Przedawnienie zobowiązań z poręczenia wekslowego przedłuża się także wskutek uznania długu przez dłużnika głównego

Czy bieg przedawnienia terminu zobowiązań zabezpieczonych wekslem in blanco rozpoczyna się w dniu zdarzenia, które spowodowało powstanie zobowiązania? Czy jednak roszczenia z takiego weksla mogą przedawnić się w innym terminie? Czy przedawnienie zobowiązań z poręczenia wekslowego następuje po upływie określonego czasu — więc na przerwanie biegu przedawnienia nie mają wpływu czynności wystawcy weksla — czy … Czytaj dalej

Czy nieważność kredytu walutowego może wynikać z rozbieżności między walutą kredytu a walutą rozliczeniową?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy kredyty denominowane w walucie obcej — takie, w których umowa przewiduje udzielenie kredytu we frankach szwajcarskich, ale kredytobiorca dostaje złotówki — są sprzeczne z prawem? Czy nieważność kredytu walutowego może wynikać z różnicy między kwotą i walutą, w jakiej bank udziela kredytu, a walutą, w której kredytobiorca ma go spłacać? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy nabywca wierzytelności może dochodzić należności z weksla po przedawnieniu roszczenia głównego?

Czy windykator, który odkupił od banku wierzytelności wobec nierzetelnego kredytobiorcy, może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia wynikające z bankowego tytułu egzekucyjnego? Czy weksel powoduje „odżycie” roszczeń, zatem termin przedawnienia roszczeń z weksla należy obliczać jako 3 lata od daty jego płatności? Czy jednak wypełnienie weksla wbrew treści porozumienia wekslowego skutkuje jego bezskutecznością? (wyrok Sądu … Czytaj dalej

Sąd nie może wydać nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi wyłącznie na podstawie weksla — bez badania zawartej umowy (wyrok TSUE C-176/17)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli orzeczenie TSUE, które może zatrząść instytucją postępowania nakazowego — oraz mieć istotny wpływ na funkcjonowanie pożyczkodawców zabezpieczających udzielone pożyczki wekslem wystawianym przez konsumenta-pożyczkobiorcę. Czyli kilka akapitów o tym dlaczego zwrot pożyczki zabezpieczonej wekslem nie może być dochodzony wyłącznie na podstawie owego weksla (w postępowaniu nakazowym), bez dokonania … Czytaj dalej

Czy brak deklaracji wekslowej oznacza, że nie można wypełnić weksla in blanco?

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Czy weksel in blanco bez porozumienia wekslowego jest nieważny, a więc remitent nie może dochodzić należności? Czy jednak brak deklaracji wekslowej nie jest kluczowy dla dopuszczalności dochodzenia roszczeń z weksla niezupełnego? A przy okazji: czy weksel in blanco można wypełnić po upływie okresu przedawnienia roszczenia głównego? (wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2018 r., II CSK … Czytaj dalej