Czy kara umowna za zerwanie umowy najmu jest sprzeczna z prawem?

Czy zastrzeżona kara umowna za zerwanie umowy najmu? Czy jednak taka klauzula oznacza niedopuszczalne ograniczenie prawa do wypowiedzenia umowy ciągłej? wyrok Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2022 r. (II CSKP 390/22)Zastrzeżenie obowiązku zapłaty — przez każdą ze stron — uzgodnionej sumy pieniężnej na wypadek wypowiedzenia umowy najmu przed upływem oznaczonego terminu nie ogranicza prawa do … Dowiedz się więcej

Czy 10% odstępnego za zwrot niewykorzystanego biletu to klauzula niedozwolona?

odmowa podania nazwiska jadącego biletu

Krótko i na temat: czy przewoźnik może zastrzec w regulaminie odstępne za niewykorzystany bilet — w dodatku w kwocie 10% ceny biletu — czy też stanowi to klauzulę abuzywną? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 lutego 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1918/15) Odstępne, o jakim mowa w art. 17 ust. 4 prawa przewozowego, … Dowiedz się więcej