Czy można żądać odszkodowania za wady budynku jeśli nie przysługują już uprawnienia z rękojmi za wady?

odpowiedzialność solidarna naruszenie praw autorskich

Czy wygaśnięcie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oznacza, że sprzedający nie ponosi już odpowiedzialności za trefny towar? Czy jednak odszkodowanie za wady części wspólnej budynku można wywieść z przepisów o odpowiedzialności ex contractu? A przy okazji: czy wspólnocie przysługuje całość roszczeń z tytułu wad części wspólnych nieruchomości, czy tylko w takim stopniu, w jakim właściciele … Czytaj dalej

Kiedy deweloper może naprawić wadliwe mieszkania w ramach rękojmi na koszt wykonawcy?

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Czy możliwe jest usunięcie wad lokalu, do których przysługuje jeszcze rękojmia — przez dewelopera, na koszt wykonawcy, który ociąga się z naprawą usterek? Czy powołanie się przez wykonawcę na błędy projektowe zwalnia go z odpowiedzialności za wady? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt I AGa 21/18). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności wykonawcy za wady wykonanego dzieła. … Czytaj dalej

Zgody narzucone przez dewelopera w umowie sprzedaży mieszkania są klauzulami niedozwolonymi

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A teraz coś z całkowicie innej beczki — czyli kilka akapitów o tym, że wymuszona zgoda na bezpłatną reklamę dewelopera oraz na prowadzenie przez innych współwłaścicieli lokali użytkowych sprzedaży alkoholu — jest klazulą abuzywną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r., sygn. akt VII ACa 974/17). Orzeczenie dotyczyło wpisywania przez dewelopera w umowie … Czytaj dalej

Czy deweloper ponosi odpowiedzialność za wady budynku wynikające z błędnego projektu architektonicznego?

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A teraz coś z nieco innej beczki: czy deweloper może ponosić odpowiedzialność za wady budynku powstałe wskutek błędnego projektu architektonicznego? I przy okazji — czy deweloper może uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazując, że przeciekanie fundamentów jest spowodowane nadzwyczajnie silnymi opadami deszczu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 marca 2018 r., sygn. akt I ACa 2148/16). … Czytaj dalej

Czy deweloper może zagrozić opóźnieniem w budowie jako sankcją za opóźnienie w zapłacie?

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

Czy opóźnienie w zapłacie należności za mieszkanie uprawnia dewelopera do zastrzeżenia sobie możliwości opóźnienia w budowie całego budynku lub skutkować podwyżką ceny mieszkania — czy taka klauzula w umowie stanowi niedozwolone postanowienie umowne? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 października 2017 r., sygn. akt VII ACa 917/17). Spór dotyczył stosowania przez spółdzielnię mieszkaniową we wzorze … Czytaj dalej