Czy zasady odpowiedzialności materialnej pracownika mogą wynikać z ugody zawartej z pracodawcą?

Wakacje, czyli odpoczywa ktoś, żeby pracować mógł ktoś (inny). Dziś zatem kilka akapitów o tym czy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników mogą być modyfikowane w drodze porozumienia zawartego z pracodawcą — czyli czy zawarcie ugody, w której pracownik zobowiązuje się do pokrycia szkody wystarcza, by dochodzić od niego spłaty? (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 … Dowiedz się więcej

Czy zawarcie ugody oznacza, że roszczenia wygasają?

ucieczka miejsca wypadku regres

Czy możliwe jest wygaśnięcie roszczeń wskutek zawarcia ugody? Czy strona, która w ugodzie przyznała, że zapłata odszkodowania za skutki wypadku zaspokaja wszystkie jego roszczenia — może po pewnym czasie zażądać zapłaty zadośćuczynienia? wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r. (II CSK 375/17) Zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym powód … Dowiedz się więcej