współpraca / reklama / ad

Współpraca i reklama w „Czasopiśmie Lege Artis”

Reklama w „Czasopiśmie Lege Artis” daje szansę dotarcia do wyjątkowych P.T. Czytelników z wyjątkowymi produktami i usługami. Jestem otwarty na reklamę każdego rodzaju, zarówno biznesową (usługi finansowe, usługi prawne), jak i związaną z rozrywką, podróżami i turystyką, życiem codziennym.

Advertising in „Czasopismo Lege Artis” is a great possibility to reach my exceptional Readers with unique products and services. I am open to advertising of any kind, both business (financial services, legal services) and related to entertainment, travel and tourism, everyday life, etc..

Proponowane formy reklamy to:

  • wysokojakościowy tekst sponsorowany, w tekście baner i linki, emisja wiekuista — cena 2000 PLN + 23% VAT;
  • box graficzny w prawej kolumnie, emisja od 14 do 90 dni — cena od 300 PLN + 23% VAT;
  • baner w jednym z bieżących tekstów, emisja wiekuista — cena od 500 PLN + 23% VAT.

The proposed forms of advertising are:

  • high-quality sponsored text, banner and links in the text, perpetual issue — PLN 2000 + 23% VAT;
  • graphic box in the right column, 14 to 90 days — from PLN 300 + 23% VAT;
  • banner in one of the current texts, perpetual issue — price from PLN 500 + 23% VAT.

W przypadku tekstu sponsorowanego wystawiam fakturę i oczekuję zapłaty z góry — uznanie rachunku bankowego jest warunkiem publikacji artykułu. W pozostałych przypadkach wystawiam fakturę w dniu publikacji, z jednodniowym terminem płatności.

In the case of sponsored text, I issue an invoice and expect payment in advance — prior money transfer of all the sum onto my bank account is a condition sine qua non for publishing the article. In other cases, I issue an invoice on the day of publication, with a one-day payment deadline.

Nie publikuję reklam zakazanych prawem — przypominam, że polskie prawo wprowadza daleko idące ograniczenia w reklamowaniu hazardu (w tym kasyna internetowe), alkoholu, etc., etc. — nie zamieszczam niskiej jakości tekstów sponsorowanych, nie zgadzam się na reklamy „szpiegujące” — żadnych skryptów wyciągających dane, RTB, etc.
W każdym przypadku zastrzegam sobie prawo odmowy przyjęcia reklamy do emisji bez podania przyczyny — zwłaszcza ze względu na nieprzystawalność wizerunkową towaru czy usługi do profilu „Czasopisma”, wątpliwości prawne lub etyczne dotyczące treści lub formy reklamy, jej inwazyjność, a także z racji oceny usług świadczonych przez reklamodawcę. Każda forma reklamowa będzie wyraźnie oznaczona jako reklama — każdy tekst sponsorowany będzie oznaczony jako tekst sponsorowany.

I do not publish advertisements prohibited by law — note, please, that Polish law introduces far-reaching restrictions on advertising gambling (including online casinos), alcohol, etc., etc. — I don’t post low-quality sponsored texts, I don’t agree to „spy” ads — no data-extracting scripts, RTB, etc.
In any case, I reserve the right to refuse to accept an advertisement without giving a reason — especially due to the incompatibility of the image of the product or service with the site profile, legal or ethical doubts regarding the content or form of the advertisement, its invasiveness, and also due to the assessment of the services provided by the advertiser. Any form of advertising will be clearly marked as advertising — any sponsored text will be marked as tekst sponsorowany (sponsored text).

And I will charge you €10 per a single email sent concerning this issue — and further €10 per my single answer if you make me so.

Ważna informacja: 10% część przychodów reklamowych zostanie przekazana na cel związany z ochroną zwierząt (np. Schronisko we Wrocławiu).

Important: ten percent of my ad income shall be donated to the animal protection organisations.