicata dla sądu cywilnego, gdyby pokrzywdzony zechciał dochodzić odszkodowania na drodze sądowej? Czy jednak można nałożyć na oskarżonego dwukrotny obowiązek naprawienia szkody, a następnie wybierać ten tytuł, który poszkodowanemu bardziej pasuje? Co jednak w przypadku jeśli sprawca naprawi szkodę w toku postępowania karnego, ale nie … Czytaj dalej

Czy od pozbawienia członkostwa w związku zawodowym można odwołać się do sądu?

Konstytucja gwarantuje związkom zawodowym (podobnie jak wielu innym organizacjom społecznym) autonomię i niezależność od władz państwowych. Czy to oznacza, że sąd nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy takiej organizacji? Czy dopuszczalne jest zatem odwołanie się od pozbawienia członkostwa w związku zawodowym? Czy jednak taki pozew zostanie odrzucony ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej? (postanowienie z dnia 21 września 2018 r. (V CSK 561/17).

Orzeczenie wydano w sprawie o ustalenie, iż powódka jest członkiem związku zawodowego — po tym jak organizacja skreśliła ją z listy członków z powodu nieopłacania składek.

Sąd prawomocnie odrzucił pozew wniesiony przeciwko międzyzakładowej organizacji związkowej, wskazując, iż ustalenie stosunku prawnego — członka związku zawodowego — jest niedopuszczalne na drodze sądowej (art. 199 par. 1 pkt 1 kpc). W ocenie sądu związki zawodowe cieszą się na tyle szeroką autonomią gwarantowaną przepisami krajowymi i międzynarodowymi, że nie można uznać za sprawę cywilną (w rozumieniu art. 1 kpc) powództwa o ustalenie statusu członka związku zawodowego. Związki zawodowe są w swej działalności niezależne — od pracodawców, administracji państwowej, samorządu, a także od innych organów. Kontrola sądowa działalności związków zawodowych ogranicza się do etapu rejestracji i ustalania treści statutu, związek może być stroną stosunków cywilnoprawnych — ale relacje wewnątrz-organizacyjne nie podlegają kognicji sądowej.
Skoro zatem żaden przepis ustawy o związkach zawodowych nie przyznaje prawa do wystąpienia z powództwem o ustalenie, droga sądowa jest wykluczona — jej roszczenia nie są „sprawą” w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP (por. „Dyskryminacja przez związki zawodowe”).

Rozpatrując skargę kasacyjną wniesioną przez powódkę Sąd Najwyższy przypomniał, że

Czytaj dalej

Czy zawezwanie do próby ugodowej — złożone tylko w celu przerwania biegu przedawnienia — przerywa bieg przedawnienia?

odpowiedzialność skutki szczepionki koronawirusa

Czy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, złożone tylko w celu przerwania biegu przedawnienia, może skutecznie bieg tego przedawnienia przerwać? Czy jednak korzystanie z uprawnienia procesowego w celu niezgodnym z jego istotą jest nadużyciem prawa podmiotowego? (wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17). Spór dotyczył zapłaty za produkty farmaceutyczne kupione przez … Czytaj dalej

Wierzyciel nie może odstąpić od umowy wzajemnej jeśli roszczenia są już przedawnione

odpowiedzialność skutki szczepionki koronawirusa

A teraz pytanie z całkiem innej beczki: skutkiem skutecznego powołania się na przedawnienie roszczenia w procesie jest niedopuszczalność wyegzekwowania owego zobowiązania. Czy jednak sposobem na dłużników, którzy powołują się na przedawnienie roszczenia może być odstąpienie od umowy wzajemnej, które kodeks wprost wiąże z obowiązkiem wzajemnego rozliczenia się stron? Czy uprawnienie do odstąpienia od umowy ze … Czytaj dalej

Skutki prawomocności materialnej wyroku zakazującego stosowania klauzuli abuzywnej

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

A teraz coś z nieco innej beczki: czy prawomocność materialna wyroku zakazującego stosowania klauzuli niedozwolonej powoduje, że inny konsument nie może pozwać tego samego przedsiębiorcy o stosowanie podobnej klauzuli? A przy okazji: czy żądanie kontroli abstrakcyjnej może dotyczyć postanowień konkretnej umowy zawartej z konsumentem? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 listopada 2017 r., sygn. … Czytaj dalej