Czy możliwe jest zaskarżenie — korzystnego dla strony — wyroku?

Czy dopuszczalne jest zaskarżenie wyroku korzystnego dla strony? Jeśli wygrywający cieszy się z wygranej, ale w uzasadnieniu orzeczenia pojawiło się sformułowanie, z którym się nie zgadza? Czy jednak skarżyć orzeczenie może tylko przegrywający — a wygrywający nie, nawet jeśli jako niekorzystne ocenia niektóre tezy uzasadnienia? wyrok Sądu Najwyższego z 17 marca 2023 r. (II CSKP 697/22)Procedura cywilna … Dowiedz się więcej

Czy naruszenie „wytycznych KE”, na które powołał się sąd odwoławczy, może być podstawą skargi kasacyjnej?

Oceniając wykonanie umowy sąd ocenia m.in. sposób zastosowania się kontrahentów do jej treści, to oczywista oczywistość. Odniesienie do norm zachowania może wynikać z różnych przesłanek, np. przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczaju i obyczaju, prywatnych ustaleń, a także innego rodzaju dokumentów. Czy zatem strona, która uważa, że sąd odwoławczy źle zinterpretował taki dokument i umowę, może powołać … Dowiedz się więcej

Czy powód może odwołać cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia?

Czy odwołanie cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia jest dopuszczalne? Czy jednak zrzeczenie się roszczenia oznacza, że nie może być dochodzone przed sądem, zatem odwołanie takiego oświadczenia jest bezskuteczne? postanowienie Sądu Najwyższego z 15 marca 2023 r. (II CSKP 1046/22)1) Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia wywołuje skutki w sferze prawa materialnego. Tym skutkiem jest powstanie nowej … Dowiedz się więcej

Spóźniony zarzut potrącenia w toku postępowania (art. 203(1) kpc)

Wierzyciel może potrącić swą wierzytelność z wierzytelnością przysługującą dłużnikowi właściwie w każdym czasie. Czy to oznacza, że czynność taka może być dokonana w dowolnym momencie toczącego się procesu? Czy jednak istnieje sytuacja, w której zarzut potrącenia będzie uznany za spóźniony — niezależnie od tego, że roszczenie co do zasady wierzycielowi przysługuje? (postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2023 r., I CSK … Dowiedz się więcej

Pismo wniesione do sądu poprzez ePUAP nie wywołuje żadnych — nawet takich, które można uzupełnić — skutków

Stare i dobre pytanie: czy pismo do sądu można wysłać pocztą elektroniczną lub poprzez ePUAP? A może pismo wniesione do sądu w ten sposób będzie skuteczne — po tym jak pracownik sekretariatu je wydrukuje i wezwie stroną do podpisania się pod wydrukiem? A może jest jeszcze inaczej…? postanowienie Sądu Najwyższego z 29 marca 2023 r. (​III … Dowiedz się więcej