Skarga do WSA jest pierwszym pismem w sprawie — a więc musi zawierać numer PESEL skarżącego

Czy strona skarżąca decyzję do WSA musi podać swój numer PESEL w skardze, bo informacja ta musi pojawić się w pierwszym piśmie w sprawie? Czy jednak skarga do sądu administracyjnego — skoro skarży się decyzję będącą efektem prowadzonego postępowania (a w papierach PESEL może już być) — nie jest pierwszym pismem? (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września … Dowiedz się więcej

Brak nazwiska nowego prezesa w KRS oznacza odrzucenie skargi — i nie ma znaczenia, że sąd jeszcze nie zdążył zmian wpisać…

Wymogiem formalnym wniesienia skargi do WSA w imieniu osoby prawnej jest udokumentowanie jej reprezentacji, zwykle poprzez przedstawienie odpisu z KRS. Czy jednak, zakładając, że w składzie zarządu nastąpiły zmiany, które jeszcze nie zostały wpisane do rejestru, zamiast odpisu z KRS wystarczający będzie „ciąg dokumentów” potwierdzający status osoby reprezentującej podmiot? (nieprawomocne postanowienie WSA w Opolu z … Dowiedz się więcej

Brak PESEL w skardze do WSA to wada formalna pisma

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka akapitów o świeżutkiej uchwale NSA, w której stwierdzono, że brak numeru PESEL w skardze do WSA stanowi wadę formalną pisma, nawet jeśli informacja ta może być odnaleziona w aktach postępowania. W przypadku stwierdzenia takiego uchybienia sąd wzywa stronę do uzupełnienia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. uchwała składu 7 sędziów … Dowiedz się więcej

Wnoszona via ePUAP skarga do WSA wymaga odrębnego podpisu pod każdym plikiem (uchwała NSA I FPS 2/21)

W serwisie NSA opublikowano uzasadnienie grudniowej uchwały, z której przyjęto, iż skuteczny podpis pod skargą do WSA wniesioną poprzez platformę ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego, wymaga odrębnego podpisania każdego z załączników — nie jest natomiast wystarczające opatrzenie podpisem samego pisma przewodniego. Warto prześledzić tok rozumowania stojący za tym orzeczeniem. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu … Dowiedz się więcej