Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie słuszności nie polega wyłącznie na porównaniu statusu majątkowego sprawcy i poszkodowanego

Osobie niepoczytalnej co do zasady nie sposób przypisać odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Jednakże przyjmuje się, iż zasady współżycia społecznego mogą wymagać naprawienie szkody wyrządzonej poszkodowanemu, nawet mimo braku winy po stronie sprawcy. Czy tak rozumiana odpowiedzialność deliktowa na zasadzie słuszności powinna opierać się wyłącznie na porównaniu statusu majątkowego sprawcy i poszkodowanego? Czy niepoczytalny, który nie … Czytaj dalej

Sąd nie powinien zajmować się sprawą związaną z sądem instancyjnie nadrzędnym

Czy sąd niższej instancji może zajmować się sprawą przestępstwa, które dotyczy sądu wyższego instancją? Czy pochodzącym z sądu zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa może zajmować się (właściwy miejscowo) sąd podległy? Czy jednak ryzyko konfliktu interesów uzasadnia przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu — takiemu, od którego odwołania nie będą trafiać do sądu zainteresowanego obrotem sprawy? postanowienie Sąd … Czytaj dalej

Czy przymusowe badania psychiatryczne oskarżonego naruszają jego dobra osobiste?

A skoro w ostatnią niedzielę było o tym, że oskarżenie policjanta o udział w grupie przestępczej nie narusza jego dóbr osobistych, nawet został uniewinniony od zarzutów — dziś będzie o tym czy można wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko grupie przestępczej składającej się z sędziów i prokuratora, którzy w toku postępowania karnego skierowali oskarżonego … Czytaj dalej

Czy jeden sędzia może rozpoznać apelację w sprawie o znęcanie się nad psem?

czasowe odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

Jaki powinien być skład sądu orzekającego na rozprawie apelacyjnej? Czy sąd może rozpoznać apelację w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami w składzie jednego sędziego? (wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., IV KK 362/17). Mężczyzna oskarżony o znęcanie się nad własnym psem, w ten sposób, że utrzymywał go w stanie rażącego niechlujstwa, wystawianie na działanie … Czytaj dalej

Podszywanie się pod adwokata

A teraz coś z nieco innej beczki: czy podszywanie się pod adwokata, w celu bezprawnego wydębienia od innej osoby wyimaginowanego roszczenia, może naruszać dobra osobiste tego prawnika? Co jednak jeśli nie chodziło o posłużenie się czyjąś tożsamością, lecz wybór imienia i nazwiska był całkowicie przypadkowy? (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z 17 lutego 2016 r., sygn. … Czytaj dalej