Przenośna klauzula wykonalności może być potwierdzona dokumentem notarialnie uznanym za własnoręczny (III CZP 26/19)

W serwisie SN opublikowano uzasadnienie kolejnej uchwały tłumaczącej (moim zdaniem) oczywistą oczywistość — dziś zatem czas na kilka akapitów o tym dlaczego do uzyskania przenośnej klauzuli wykonalności wystarczy dokument potwierdzony podpisem uznanym za własnoręczny przed notariuszem — nie jest wymagane odrębne poświadczenie podpisu pod cesją. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP … Dowiedz się więcej

Czy nabywca wierzytelności może dochodzić należności z weksla po przedawnieniu roszczenia głównego?

Czy windykator, który odkupił od banku wierzytelności wobec nierzetelnego kredytobiorcy, może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia wynikające z bankowego tytułu egzekucyjnego? Czy weksel powoduje „odżycie” roszczeń, zatem termin przedawnienia roszczeń z weksla należy obliczać jako 3 lata od daty jego płatności? Czy jednak wypełnienie weksla wbrew treści porozumienia wekslowego skutkuje jego bezskutecznością? (wyrok Sądu … Dowiedz się więcej

Cesja wierzytelności objętej BTE (III CZP 56/16)

sprostowanie informacji ujawnionej KRS

Czysto informacyjnie: wczoraj Sąd Najwyższy wydał dwie uchwały wyjaśniające wątpliwości związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynności bankowych. Pierwsze z orzeczeń odnosi się do następującego problemu: skoro BTE nie ma już od 27 listopada 2015 r. (Banki już bez BTE (za niecałe 2 tygodnie), zaś przepis przejściowy zakładał umorzenie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu … Dowiedz się więcej