Cesja wierzytelności przysługujących konsumentowi wobec banku — za 10% wartości — nie narusza zasad współżycia społecznego

Czy konsument może skutecznie przenieść swoje roszczenia wynikające z umowy zawartej z bankiem na podmiot profesjonalnie dochodzący należności? Czy dopuszczalne jest umowne ograniczenie cesji, czy jednak taki zakaz może być traktowany jako klauzula abuzywna? Czy cesja wierzytelności przysługujących konsumentowi może być podważona ze względu na niską cenę uzyskaną przez sprzedającego? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Czy można mieć kredyt w PLN oprocentowany stawką LIBOR?

Czy można mieć kredyt w PLN oprocentowany stawką LIBOR? Z omawianego dziś orzeczenia SN wynika, że tak — pod warunkiem, że bank zastosował klauzulę indeksacyjną CHF i odwołał się do jednostronnie narzuconych warunków ustalania kursów waluty obcej (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17). Orzeczenie wydano w sprawie o pozbawienie wykonalności … Dowiedz się więcej

Bezwzględna nieważność czynności prawnej wyłącza uznanie jej za klauzulę niedozwoloną

Prawa autorskie zdjęć produktów

Czy bezwzględnie nieważna czynność prawna — postanowienie wzorca umowy jawnie sprzeczne z prawem — może być uznana za klauzulę abuzywną? Czy jednak nieważność ex lege oznacza, że danej czynności po prostu nie ma, więc nie ma sobie czym zawracać głowy? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt VI ACa 461/16) Postanowienie … Dowiedz się więcej