Czy można wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia klauzuli niedozwolonej w umowie kredytu hipotecznego?

Czy powództwo o ustalenie może dotyczyć warunków przeliczenia kursu walutowego w umowie kredytu hipotecznego — gdzie powód żąda ustalenia, iż poszczególne postanowienia są klauzulą abuzywną? Czy takie powództwo o ustalenie może dotyczyć spreadu walutowego wynikającego z pierwotnej treści umowy, która po pewnym czasie została przez bank i kredytobiorcę aneksowana? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 … Czytaj dalej

Czy jednostronne ustalanie kursu walutowego CHF może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie banku?

Drążąc tematy kredytów w CHF, spreadu walutowego i klauzul niedozwolonych: bez wątpliwości postanowienia zezwalające na jednostronne ustalanie przez bank kursu walutowego po jakim klient spłaca kredyt są klauzulą abuzywną — ale czy to wystarczy do żądania zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia wskutek pobierania zawyżonych rat? I szerzej: czy stwierdzając, że bank zastosował klauzule niedowolone tego rodzaju, sąd powinien unieważnić … Czytaj dalej

Spread walutowy nie wiąże kredytobiorcy jeśli jest klauzulą niedozwoloną

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy spread walutowy jest klauzulą niedozwoloną, czy jednak bank może skutecznie zastrzec, że spłata kredytu zaciągniętego we frankach może nastąpić po przeliczeniu na złotówki według jego własnych tabel kursów?  wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 606/17) Klauzule waloryzacyjne uprawniające bank do … Czytaj dalej

Czy zmiana kursu waluty w umowie leasingu pozwala powołać się na klauzulę rebus sic stantibus?

Czy — znaczna i niespodziewana — zmiana kursu waluty określającej wartość zobowiązania może być traktowana jako nadzwyczajna zmiana stosunków pozwalająca zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus? Zwłaszcza jeśli mówimy o umowie leasingu, którego stroną jest przedsiębiorca, który powinien brać pod uwagę ryzyko różnic kursowych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 grudnia 2016 r., sygn. akt I … Czytaj dalej

Czy spread walutowy może być traktowany jako klauzula abuzywna?

A skoro kilka dni temu było o ustawie o kredycie hipotecznym — dziś kilka akapitów w poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania: czy spread walutowy może być traktowany jako klauzula abuzywna — czy stanowi główne świadczenie stron, a zatem nie podlega ocenie jako działanie antykonsumenckie? I druga sprawa: czy postępowanie banku według rekomendacji KNF oraz wytycznych UOKiK … Czytaj dalej