Redaktor naczelny musi wskazać dokładne przyczyny odmowy publikacji sprostowania — bo tylko na te przyczyny może powołać się w toku procesu

Redaktor naczelny może odmówić publikacji nieprawidłowego sprostowania prasowego, jednak taka odmowa powinna być precyzyjnie uzasadniona, pod rygorem utraty możliwości powołania się na te okoliczności po wytoczeniu powództwa o jego opublikowanie. Sprawa taka dotyczy bowiem odmowy zamieszczenia sprostowania — sąd ocenia, czy przesłanki odrzucenia wniosku zostały prawidłowo ocenione. wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2022 r. (II … Dowiedz się więcej

Czy sprostowania prasowego może żądać Skarb Państwa — jeśli opublikowana informacja dotyczy działań Ministra Sprawiedliwości?

Czy Skarb Państwa może być traktowany jako podmiot zainteresowany opublikowaniem sprostowania prasowego, jeśli informacja, do której się odnosi, dotyczy działalności polityczno-urzędniczej określonego ministra? Kto w takim przypadku może wystąpić z pozwem przeciwko redakcji: Skarb Państwa czy minister? wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2023 r. (II CSKP 793/22)Skarbem Państwa jest państwo występujące w sferze dominialnej. Zadania z zakresu … Dowiedz się więcej

Można żądać sprostowania tylko publikacji odnoszącej się do faktów — przeto czy sformułowanie „fakt jest faktem” oznacza, że mowa jest o faktach?

A skoro niedawno było o tym, że polityk, który w przeszłości molestował dzieci może być nazywany pedofilem, dziś czas na kilka zdań o tym, że sprostowanie prasowe dotyczyć może opublikowanej wiadomości o faktach, a nie krytycznej opinii czy oceny — acz sformułowanie „fakt jest faktem” nie zawsze oznacza, że mówimy o faktach (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października … Dowiedz się więcej

Subiektywna teoria sprostowania prasowego to klasyczne contra legem

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli ciekawe orzeczenie, w którym sąd wywiódł, iż skoro sprostowanie prasowe może dotyczyć tylko wiadomości „nieścisłej lub nieprawdziwej” — to nie przysługuje ono w przypadku publikacji informacji prawdziwej i ścisłej. Badanie opublikowanego artykułu w kategoriach obiektywnych (prawdy i fałszu) jest obowiązkiem sądu, zaś subiektywna teoria sprostowania prasowego to wymysł contra legem … Dowiedz się więcej

Pozwać o publikację sprostowania można redaktora naczelnego — więc skarga kasacyjna pochodząca od jakiejś tam osoby fizycznej podlega odrzuceniu

A skoro wczoraj było o tym, że wniosek o publikację sprostowania prasowego może być podpisany przez pełnomocnika, to dziś czas na kilka zdań o tym, że skarga kasacyjna od wyroku nakazującego publikację sprostowania musi pochodzić od redaktora naczelnego, a nie od osoby fizycznej, która akurat (choćby i od lat, choćby i przez kolejnych ileś tam … Dowiedz się więcej