Przedawnienie zobowiązań z poręczenia wekslowego przedłuża się także wskutek uznania długu przez dłużnika głównego

Czy bieg przedawnienia terminu zobowiązań zabezpieczonych wekslem in blanco rozpoczyna się w dniu zdarzenia, które spowodowało powstanie zobowiązania? Czy jednak roszczenia z takiego weksla mogą przedawnić się w innym terminie? Czy przedawnienie zobowiązań z poręczenia wekslowego następuje po upływie określonego czasu — więc na przerwanie biegu przedawnienia nie mają wpływu czynności wystawcy weksla — czy … Dowiedz się więcej

Koronawirusowe „wygaśnięcie zobowiązań” to nie „wygaśnięcie umów”

naruszenie obostrzeń pomoc publiczna

Taka sytuacja, bo gdzieś w mediach przeczytałem, że spec-ustawa w/s koronawirusa przewiduje wygasanie umów w galeriach handlowych (o powierzchni przekraczającej 2 tys. m²) — czy „wygasanie wzajemnych zobowiązań” stron umowy najmu czy dzierżawy oznacza, że ustawodawca wprowadził odgórny (ex lege) nakaz rozwiązywania umów?  Będzie w miarę krótko i w punktach: obowiązująca od dziś ustawa wprowadza, … Dowiedz się więcej

Czy wprowadzenie w błąd co do warunków kredytu może skutkować nieważnością umowy?

Czy wprowadzenie kredytobiorcy w błąd co do warunków kredytu — przedstawienie kredytu indeksowanego do CHF jako tańszego od złotówkowego, podanie nieprawdziwej RSSO, nierzetelna informacja o ryzyku walutowym — może skutkować podważeniem całej umowy jako nieważnej? Czy jednak sąd powinien oceniać umowę taką, jaką klient zawarł z klientem, nie bacząc na składane w toku negocjacji zapewnienia? … Dowiedz się więcej

Czy aneksem antyspreadowym można konwalidować klauzulę abuzywną i przywrócić walutowy charakter kredytu?

banknoty jedynym legalnym środkiem płatniczym

Pamiętacie sprawę, w której sąd stwierdził, że podpisanie aneksu antyspreadowego indeksowanej kursem CHF „naprawia” klauzulę abuzywną wpisaną do umowy kredytowej — a jeśli kredytobiorca uważa, że zawyżony kurs po jakim spłacał kredyt doprowadził do nadpłaty, to musi to sobie policzyć już na etapie powództwa? (por. „Czy jednostronne ustalanie kursu walutowego CHF może prowadzić do bezpodstawnego … Dowiedz się więcej

Czy jednostronne ustalanie kursu walutowego CHF może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie banku?

Drążąc tematy kredytów w CHF, spreadu walutowego i klauzul niedozwolonych: bez wątpliwości postanowienia zezwalające na jednostronne ustalanie przez bank kursu walutowego po jakim klient spłaca kredyt są klauzulą abuzywną — ale czy to wystarczy do żądania zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia wskutek pobierania zawyżonych rat? I szerzej: czy stwierdzając, że bank zastosował klauzule niedowolone tego rodzaju, sąd powinien unieważnić … Dowiedz się więcej