Bieżąca umowa o pracę na czas określony po zmianach w lutym 2016 r.

Obiecałem parę tygodni temu powrót do tematu umów o pracę na czas określony — a ściśle rzecz ujmując: jak zmienione przepisy kodeksu pracy o umowach terminowych mają się do umowy o pracę zawartej (przykładowo) na 5 lat, powiedzmy 2013-2018. Słowem: dziś nie pytamy jak wygląda umowa o pracę na czas określony po zmianach, lecz jaki wpływ zmiany będą miały na już trwający stosunek pracy.


facebook lege artis

Czasopismo Lege Artis jest już na Facebooku — kliknij, sprawdź, skorzystaj


Ustawodawca tym razem był tak skrupulatny, że przepisy przejściowe to aż art. 12-17 nowelizacji, nas zaś interesuje dziś jej art. 14, który przewiduje kilka różnych sytuacji.

Zatem po kolei:

art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej kodeks pracy:
Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tu zasada jest prosta: terminowa umowa o pracę wypowiedziana przed wejściem w życie ustawy (22 lutego 2016 r.), ale trwająca po tym dniu „idzie” na zasadach wcześniejszych — tak co do okresu wypowiedzenia, obliczania okresów zatrudnienia, etc. Przepis ten jest bardzo przejściowy — skoro obecny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony to 14 dni, a 22 lutego 2016 r. to poniedziałek (por. art. 30 par. 2(1) kp) — to art. 14 ust. 1 realnie interesować nas będzie między 8 a 19 lutego 2016 r. (mówię o dacie, w której pracodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę).

art. 14 ust 2 ustawy:
Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Tu także mamy regulację dość przejściową — mowa jest o tych szczególnych przypadkach, kiedy umowa o pracę zawarta została na krócej niż pół roku (zatem nie jest dopuszczalne jej wcześniejsze rozwiązanie!), albo wprawdzie okres jej obowiązywania jest dłuższy, ale chlebodawca zapomniał o wpisaniu klauzuli pozwalającej na jej wcześniejsze rozwiązanie (por. art. 33 kp, który od lutego 2016 r. z kodeksu pracy znika). „Stosuje się przepisy dotychczasowe” w zakresie dopuszczalności wypowiedzenia — czyli co do zasady nie wolno ich wypowiedzieć, zatem wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy zawsze wiąże się z ryzykiem zapłacenia odszkodowania (jeśli pracownik pójdzie do sądu pracy).

art. 14 ust. 3 ustawy:
Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Tu mamy sytuację jeszcze inną: pracodawca nie zapomniał o klauzuli umożliwiającej wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony (art. 33 kp), ale chęć rozwiązania umowy z pracownikiem naszła go wejściu w życie znowelizowanego kodeksu pracy. Wolno to uczynić, ale teraz już nie stosujemy 14-dniowego okresu wypowiedzenia — nawet jeśli został zapisany w umowie o pracę! — lecz znowelizowany art. 36 par. 1 kp, który zrównuje okresy wypowiedzenia umów terminowych i na czas nieoznaczony (i uzależnia je wyłącznie od stażu pracowniczego). Słowem: jeśli pracownik przepracował na czas określony przeszło 3 lata, pracodawca może wypowiedzieć taką umowę, ale z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (liczonego na koniec miesiąca, nie do soboty).
(Art. 16 nowelizacji, o którym pewnie jeszcze coś napiszę, w pamięci.).

art. 14 ust. 4 ustawy: 
Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.

Ten przepis odnosi się do 33-miesięcznego limitu, na jaki może być zawarta umowa o pracę na czas określony oraz limitu 3 umów o pracę na czas określony — to jedna ze zmian wynikających z nowelizacji kp — a ściśle: jaki wpływ na dotychczasową umowę będzie miał zakaz zatrudniania na ponad 33 miesiące (i na więcej niż 3 umowy)?
Przypomnijmy, że znowelizowany art. 25(1) par. 1 kp będzie wyglądał tak:

art. 25(1) par. 1 kp (w brzmieniu obowiązującej od 22 lutego 2016 r.):
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Zatem z art. 14 ust. 4 ustawy nowelizującej kodeks pracy wynika kilka konsekwencji:

 • do trwających umów o pracę stosuje się zmieniony art. 25(1) kp;
 • ale 33-miesięczny limit zatrudnienia liczymy dopiero po wejściu w życie zmienionych przepisów (czyli od 22 lutego 2016 r.);
 • zaś ta trwająca umowa, która obowiązywać będzie 22 lutego 2016 r. jest pierwszą umową z nowego limitu 3 umów (jeśli jest to rzeczywiście pierwsza taka umowa) — ale drugą umową z nowego limitu, jeśli w rzeczywistości (i według obecnie obowiązującego art. 25(1) kp) jest to druga umowa (to tylko pozornie jest skomplikowane — tutaj szkoda, że ustawodawca nie napisał art. 14 ust. 4 nieco inaczej);
 • pamiętać o wyłączeniu w art. 14 ust. 6 ustawy (poniżej).

art. 14 ust. 5 ustawy zmieniającej kodeks pracy:
Umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednakże w okresie 1 miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli okres ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub w dniu jej wejścia w życie, jest uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Temu przepisowi wróżę pewną karierę procesową (być może jest on nastawiony na wyłapywanie pracodawców, którzy — słysząc o zmianach — będą rozwiązywać wcześniejsze umowy na czas oznaczony i zawierać nowe): otóż jeśli ta rozwiązana umowa będzie drugą umową o pracę na czas określony według dotychczasowych zasad, a pracodawca rozwiąże ją najpóźniej ze skutkiem na dzień wejścia w życie ustawy (co jest niemożliwe, bo ustawa wchodzi w życie w poniedziałek — zatem literalnie „do soboty 20 lutego 2016 r.”), aby rychło — tj. w ciągu kolejnego miesiąca — podpisać z pracownikiem kolejną umowę na czas określony — ta nowa umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

art. 14 ust. 6 ustawy:
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia upływu okresu 33 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; w takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Ten przepis wyłącza stosowanie art. 14 ust. 6 nowelizacji wobec pracowników podlegających szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (chodzi m.in. o urlop wychowawczy i tzw. zwolnienia grupowe — por. tekst o zmianie przepisów dot. urlopów macierzyńskich) — gdyby zawarta z takim pracownikiem umowa o pracę na czas określony miała się rozwiązać po upływie 33 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. Takiej umowy nie wliczamy do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia (oraz do limitu 3 umów na czas określony) — ale w zamian umowa po prostu się rozwiązuje (z okresem, na jaki została zawarta, ale oczywiście po ustaniu okresu ochronnego)…

Dla jasności: wiele pytań i wątpliwości znajduje odpowiedź tutaj: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony w pytaniach i odpowiedziach.

PS Przypominam, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz.U. z 2015 r. poz. 1220. Zmiany w przepisach kodeksu pracy wchodzą w życie w lutym 2016 roku.

PS2 Oczywiście w omówcie posługuję się schematem „pracodawca rozwiązuje pracownikowi”, ale tak samo działa w obie strony ;-)

216 comments for “Bieżąca umowa o pracę na czas określony po zmianach w lutym 2016 r.

 1. pancake
  3 grudnia 2015 at 11:10

  a co z zajściem w ciąże na umowie o prace na czas określony? Pracodawca ma prawo zerwać umowę jeżeli pójdziemy na urlop macierzyński i w czasie jego trwania umowa wygasa? czy pracodawca musi przedłużać umowę do końca trwania urlopu?

  • 3 grudnia 2015 at 11:23

   Art. 177 par. 3 kp (brzmienie po zmianach): Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

   A co do zasiłku macierzyńskiego to znowelizowany art. 30 ust. 4 ustawyo świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

 2. JDS
  5 grudnia 2015 at 14:47

  Witam, intryguje mnie bardzo ten temat. Mam nadzieje ze dostane rzetelną odpowiedz. Pracuje u jednego pracodawcy. Pierwszą umowę miałam na okres 25.07.2011 do 31.12.2011. Następnie przerwa i kolejna umowa od 20.02.2012 do 31.12.2014. Pozniej znowu kolejna przerwa tym razem 4 miesięczna i kolejna umowa tym razem od 13.04.2015 do 31.12.2015. I teraz pytanie, czy przedłużając mi umowę pracodawca powinien mi już dać umowę na stałe (gdyż łączny okres pracy przekroczył 33 miesiące juz dawno) czy będzie to naliczane na nowo od tego lutego 2016r. ?

  • 5 grudnia 2015 at 15:41

   33 miesiące liczymy od lutego 2016 r., więc jakiekolwiek umowy zawarte (i zakończone) w przeszłości nie mają na to wpływu.

   Co najwyżej można zacząć liczyć umowy, ale nie do 33 miesięcy lecz „do 3 kolejnych na czas określony”. I tu mamy art. 25(1) par. 1 kp:

   Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

   • JDS
    5 grudnia 2015 at 16:06

    Czyli pracodawca może od stycznia 2016 przedłużyć mi umowę na czas określony (nie przekraczając 33 miesięcy w przypadku kiedy nie chce dać umowy na stałe ) ?

    • 5 grudnia 2015 at 16:39

     Nie tyle „przedłużyć”, ile zawrzeć nową umowę. I 33 miesiące będą liczone od lutego 2016 r.

     • kasia
      17 lutego 2016 at 14:49

      Czy w tej sytuacji, limit 3 umów też będzie naliczany on 22.02 w przypadku gdy ostatnia umowa wygasła 31.12.15?

 3. Małgorzata
  15 grudnia 2015 at 10:40

  Witam Mnie również ten temat intryguje. Jestem zatrudniona w jednego pracodawcy od dnia 17.01.2007r. do dnia 16.01.2012r. na czas określony, następnie od dnia 17.01.2012r. do dnia 16.01.2016r. również na czas określony. Jeśli pracodawca przedłuży ze mną umowę o pracę to od 17.01.2016r. to powinien być czas nieokreślony. Czy zmiany jakie wchodzą w życie w Lutym 2016 będą miały wpływ na moją sytuację

  • 15 grudnia 2015 at 11:01

   Nie, nie będą miały — jeśli pracodawca zawrze 17 stycznia 2016 r. kolejną umowę na czas określony, to ta umowa się przekształci w umowę na czas nieokreślony na podstawie teraz obowiązujących przepisów.

 4. Monika OMI
  16 grudnia 2015 at 12:55

  w takim razie jeśli moja pierwsza umowa trwała od 1.10 do 31.12.2012, druga trwała cały 2013 rok, a trzecia trwa od 1.01.2014 i kończy się w 31.12.2018 to oznacza, że od 22 lutego obowiązuje mnie okres wypowiedzenia jak w przypadku umowy na czas nieokreślony, a co z samą umową. Czy w takim razie moja umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony od dnia 22.11.2018? Czy dobrze pojęłam?

  • 17 grudnia 2015 at 09:00

   No właśnie to jest ten art. 16 ustawy nowelizacyjnej (przepisy przejściowe), który zostawiłem sobie na później:

   Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

   Czyli niestety, ale okres wypowiedzenia „przedłuża” się „narastająco”.

 5. al
  16 grudnia 2015 at 21:53

  Witam, mam drugą umowę na czas określony, która kończy się 26.02.2016 r. Umowa została zawarta 22.05. 2012 r. Czy na podstawie nowych przepisów będzie ona przedłużona na czas nieokreślony ? Co w sytuacji jeśli pracodawca wypowie ją wcześniej ?

  Pozdrawiam

  • 17 grudnia 2015 at 08:57

   Czy będzie przedłużona, skoro kończy się w lutym 2016 r., trudno powiedzieć — to decyzja pracodawcy.
   Jeśli pracodawca wypowie ją wcześniej to na pewno nie będzie przedłużona :)

   • Gosc
    17 grudnia 2015 at 11:59

    Mam 1 umowe z pracodawca od 1.01.2012-31.12.2013, 2 od 1.01.2014-31.12.2015 czyli teraz wypada mi 3 umowa na czas noeokreslony?

    • Gosc
     17 grudnia 2015 at 12:05

     Witam, pracodawca przed podpisaniem mojej trzeciej umowy ktora powinna byc juz na czas nieokreslony, kaze napisac mi prosbe o przedluzenie umowy na czas okreslony tzn 2 lata. Czy moze tak robic, czy to niesie za soba jakis skutek prawny? Boje sie odmowic, ale tez nie chce pracowac wciaz na umowy na czas okreslony. Dodam, ze pracuje u tego pracodawcy nieprzerwanie od 2010 roku. Dziekuje za odpowiedz

     • 17 grudnia 2015 at 12:07

      To pracodawca się nie zna, bo art. 25(1) par. 2 kp mówi, że takie przedłużenie równa się kolejna umowa:

      Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

      Śmiało podpisywać.

      • gosc
       17 grudnia 2015 at 12:14

       Czyli mam rozumiec, ze moja umowa nie moze byc na czas okreslony, tylko musi byc na czas nieokreslony mimo podpisania takiej umowy

       • 17 grudnia 2015 at 12:49

        Można podpisać „na czas określony”, ona „przekształci się” w „na czas nieokreślony”.

 6. Ala
  18 grudnia 2015 at 17:13

  Witam,

  mam w tej chwili umowę o pracę na czas określony od maja 2013 do maja 2017, jest to moja pierwsza umowa na czas określony (wcześniejsza była na okres próbny).

  1. Proszę o informację, czy ta umowa przekształci się automatycznie na umowę na czas nieokreślony. – wydaje mi się nie, ale wolę się upewnić.
  2. Czy ta umowa musi zostać przedłużona na czas nieokreślony, bo jest ponad 33 miesiące – ale też raczej nie :)
  3. Czy jeśli następną umowę przedłużą mi na okres 2 lat, to czy ona zmieni się na umowę na czas nieokreślony (od lutego 2016 do końca trwania mojej umowy to ponad rok + te 2 lata, to ponad 33 miesiące), czy dopiero zmieni się po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. ok sierpnia 2018 r.), czy to tak nie działa?

  4. Czy jeśli pracodawca przedłuży mi umowę tylko do sierpnia 2018 roku – tak jak mniej więcej wypada 33 miesiące od wejścia ustawy, to kolejna umowa musi być na czas nieokreślony, mimo iż nie miałam w sumie 3 umów?
  5. A co w sytuacji gdybym miała 3 umowy np. po 7 miesięcy, to czy 4 musi być na czas nieokreślony, mimo iż nie minęły 33 miesiące?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 18 grudnia 2015 at 21:09

   > 1. Proszę o informację, czy ta umowa przekształci się automatycznie na umowę na czas nieokreślony. – wydaje mi się nie, ale wolę się upewnić.

   To jest chyba wyraźnie powiedziane w tekście — nie, nie przekształci się, ponieważ jest to jedna jedyna umowa, zaś jej okres trwania *po zmianie* nie jest dłuższy niż 33 miesiące.

   > 2. Czy ta umowa musi zostać przedłużona na czas nieokreślony, bo jest ponad 33 miesiące – ale też raczej nie :)

   Nie.

   > 3. Czy jeśli następną umowę przedłużą mi na okres 2 lat, to czy ona zmieni się na umowę na czas nieokreślony (od lutego 2016 do końca trwania mojej umowy to ponad rok + te 2 lata, to ponad 33 miesiące), czy dopiero zmieni się po upływie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. ok sierpnia 2018 r.), czy to tak nie działa?

   To się oczywiście liczy od 33 miesiąca — bo przepis mówi o „okresie zatrudnienia” nie o „okresie na jaki zawarto umowę”. Moim zdaniem z tej perspektywy nie ma przeszkód by zawrzeć umowę na 5 lat — dopiero po 33 miesiącach ulegnie ona przekształceniu.

   > 4. Czy jeśli pracodawca przedłuży mi umowę tylko do sierpnia 2018 roku – tak jak mniej więcej wypada 33 miesiące od wejścia ustawy, to kolejna umowa musi być na czas nieokreślony, mimo iż nie miałam w sumie 3 umów?

   Tak, jeśli zatrudnienie będzie trwało 33 miesiące licząc od lutego 2016 r., to taka umowa stanie się umową na czas nieokreślony.

   > 5. A co w sytuacji gdybym miała 3 umowy np. po 7 miesięcy, to czy 4 musi być na czas nieokreślony, mimo iż nie minęły 33 miesiące?

   To chyba proste — skoro „łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”, to ta czwarta się przekształci.

   Napisałem to wszystko nie dość jasno??!

   • gosc
    19 grudnia 2015 at 11:28

    Witam, mam następujące po sobie umowy zaczynając od próbnej od 7.04.2010 -7.07.2010, potem od 8.07.2010 -31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2013, 1.1.2013-31.12.2015, pomijając pierwsze dwie umowy, które trwały w czasie ustaw antykryzysowej , ta umowa od 1.1.2012 zaczęła się już po skończeniu tej ustawy. Wszystko wróciło więc do dawnego liczenia umów. Teraz wypada moja trzecia umowa, która powinna być wg mnie na czas nieokreślony, tymczasem po telefonie do kadr dowiaduje się, że firma przedłuży ze mną umowę na kolejne 2 lata. To już zgłupiałam, nie chcę się kłócić z kadrową, ale czy pomimo napisa nia na 2 lata, bedzie ona traktowana jak na czas niekreślony. Bo pewnie ja ze strachu ją podpiszę, i czy nowe przepisy zmienią coś w moim przypadku. Dziękuję i pozdrawiam.

    • 20 grudnia 2015 at 19:58

     „Przedłużanie” umowy na czas określony nic nie zmienia, tj. nie ma „przedłużania” umów o pracę, to jest traktowane jako kolejna umowa.

     • gosc
      20 grudnia 2015 at 22:18

      Witam, czyli mój pracodawca, który zatrudnia 2 tyś nie przejmuje się K.P. i robi sobie co chce, mogę wg prawa mieć umowę na czas nieokreślony, a i tak muszę podpisać kolejną na 2 lata z 2tyg. Wypowiedzeniem. To jest Polska.
      Dziękuję i pozdrawiam

      • 21 grudnia 2015 at 08:53

       To jest klasyczne pytanie „czy można złamać prawo?” — można, ale trzeba się liczyć z konsekwencjami.

       Skutkiem jest to, że taka umowa *jest* umową na czas nieokreślony — papier przyjmie wszystko, ale jest przepis.

 7. GOŚĆ
  27 grudnia 2015 at 18:35

  Witam,
  29.02.2016 r konczy mi sie umowa na czas okreslony. Jest to moja druga umowa zawarta z pracodawca. Jaka kolejna umowe moze zawrzec ze mna pracodawca? Na czas okreslony czy nieokreslony?

  • GOŚĆ
   27 grudnia 2015 at 18:37

   Zapomnialam zaznaczyc, że pierwsza umowa była zawarta na okres 1 roku, a kolejna na 2 lata

   • 27 grudnia 2015 at 20:01

    To jest proste: pierwsza umowa jest pierwsza, druga umowa jest druga, zatem trzecia umowa będzie trzecia — czyli zgodnie z art. 25(1) par. 1 kp:

    Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

    • 30 grudnia 2015 at 14:26

     A ja się muszę (sam) zmitygować, bo chyba mnie zamotało i nie dość jasno się wypowiadałem — oczywiście to CZWARTA UMOWA będzie tą na czas nieokreślony — art. 25(1) par. 3 kp:

     § 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

     • Gość
      15 stycznia 2016 at 20:18

      Dziękuję, że Pan to sprostował, ponieważ to dla mnie bardzo istotny temat

 8. Anna Dąbrowska
  28 grudnia 2015 at 13:59

  Witam.
  Proszę o informację jak jest z tym przedłużaniem umów na czas nieokreślony powyżej 33 m-cy.
  Pierwsza umowę miałam od 01.09.2013 do 31.08.2015r. natomiast
  druga umowę mam od 01.09.2015r do 31.08.2020r. Proszę o odpowiedź jak to będzie jeszcze z okresem wypowiedzenia w moim przypadku. Z góry dziękuję. Anna

 9. Łukasz
  30 grudnia 2015 at 13:25

  Witam
  6-3-2016 Kończy mi się 3-ny okres próbny (jest duże prawdopodobieństwo, że pracodawca będzie chciał mi przedłużyć umowę). Pytanie moje jest takie, na jaki okres pracodawca może mi przedłużyć umowę? A drugie wiąże się z tym, że chcę starać się o kredyt na zakup mieszkania i jaka umowa byłaby najkorzystniejsza prócz umowy na czas nieokreślony?
  Pozdrawiam Łukasz

  • 30 grudnia 2015 at 13:39

   Po umowie próbnej pracodawca ma pełną gamę jeśli chodzi o wybór, natomiast jeśli zdecyduje się na umowę na czas określony, to po 33 miesiącach przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony.

 10. bart
  1 stycznia 2016 at 09:45

  Witam a jak ma się u mnie
  miałem pierwsza umowę na czas określony ok 03.2009-03.2014
  a nastepna mam od 03.2014- 03.2024 (10 lat)
  czy dopiero po tym 2024 3 umowa będzie na czas nieokreślony ?

  • 1 stycznia 2016 at 10:27

   Jak zostało powyżej napisane — są 2 warunki „przekształcenia” się umowy o pracę na czas określony w taką na czas nieokreślony:

   – przekroczenie limitu 3 umów na czas określony,
   – przekroczenie limitu 33 miesięcy pracy na umowie na czas określony.

   Zatem po upływie 33 miesięcy licząc od dnia 22 lutego 2016 r. ta umowa też stanie się umową na czas nieokreślony.

 11. Neyla
  1 stycznia 2016 at 21:45

  A jak to będzie wyglądało w stosunku do nauczycieli? Pracuję już 6 rok na 1/2 etatu i cały czas mam umowę na czas określony (n-l mianowany).

 12. krawaciarz
  3 stycznia 2016 at 12:41

  moja pierwsze umowa o prace byla na okres probny na 3 miesiace, potem dostalem na 2 lata ,która kończy mi się za rok . czyli rozumiem że następna musi już być na stałe ?

 13. martini131
  3 stycznia 2016 at 21:27

  31 grudnia 2015 zawarłem z pracodawca umowe na czas określony na 5lat. Czy rozwiąze się ona z upływem czasu na który została zawarta, czy po 33 miesiącach od wejścia nowej ustawy w życie przekształci sie w umowe na czas nieokreślony?

  • 3 stycznia 2016 at 21:38

   Wreszcie jakieś dobre pytanie :)

   Ta umowa przekształci się po upływie 33 miesięcy licząc od dnia 22 lutego 2016 r. Czyli do tego momentu będzie umową na czas określony (istotne np. z punktu widzenia braku konieczności uzasadnienia wypowiedzenia), zaś po tej dacie stanie się umową na czas nieokreślony.

 14. ciekawa24
  3 stycznia 2016 at 21:38

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie przekształcenia umowy na czas nieokreślony i wydłużenia okresu wypowiedzenia… moja umowa jest zawarta na czas określony od 01.11.2012 do dnia 30.09.2021, więc na luty 2016 umowa ta będzie już trwała ponad 33 miesiące. Czy to spowoduje jej automatyczne przekształcenie i automatycznie wydłużenie okresu wypowiedzenia ?

 15. jarek
  4 stycznia 2016 at 17:13

  w marcu 2016 konczy mi sie druga umowa na czas okreslony.zgodnie ze starym kodeksem pracy trzecia umowa musiałaby byc zawarta na czas nieokreslony. jak to sie ma do nowego kodeksu pracy? jaką umowe dostane?

 16. Riczi
  4 stycznia 2016 at 23:23

  Witam, mam pytanie odnośnie liczby umów. Pierwsza umowę mialam podpisana od 01.01.2013 do 31.01.2016 teraz na pewno będę miała podpisywana druga umowę lecz niewiem na jaki okres na pewno jeśli będą to znowu 3 lata to pracodawca przekroczy okres 33 miesięcy i przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony, ale jesli da mi umowę na 33 miesiące to trzecia umowa będzie się juz liczyła na czas nieokreślony czy dopiero 4 umowa będzie na czas nieokreślony?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • 5 stycznia 2016 at 08:58

   W przypadku wszystkich umów — nowych, starych — 33 miesiące liczymy od 22 lutego 2016 r. Teraz będzie druga umowa, więc o kolejnych będzie można pogadać za 3,5 roku najwcześniej (najprawdopodobniej).

   • Sławek
    10 stycznia 2016 at 13:38

    Czy aby na pewno okres zatrudnienia będzie liczony od dnia wejścia w życie przepisów i dla nowych i dla starych umów? Art. 14 pkt 4 mówi tylko o umowach trwających dniu 22.02.2016r. Nowe umowy będą już regulowane zmienionym Art. 25^1. § 1. gdzie nie ma wzmianki od kiedy liczony jest okres zatrudnienia, więc powinno się to interpretować jako rzeczywisty okres zatrudnienia.

    • 10 stycznia 2016 at 13:55

     Gdyby nie było przepisu przejściowego, może byłby problem. Ale po to właśnie jest art. 14 ust. 4, żeby ew. nie mieć takiego problemu.

     Nie ma możliwości nie zaliczać wcześniejszych okresów do umów „zachodzących” i zaliczać go do umów „niezachodzących”.

     • Sławek
      11 stycznia 2016 at 16:35

      Gdyby nie było przepisu przejściowego, nie byłoby żadnego problemu – liczyłby się rzeczywisty okres zatrudnienia i koniec. A tutaj problem mają osoby, które posiadają powyżej 3 lat pracy u jednego pracodawcy i którym tuż po 22.02.2016r. kończy się druga umowa na czas określony – wg. starych przepisów mieliby kolejną umowę na czas nieokreślony a tak pracodawca będzie mógł podpisać z nimi 3 umowę na czas określony do kolejnych 33 miesięcy licząc od dnia wejścia przepisów w życie. Proszę powiedzieć mi na jakiej podstawie nie ma takiej możliwości, żeby nie zaliczać wcześniejszych okresów do umów „zachodzących” i zaliczać go do umów „niezachodzących”? Czy podobnie będzie z okresami wypowiedzenia po wejściu przepisów?

      • 11 stycznia 2016 at 20:33

       Brak przepisów przejściowych powodowałby tylko galimatias, który może zacząłby się klarować za 2-3 lata, a zapewne jeszcze później.

       Co do tego, że „pracownik miałby” — po pierwsze nigdy nie wiadomo czy pracodawca zatrudni pracownika, zwłaszcza taki pracodawca, który stosuje umowy na czas określony. Po drugie nigdzie nie ma generalnej reguły, że trzeba cokolwiek (np. staż pracy) zaliczać wstecz — ustawa zmienia się od lutego, nie wiem dlaczego miałoby wszystko być liczone od 3 lat wstecz?

       O okresach wypowiedzenia pisałem tutaj:

       https://czasopismo.legeartis.org/2015/12/okres-wypowiedzenia-umowy-na-czas-okreslony.html

       • Sławek
        11 stycznia 2016 at 22:27

        Chodzi mi o to, że przepisy przejściowe określają zasadę co do umów trwających – nie mówią o umowach nowych. Jeśli natomiast chodzi o formułowanie tych przepisów to powinny one zakładać pewne scenariusze postępowań i nań być budowane – stąd moje „pracownik miałby”. No i właśnie dlatego, że nie ma generalnej reguły, to w myśl zasady „co nie jest zabronione jest dozwolone”, moja taka a nie inna interpretacja i prośba o jej opinię. Faktycznie ustawa wchodzi od lutego, ale jakoś liczby umów nie zeruje… i w tej kwestii pozwala cofać się wstecz. Ja rozumiem przepisy przejściowe jako narzędzie do skrócenia czasu trwania długoletnich umów na czas określony, zawartych przed dniem wejścia przepisów, do 33 miesięcy i przekształcenie ich potem w umowy na czas nieokreślony (co ma sens w myśl nadrzędnego celu ustawy) a nie przyzwolenie na zawieranie przez kolejne 33 miesiące umów terminowych, nie licząc się z tym od ilu lat pracownik jest zatrudniany w takiej formie. Do umów zawieranych po 22.02.2016r. odnosi się już Art. 1 ustawy zmieniającej – on nie określa od kiedy liczony ma być staż. Czy nie daje to przyzwolenia na właśnie takie cofanie się wstecz w obliczaniu okresu zatrudnienia (w myśl celu ustawy – ukrócenia procederu zawierania kolejnych długoletnich, terminowych umów)?

       • 12 stycznia 2016 at 08:51

        Ustawa wchodzi w życie 22.02.2016 r. i od tego momentu obowiązuje. Jeśli coś ma się zadziać wstecz — musi tak być powiedziane. Jest tak powiedziane w odniesieniu do umów trwających. Nie ma nic powiedzianego do umów przyszłych, ponieważ są one przyszłe.
        To musi wystarczyć.

        Podobny przypadek był kilka lat temu, kiedy wydłużono okres przedawnienia urlopu. Nie było przepisu przejściowego i dlatego była zagwozdka — czy tylko w przód? Czy nowe przepisy należy stosować także do urlopów już zaległych?

        Warto mieć na uwadze, że przepis zawsze działa w przód, chyba że coś innego wynika z samego przepisu.

 17. mb719
  6 stycznia 2016 at 22:00

  Witam!
  Zainteresował mnie powyższy temat. Bardzo proszę o odpowiedź. Pracuje u jednego pracodawcy.
  Pierwszą umowę miałam na okres jednego roku (01.12.2013 do 31.11.2014). Kolejna
  umowa- również na czas określony (tym razem 2 lata) trwa od 01.12.2014 do 31.11.2016r. Czyli
  w czasie wejścia nowej ustawy będę w trakcie trwania drugiej umowy. Wg wcześniejszego
  rozumiem że moja kolejna- trzecia już umowa byłaby „z automatu” umową na czas nieokreślony.
  Jak będzie to natomiast wyglądało teraz? Czy nadal tak będzie? Z góry dziękuje
  za odpowiedź.

  • 7 stycznia 2016 at 08:54

   Ta trzecia umowa będzie nadal trzecią wg „nowego” art. 25(1) kp — por. uwagi dot. art. 14 ust. 4 nowelizacji (powyżej). Czyli dopiero „czwarta” się przekształci (lub upływ 33 miesięcy liczony od 22 lutego 2016 r.).

 18. Ania
  7 stycznia 2016 at 11:37

  A co w sytuacji, gdy zawarta jest umowa na czas określony i ulegnie ona przedłużeniu w związku z ciążą (do dnia porodu), przy czym przekroczy wtedy graniczne 33 miesiące? Przekształci się w umowę na czas nieokreślony czy pozostanie umową na czas określony?

  • 7 stycznia 2016 at 11:49

   Ale ciąża może trwać 33 miesiące?? Doktryna i literatura podaje 9 miesięcy, ale nie będę polemizował — bo przecież słuszną linię ma nasza władza, tedy wszystko może się zmienić.

 19. Agnieszka
  7 stycznia 2016 at 14:29

  Witam,

  mam umowę pierwszą na czas określony z okresu 1.09.2013 do 31.08.2014 roku i kolejna 1.09.2014 do 31.08.2016 roku, proszę o informację, czy umowa mi wygasa 31 sierpnia 2016 roku, czy w czerwcu mija 33 miesiące i umowa zmienia się na czas nieokreślony?

  • 7 stycznia 2016 at 14:35

   Ciekawe ilu pytających zadało sobie trud przeczytania tekstu (zresztą niejednego):

   33 MIESIĄCE LICZY SIĘ „W PRZÓD”, CZYLI OD 22 LUTEGO 2016 R. — więc w czerwcu 2016 r. żadna z tych umów nie może trwać 33 miesiące „wg ustawy”.

   Zatem umowa się rozwiąże z upływem terminu na jaki została zawarta.

 20. monika
  7 stycznia 2016 at 20:14

  zastanwiam sie nad moją sytułacją.
  od 6lat pracuje u jednego pracodawcy
  były umowy zlecenia
  potem jedna umowa na 10 miesięcy
  przerwa 1 miesiąc

  następna od 1.09.2014r do 31.12.2015r
  teraz dostałam umowę od 1.1.2016r do 31.12.2016r.
  więc jest to druga umowa, aleten okres nie przekracza 33 miesięcy
  kadrowa stwierdziła ze ta obecna umowa choć jest druga jest liczona jako pierwsza i na stałą umowę to mogę sobie poczekać kolejne 33 miesiące . czy pani kadrowa ma rację

 21. lisek
  7 stycznia 2016 at 20:43

  Witam miałem umowę na czas określony do końca roku 2015 roku.Obecnie została umowa rozwiazana.Pytanie jest takie czy po miesiacu przerwy pracodawca mozę zatrudnić na nowych warunkach.

 22. monika
  7 stycznia 2016 at 21:00

  dziękuje bardo

 23. Natalia Mosz
  7 stycznia 2016 at 23:48

  Witam. 31.12.2015 skończyła się umowa ,(zawarta na 3 lata) czekam na kolejną już trzecią, załóżmy że kolejna będzie na 5 lat czy w trakcie jej trwania licząc 33 miesiące od 22.02.2016 przekształci się w umowę na czas nieokreślony ?

  • 8 stycznia 2016 at 08:58

   Tak, właśnie tak to będzie wyglądało — w okolicach maja 2019 r. ta umowa przekształci się w na czas nieokreślony.

   • Natalia Mosz
    11 stycznia 2016 at 23:03

    Dostałam umowę od 1.01.2016 do 31.10.2018 w takim przypadku umowa nie bedzie przekształcona na czas nieokreślony. Ale czy kolejna będzie też umowa krótszą niż 33 miesiące ?

    • 12 stycznia 2016 at 09:10

     Jeśli będzie zawarta następna umowa, to *łącznie po 33 miesiącach* (liczonych od 22 lutego 2016) stanie się ona umową na czas nieokreślony.

 24. Piotr Ludwig
  8 stycznia 2016 at 12:58

  Witam
  Jak większość osób tutaj mam pytanie odnośnie mojej umowy. Pierwsza okres próbny, druga 01.03.2010 – 29.02.2012, trzecia 01.03.2012 – 31.03.2016. Czy dobrze pojmuję że teraz ta umowa będzie „z automatu” na czas nieokreślony ?? Chciałem jeszcze zapytać jak to jest z tym czy pracodawca musi mnie zostawić na etacie czy może zmienić mi umowę na umowę zlecenie bo też takie praktyki się u nas odbywały. Czy to jest tak że jeżeli w zakładzie jest zapotrzebowanie w godziny na umowie zlecenie w ilość godzin na równych bądź większych niż pracownik na etacie wtedy ja muszę pozostać na umowie na czas nieokreślony ?? Nie wiem czy dobrze sformułowałem. Chodzi ki generalnie o ten mniej pozytywny kierunek czyli nie przedłużenie umowy

 25. Martin
  11 stycznia 2016 at 11:25

  Witam,
  pytanie zadano kilka razy i chcę upewnić się, że dobrze wszystko rozumiem, gdyż dział HR w mojej firmie twierdzi inaczej.
  1.02. 2014 zostałam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (14msc) i z końcem marca 2015 roku przedłużono tą umowę na kolejne 12 mscy. Wygasa ona 31 marca 2016. Nie było okresu próbnego.
  Z tego co zrozumiałam (artykuł i komentarze) mogę mieć podpisaną kolejną, 3cią umowę na czas określony na czas nie dłuższy niż 33 miesiące liczony od dnia wejścia ustawy (luty 2016).
  Dział kadr twierdzi inaczej – według nich nie mogę mieć podpisanej kolejnej umowy (twierdzą, że w tych 3 możliwych umowach jedna jest na okres próbny stąd moja mylna interpretacja).

  • 11 stycznia 2016 at 11:32

   Nie, umowa próbna nie wlicza się do limitu umów na czas określony — i tu akurat zmiana przepisów nie ma znaczenia, nigdy się nie wliczała (tj. obecnie, przed 22.02.2016 też się nie wlicza).

   • Martin
    11 stycznia 2016 at 11:36

    rozumiem, że w związku z tym mam rację?
    Bardzo dziękuję za pomoc :)

   • Martin
    15 stycznia 2016 at 16:49

    HRy się ogarnęły i faktycznie, jak napisano, moge miec kolejna, 3cia umowe.
    Twierdza natomiast, ze bedzie ona na czas 33msc minus to, co juz przepracowalam, co wydaje mi sie niezgodne z tym, co w prawie piszczy. Mam rację?

    • 15 stycznia 2016 at 19:47

     HR-y muszą się znów ogarnąć :) Tak, racja :)

     • Martin
      18 stycznia 2016 at 09:16

      dziękuję! :)

 26. Kasia
  13 stycznia 2016 at 00:56

  mi 33 miesiące minie jakoś tak na przełomie stycznia i lutego, umowy: 1. na okres próbny 7sty2013-06kw2013 i na 5 lat od 08kw2013 do 07kw2018 więc w sumie jak to będzie?

 27. Paulina
  13 stycznia 2016 at 11:38

  Witam,

  mam pytanie odnośnie mojej umowy, mianowicie jestem zatrudniona u jednego pracodawcy od 01.12.2006 r. umowa kończy się 30.11.2016 r. (mam umowę 10 letnią). Proszę o informację jaki przysługuje mi okres wypowiedzenia i czy pracodawca może jej nie przedłużyć (jednocześnie informuję, że jest to moja pierwsza umowa o pracę, wcześniejsze u tego pracodawcy były na zlecenie)? Pytam ponieważ słyszałam, że umowy 10 letnie traktowane są jako te zawarte na czas nieokreślony.

  • 13 stycznia 2016 at 11:51

   Obecnie nie ma przepisu pozwalającego na „automatyczne” zakwalifikowanie jakiejkolwiek umowy zawartej na czas określony. Natomiast sądzę, że istniałyby duże szanse na tzw. ustalenie — czyli stwierdzenie przez sąd, że taka umowa, właśnie z racji dość długiego okresu zatrudnienia, jednak ma charakter zawartej na czas nieokreślony.

   Będzie to miało konsekwencje np. w postaci konieczności uzasadnienia wypowiedzenia, innego okresu wypowiedzenia (braku automatyzmu w rozwiązaniu umowy). Ale po to trzeba pójść do sądu pracy.

 28. ola
  13 stycznia 2016 at 13:11

  Witam,

  Czy dobrze rozumiem, jeśli chodzi o liczbę umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy, że:

  Jeśli w dniu wejścia w życie ustawy pracownik ma pierwszą trwającą umowę na czas określony, to pracodawca może zawrzeć jeszcze jeszcze dwie umowy.

  Natomiast jeśli w dniu wejścia w życie ustawy trwająca umowa jest jego drugą umową na czas określony, wtedy pracodawca może zawrzeć tylko jeszcze jedną umowę na czas określony.

  Z góry dziękuję.

  • 13 stycznia 2016 at 13:21

   Tak to można streścić najprościej. Art. 14 ust. 4 ustawy nowelizacyjnej napisany jest w sposób bardzo zagmatwany, fakt.

 29. ewa
  13 stycznia 2016 at 19:24

  Pracuję na uz jako opiekunka w autobusie szkolnym po kilka godzin dziennie 5-7. Umowę mam od kilku lat na 10 miesięcy ,a przerwę na 2 miesiące wakacji. Czy Pis pomyslał o kimś takim jak my ? Mam szansę na umowę po której w koncu będę traktowana jak normalny pracownik i będę mogła kupić na raty np. odkurzacz. A może pracodawca dalej bedzie miał pole manewru i zostanę jak zwykle z niczym tylko nazywanym inaczej?

 30. Agnieszka
  14 stycznia 2016 at 14:54

  Witam, mam pytanie odnośnie aneksu do umowy,który podpisałam dopiero dzisiaj ale z datą 31.12.2015 (gdyż najniższa krajowa się zwiększyła),mianowicie w tym aneksie pracodawca zastosował 14-dniowy okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33 k.p. , moje pytanie jest następujące , czy jest to zgodne z nowymi przepisami k.p. Proszę również odpowiedzieć czy jeśli pierwsza umowa była na próbę 01.06.2013-30.09.2013, druga umowa 01.10.2013-31.10.2014 i trwająca obecnie od 01.12.2014- 31.12.2016 przekształci się w umowę na czs nieokreślony i jak wygląda w moim przypadku z wypowiedzeniem . Z góry dziękuje i pozdrawiam

  • 14 stycznia 2016 at 15:16

   Jest to zgodne z obowiązującymi teraz przepisami — nie jest niezgodne z przepisami, które wchodzą w życie za miesiąc z hakiem. Natomiast ów 2-tygodniowy okres wypowiedzenia będzie się zmieniał po 22 lutego.

   Nie, ta umowa nie przekształci się w taką na czas nieokreślony.

 31. corby286
  18 stycznia 2016 at 14:40

  Witam, potrzebuję wyjaśnienia w dwóch nurtujących mnie kwestiach 1. jestem w ciąży, planowany termin porodu kwiecień 2016, obecnie umowę o pracę mam do końca lipca 2016 – w efekcie pracodawca nie ma obowiązku przedłużyć ze mną umowy, ale zasiłek macierzyński będzie mi przysługiwać przez rok od urodzenia dziecka. TAK? Jeśli jednak będzie chciał przedłużyć mi umowę to na jaką- umowa na czas określony czy nieokreślony? (przebieg zatrudnienia – 14 lipiec- wrzesień 2014 umowa na okres próby, wrzesień 2014-marzec 2015 umowa na czas określony, marzec 2015 – lipiec 2016 umowa na czas określony) 2. jestem pracownicą w ciąży NIE KORZYSTAJĄCĄ z L4, mój pracodawca zarządził w firmie przymusowy urlop 10-dniowy do wykorzystania najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2016, z zastrzeżeniem że mam iść na urlop jako pierwsza. Pracuję w 3-osobowym dziale, z czego tylko ja nie mam dziecka w wieku szkolnym, dlatego zasugerowałam, żeby dziewczyny podzieliły się okresem feryjnym (mazowieckie 1-14 luty 2016), a ja swój urlop wykorzystam od 22 lutego. Niestety pracodawca nie zgadza się, gdyż wtedy pójdę na urlop jako 3. Nie powiedział tego wprost, ale chyba boi się, że pójdę na L4 przed wykorzystaniem urlopu. Nie trafiają do niego argumenty, że przy poprzedniej ciąży również pracowałam do ostatniego dnia przed porodem (ostatni dzień pracy 17.12.2010, poród 18.12.2010) a urodziłam dziecko w 39 tyg ciąży. Czy pracodawca ma prawo zmusić mnie do wzięcia urlopu we wskazanym przez siebie terminie? Czy nie mam prawa prosić o wykorzystanie urlopu we wskazanym przez siebie? spór dotyczy urlop za 2016 rok, z poprzedniego roku pozostało mi do wykorzystania 2 dni.

 32. Monika
  19 stycznia 2016 at 14:22

  witam mam pytanie jestem zatrudniona na umowie o pracę na czas określony.Pierwsza umowa była próbna od 01.11.2010 do 31.01.2011 potem następna od 01.02.2012 do 31.01.2014 i kolejna od 01.02.2014 do 31.01.2016 czy teraz kolejna powinna być na czas nieokreślony?

 33. Margret
  19 stycznia 2016 at 14:42

  Witam. Proszę o rozwianie moich wątpliwości
  Od momentu stażu ten sam pracodawca „XYZ”
  – staż: 4 miesiące, ciągiem bez przerwy, kolejno po sobie:
  – zastępstwo – 1 rok (01.02.2014-31.01.2015)
  – umowa na czas określony – 1 rok (01.02.2015 – 31.02.2016)
  – _??__ jaka powinna być tutaj umowa?

 34. Renata
  20 stycznia 2016 at 14:32

  Witam. W sierpniu 2013 r. podpisałam umowę na czas 7 lat. W momencie wejścia w życie nowelizacji zostanie mi 3.5 roku umowy. Jeżeli dobrze rozumiem po okresie 33 miesięcy umowa ta przekształci się na umowę na czas nieokreślony. Czy jeżeli w tym czasie odbyłabym urlop macierzyński to czy liczy on się do tych 33 miesięcy?

  • 20 stycznia 2016 at 14:48

   Tak, macierzyński urlop zalicza się do stażu pracowniczego.

   • Renata
    20 stycznia 2016 at 14:50

    Dziękuję za odpowiedź :)

 35. Gość23
  23 stycznia 2016 at 21:25

  Witam. Chciałam zapytać jak działa prawo w przypadku umów zawartych na czas określony – zawsze od września do czerwca następnego roku. Przerwa między umowami jest większa niż 30 dni – jest to okres 2 miesięcznych wakacji. Umowy zawarte są zawsze z tym samym pracodawcą. Czy będzie tu obowiązywać zasada 33 miesięcy do zawarcia umowy na stałe, czy jakaś inna?

  • 23 stycznia 2016 at 22:24

   A to jest faktycznie ciekawa sprawa — z art. 25(1) par. 1 kp wypada 1-miesięczna przerwa „kasująca” limit umów. Co by oznaczało, że 33 miesiące (i limit 3 umów na czas określony) liczy się „na zawsze” — nic go nie kasuje.
   Czyli po 33 miesiącach lub od 4 umowy będzie to na czas nieokreślony.

   Dzięki za pytanie, bo nie zwróciłem uwagi :)

   • Krystyna Kosicka
    25 stycznia 2016 at 00:17

    Witam
    Powtórzę się , ale nie rozumiem. W tej chwili umowa trwa od 22.02.2010 do 31.12.2016 jest to 1 umowa. Od 22.2.2016 będzie liczony limit 33 miesięcy. Jeżeli będzie zawarta kolejna umowa od 01.01.2017 do 31.12.2018r to limit 33 miesięcy upłynie z dniem 21.11.2018, to czy po tej dacie umowa ta przekształci się w umowę na czas n/określony.

    • 25 stycznia 2016 at 09:01

     Skoro 33 miesiące nalicza się od 22.02.2016 r. to 33 miesiące należy liczyć od tej daty — także od umowy, która zawarta jest wcześniej i „przechodzi” pod rządy nowych przepisów.

     Kiedy to dokładnie będzie, nie wiem, nie chce mi się liczyć miesięcy na palcach.

     • Krystyna Kosicka
      25 stycznia 2016 at 16:58

      Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy po przepracowaniu np 4 miesięcy po 22.02.16 a jaki po przepracowaniu np.2 lat licząc od 22.02.2016? Proszę o konkretną odpowiedź?

      • 25 stycznia 2016 at 19:48

       Konkretnie to musi Pani zajrzeć do art. 36 kp.

       Albo tutaj, bo rozpisałem się o TYM WSZYSTKIM dość dużo, ale widzę, że niektórzy wymagają usługi premium:

       https://czasopismo.legeartis.org/2015/12/okres-wypowiedzenia-umowy-na-czas-okreslony.html

       • Krystyna Kosicka
        25 stycznia 2016 at 21:53

        Chciałam tylko potwierdzenia jak od wielkiego znawcy art 36 i dalej 16 że okres przed 22 nie wlicza się do stażu pracy do okresu wypowiedzenia a nie usługi premium ..

       • 26 stycznia 2016 at 08:59

        Art. 14 ust. 4 nowelizacji nie jest napisany fortunnie, ale można go sobie streścić tak:

        Do umów trwających, stosuje się „nowy” art. 25(1) kp, jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Czyli nie wlicza się wcześniejszych okresów zatrudnienia.

        Limit 33 miesięcy liczymy od dnia 0, gdzie dniem 0 jest 22 lutego 2016 r.

       • Krystyna Kosicka
        26 stycznia 2016 at 19:49

        Serdecznie dziękuję za odpowiedź, ma Pan całkowitą rację, że nie jest napisany fortunnie, nic nie piszą o wliczaniu okresu zatrudnienia jaki uwzględniamy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia

       • 26 stycznia 2016 at 20:11

        Tak się pisze przepisy, rzadko zdarza się gadulstwo w rodzaju „ma być A, a nie ma być B”, zwykle przyjmuje się, że powiedzieć „ma być A” wystarczy.
        Dlatego nie zgadzam się z poglądem, że nie wliczamy umów trwających, ale wliczamy umowy wcześniejsze — to akurat jakaś pomyłka.

        Natomiast poza tym przepis jest po prostu przegadany, ze szkodą dla wszystkich (także dla prawników, którzy dostają oczopląsu czytając takie rzeczy).

       • Krystyna Kosicka
        26 stycznia 2016 at 22:13

        Taaa, przepisy mamy okropne im bardziej zagmatwane tym lepiej…

 36. Joanna
  25 stycznia 2016 at 21:12

  Witam.
  Pierwsza umowa na okres próby 1.12.2014r – 28.02.2015r
  Druga umowa na czas określony 28.02.2015-28.02.2017 r
  Czy 28.02.2017 roku dostanę umowę na 33 miesiące czy, może jakoś inaczej, bo szczerze to gubię się w tym.

  Pozdrawiam Serdecznie

  • Joanna
   25 stycznia 2016 at 21:23

   Czy może od 22.02.2016 roku zaczną mi się liczyć już miesiące i będzie to liczone do 22.02.2017r jako 12 miesięcy, a potem umowa na kolejne 21 miesięcy ?

   • 25 stycznia 2016 at 21:27

    No już lepiej :)

    Proszę zacząć od tego tekstu, a później pogłębiać swoją wiedzę:

    https://czasopismo.legeartis.org/2016/01/zawieranie-umow-o-prace-na-czas-okreslony.html

    Prawdę mówiąc troszkę się skupiałem na pisaniu tych tekstów, więc chyba już mi się nie chce indywidualnie rozkminiać każdej sytuacji — każdego pytania — z osobna.

    • Joanna
     25 stycznia 2016 at 22:46

     Super! Bardzo mi pomógł ten artykuł! Dziękuję! I w zupełności się nie dziwię, że ma Pan dość rozkminiania wszystkich pytań indywidualnie. Pozdrawiam Ciepło!!

 37. krowa
  30 stycznia 2016 at 10:36

  Witam, mam następujące pytanie. Jestem zatrudniona u pracodawcy na umowę na czas określony z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia od września 2011 na 8 lat. Umowa ta poprzedzona była umową na okres próbny 3 miesięczny. Była zachowana ciągłość umów. Czy dobrze rozumiem, że po 22 lutego zmieni mi się automatycznie okres wypowiedzenia na 3-miesięczny? Jeśli pracodawca wypowie umowę wcześniej będzie go obowiązywał okres 2-tygodniowy? Zależy mi na dłuższym okresie wypowiedzenia, od którego dnia jestem już „bezpieczna”?

  • 30 stycznia 2016 at 14:11

   W tym tekście

   https://czasopismo.legeartis.org/2016/01/zawieranie-umow-o-prace-na-czas-okreslony.html

   pytanie brzmi „jeśli pracownik ma już (tj. przed 22 lutego 2016 r.) umowę na czas określony, to od kiedy może liczyć na przekształcenie? i która następna zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony?” — tam jest to wyjaśnione jeszcze raz…

   • krowa
    30 stycznia 2016 at 14:58

    Dziękuję za odpowiedź ale im więcej czytam tym mniej rozumiem. Interesuje mnie odpowiedź na konkretne pytanie: czy w przypadku umowy która już trwa w dniu wejścia w życie nowej ustawy okres wypowiedzenia będzie automatycznie wydłużony czy nie?

 38. Izek
  2 lutego 2016 at 10:17

  Witam, mam umowę na czas określony na 5 lat, która kończy się jakoś w 2017 roku. Ale… Dostałam ostatnio do podpisania aneks do umowy z dniem 01.02.2016 zmieniającym moja dotychczasową formę zatrudnienia – z umowy na czas określony, na umowę na czas nie okreslony. Jaki mnie teraz obowiązuje czas wypowiedzenia, pewnie już nie 2 tyg?

 39. Ja
  2 lutego 2016 at 18:48

  Witam w tej chwili mam 2 umowę na czas określony która kończy się 30 czerwca. Pierwsza umowa była na 12 miesięcy i ta druga również
  Pytanie jaką umowę powinnam teraz otrzymać? na czas określony 9 miesięcy czy na czas nieokreślony?

 40. justyna
  8 lutego 2016 at 22:43

  Witam. Mam taka sytuacje pierwsza umowa z pracodawcą zawarta na zastępstwo na 3 m-ce następnie umowa o pracę na rok, później znowu na rok a teraz znowu dostałam zamiast na stale to kolejna umowę na zastępstwo. Jak wyglada sprawa przedłużenia umowy , pracuje prawie 3 lata u tego samego pracodawcy bez dnia przerwy. Jaki mam okres ewentualnego wypowiedzenia? Tzn jaki bede miała pi 22 .02.2016?

  • justyna
   16 lutego 2016 at 16:58

   Witam podbijam pytanie. Wczoraj dostałam kolejną umowę zastępstwo na ponoć ok. 1.5 roku. Co z ta umowa sie stanie po 22.02? Bo ponoć nie ma być juz umów na zastępstwo? Jaki okres wypowiedzenia bedzie mnie obowiązywać?

   • 16 lutego 2016 at 20:15

    Są i będą, tylko po 22 lutego (po, nie przed) będą się inaczej nazywać — umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 25(1) par. 4 pkt 1 kp). W przypadku takiej umowy wyłączone są limity z art. 25(1) par. 1 kp (33 miesiące, 4 przekształcana), ale — to ważne — muszą istnieć rzeczywiste przyczyny zawarcia takiej umowy, a pracodawca musi powiadomić urząd pracy o jej zawarciu.

    To po zmianach, bo obecnie jest jak obecnie. Czyli jest to po prostu umowa na czas określony — ale jeśli taka sytuacja trwa kilka lat, to albo ktoś jest naprawdę bardzo długo nieobecny, albo jest to po prostu fikcja.

 41. Liliana Baranowska Bajerska
  9 lutego 2016 at 19:41

  Witam – ja mam troszkę inne pytanie – a mianowicie – jak liczymy okres 33 m-cy . Ostatnio w gazecie prawnej natknęłam się na art mówiący iż : 33 m-ce to 30 dni x 33 – więc umowy powinny trwać 990 dni. Wtedy też, umowa zawarta 22 ,02 ( tudzież trwajace w tym dniu ) limit ten osiągnęłaby 07,11,2018r. i z dniem 08,11,2018 przekształciłaby się w umowę na czas nieokreślony.Natomiast 33 mce liczone miesiącami to – 21,11,2018 – osiągnięty limit 33 miesięcy zas od 22,11,2018 – umowa na czas nieokreślony. Jak powinno to wyglądać? Jest jednak pewna różnica. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • 9 lutego 2016 at 20:26

   Nie wiem skąd pomysł z liczeniem miesiąca za 30 dni — tak liczy się tylko terminy nieciągłe (art. 114 kc).

   Natomiast przy terminach ciągłych oczywiście zastosowanie ma art. 112 kc — Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było — w ostatnim dniu tego miesiąca. (…)

   Czyli licząc od 22 lutego 2016 r. termin 33 miesięcy upływa 23 listopada 2018 r. (23 nie 22 — ze względu na art. 111 par. 2 kc).

   • Liliana Baranowska Bajerska
    11 lutego 2016 at 07:09

    Witam ponownie – jeszcze raz dziękuję za odpowiedź – wątpliwości co do
    tych trzydziestu dni x 33 już nie mam , choć patrząc na komentarze
    innych odnośnie artykułu , który się ukazał okazuje się, iz wiele
    kadrowych w ten właśnie sposób uważa za prawidłowy. Jednak w moich
    opracowaniach znalazłam : Liczenie terminów w prawie pracy odbywa się w sposób odmienny
    niż w prawie cywilnym, dlatego zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11
    grudnia 2009 r. II PK 223/09 dzień zatrudnienia pracownika nie pokrywa
    się z dniem rozwiązania stosunku pracy, ale dzień ten poprzedza. Zasadne
    wydaje się zatem liczenie limitu 33 miesięcy od 22.02.2016 r. do
    21.11.2018 r.
    Potwierdzenie tego uzyskałam też w PIP.

    Myślę iż często będę tu zaglądać ze względu na przejrzyste opracowania tematów mnie interesujących. Pozdrawiam Liliana

    • 11 lutego 2016 at 08:34

     Ależ mnie naprawdę nic nie zdziwi.

     Po pierwsze w jednym z wyroków SN przyjął, że rok w prawie pracy to nie rok z kodeksu cywilnego — a chodziło o prawo do trzynastki. Po prostu pracownik pracował od 1.01 do 31.12 i chciał 13-tkę, ale pracodawca popatrzył do kc i wyszło mu, że brakuje 1 dnia.
     SN stwierdził, że tu akurat art. 300 kp nie ma zastosowania, bo tak jest korzystniej dla pracownika.

     Ale już np. w odniesieniu do art. 177 kp jest wyrok, że miesiąc trwa… 28 dni:

     http://olgierd.bblog.pl/wpis,ile;trwa;miesiac;z;art;177;kp,4204.html

 42. Arekx
  17 lutego 2016 at 14:29

  Jeśli dobrze rozumiem, okres 33 miesięcy obecnie nie ma znaczenia w przekształceniu umów na czas określony – znaczenie ma tylko ilość umów. U obecnego pracodawcy pracuję od początku 2012 roku, mam już za sobą 3 umowy na czas określony i obecnie biegnie czwarta (już po miesięcznej przerwie w kwietniu 2014) – czyli gdybym przypomnieć się z aneksem do umowy to tylko na podstawie ilości umów? Obecna umowa jest do końca kwietnia 2019

  • 17 lutego 2016 at 16:18

   Za 33 miesiące ta umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Natomiast licznik umów, ze względu na 1-miesięczną przerwę, się skasował.

   • Arekx
    18 lutego 2016 at 09:24

    Nielogiczne dla mnie to czyszczenie kont pracodawcom, no ale teoretycznie prawo nie działa wstecz… czyli rozumiem, że w grudniu 2018 umowa się przekształci w umowę na czas nieokreślony. Tak czy owak, jeśli będę chciał zostać u obecnego pracodawcy dłużej, to nie będę się zastanawiał, czy dostanę umowę, a to jest plus, no i nie będę miał kolejnego miesiąca na czarno w okresie przerwy – jako ciekawostka dla wszystkich – pracuję na państwowej uczelni. Jeszcze jedno – rozumiem, że 3 miesięczny okres wypowiedzenia także obowiązuje mnie po 3 latach od 22 lutego?

  • 18 lutego 2016 at 09:29

   Jeśli rzeczywiście w przeszłości były 3 umowy na czas określony (określony! ta pierwsza aby nie była próbna?) to trzecia umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.
   Przekształcenie następuje z mocy prawa, nie ma potrzeby żadnych aneksów.

   http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-25

 43. natka pietruszki
  17 lutego 2016 at 21:16

  Mam pytanie :
  Pracownik zatrudniony był na umowach :
  1) 24.05.2014 – na czas zastepstwa
  2) 28.08.2014 – 23.08.2015 na czas okreslony z dwu tyg okresem wyp.
  3) 24.08.2015 – 30.04.2017 z dwu tyg okresem wyp.
  Ktora z ww umów bedzie traktowana jako pierwsza? Od jakiego momentu mam liczyc 33 miesiace? oraz jak liczyc okres wypowiedzenia ? prosze o odpowiedz…..

 44. Renata Mioduszewska
  18 lutego 2016 at 03:03

  Witam. (1) umowa na czas okreslony konczy sie 29.02.2016 jest to pierwsza umowa. Czy do tej umowy nalezy napisac aneks o zmianie okresu wypowiedzenia? (2) druga umowa na czas okreslony konczy sie 30.06.2017 czy nalezy napisac aneks o zmianie okesu wypowiedzenia? I czy do okresu wypowiedzenia po zmianie bedzie sie wliczac okres 1 umowy sprzed zmiany przepisow?

  • 18 lutego 2016 at 09:02

   Zmiana okresu wypowiedzenia następuje z mocy prawa, aneks jest konieczny tylko wtedy, gdy pracodawca i pracownik *zgodnie postanowią*, że ma być już teraz wprowadzony inny okres wypowiedzenia.

   O okresie wypowiedzenia powiedziane jest tutaj:

   https://czasopismo.legeartis.org/2015/12/okres-wypowiedzenia-umowy-na-czas-okreslony.html

   • Renata Mioduszewska
    18 lutego 2016 at 10:54

    ok, to w takim razie jak powiadomić pracownika o zmianie okresu wypowiedzenia, jeśli miał zapis w umowie o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia? dotychczasowy zapis przestanie obowiązywać, a od 22.02.2016 zacznie obowiązywać inny zapis (z mocy prawa)

    • b52t
     18 lutego 2016 at 11:55

     Ingorantia iuris nocet – pracodawca powinien znać prawo, jeśli będzie chciał dokonać wypowiedzenia z zachowaniem terminu umownego, to można wskazać, że z mocy prawa w miejsce zapisów umowy mniej korzystnych niż przepisy K.p., obowiązują przepisy ustawy (K.p.) w kwestii możliwości i długości wypowiedzenia. Informacja nie musi być dokonana w żaden sformalizowany sposób, bo choć to pani interes, to pracodawcy obowiązek przestrzegania przepisów prawa.

 45. Matekc_n
  22 lutego 2016 at 07:57

  Witam.
  Niestety nie mogę zrozumiec po przeczytaniu tekstu, co stanie sie z moją umową.
  Jest zawarta w dniu 1.02.2013. Jest to druga umowa i trwa do 31.12.2018. Poprzednia była na rok. Więc w dniu wejścia ustawy łączny czas pracy w tej firmie wyniesie 48 miesięcy. Czas trwania drugiej umowy bedzie wynosił 36 miesięcy.
  Pytanie brzmi czy w dniu 22 lutego 2016 moja umowa stanie sie umową na czas nieokreślony?

 46. Magda
  22 lutego 2016 at 16:41

  Witam, przeczytałam artykuły, ale w dalszym ciągu nie rozumiem jednej kwestii odnośnie wypowiedzeń. u jednego pracodawcy miałam kilka umów na zastępstwo na różne okresy ( następujące po sobie umowy na zastępstwo) z 3-dniowymi okresami wypowiedzenia . zachowana była ciągłość zatrudnienia. od stycznia mam kolejną umowę na zastępstwo na mniej więcej rok, czy do ustalenia długości okresu wypowiedzenia liczę czas od 22 lutego, czy poprzednie umowy również?

  • b52t
   24 lutego 2016 at 08:15

   Nie, termin biegnie od 22.02.2016. Natomiast umowy na zastępstwo nie podlegają temu rygorowi, to znaczy, że ich łączny okres może przekraczać 33 miesiące, a liczba zawartych z tym samym pracodawcą umów może przekraczać 4 (cztery).

 47. ja
  23 lutego 2016 at 07:29

  Jestem ciekawy jak będą podchodzić pracodawcy ci to zatrudniają osoby niepełnosprawne tak zwane ZPCH czy beda respetowac nowe umowy.

 48. paweł
  23 lutego 2016 at 21:13

  Mam pytanie odnośnie okresu wypowiedzenia umowy terminowej na okres np 1 roku. 22.02.2016 firma dostarcza aneks-porozumienie zmieniające, iż następuje uchylenie od dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Czy w takim układzie następuje zmiana na 1 miesięczny okres wypowiedzenia?

  • 23 lutego 2016 at 21:36

   To bez znaczenia. Tak czy inaczej (z kwitem czy bez) wchodzą terminy kodeksowe — art. 36 kp.

   • paweł
    23 lutego 2016 at 22:41

    Czyli w takim wypadku art. 14 ust 2 ustawy nie dotyczy tej sprawy? Gdyby uchylono 2-tygodniowy termin wypowiedzenia w umowie przed 22.02.2016 pracownik nie mógłby wypowiedzieć umowy?

    • paweł
     24 lutego 2016 at 00:28

     Oczywiście umowa została zawarta przed 22.02.2016, jedynie aneks został dostarczony 22.02.2016

    • 24 lutego 2016 at 08:51

     Mógłby, mógłby :)

 49. Mata Jabłońska
  24 lutego 2016 at 16:32

  Witam! Druga umowa na czas określony kończy mi się z dniem 29 lutego 2016r. Pracodawca z dniem 24 lutego 2016r. dał mi umowę na rok. Czy miał do tego prawo? Czy powinnam dostać na czas nieokreślony? I teraz muszę przepracować znowu 33 miesiące by dostać umowę na czas nieokreślony?

  • b52t
   24 lutego 2016 at 17:21

   najpierw czytać potem pytać.

   • greg
    24 lutego 2016 at 17:31

    Ktoś tu jest genialny i zna odpowiedzi na wszystkie pytania

    • 24 lutego 2016 at 19:36

     Ale to jest prawda. Art. 14 ust. 5 jak wół.

     Tylko każdy woli spytać „rozumiem, że jeśli A i B, to C — ale czy moje A i B jest takim samym C?”

 50. Arek
  24 lutego 2016 at 17:24

  Witam mam pytanie czy umowa o pracę na czas określony od 2011 do 2035 i trwa nadal to jaki okres wypowiedzenia będzie mnie dotyczyć

 51. Gość
  24 lutego 2016 at 20:19

  Jeżeli zawarłam umowę na zastępstwo w dniu 16 lutego 2016 i w informacji od pracodawcy mam, iż okres wypowiedzenia tejże umowy wynosi 3 dni robocze, to czy znowelizowane przepisy – wchodzące z dniem 22lutego- zmieniają jakoś tę sytuację? W sensie czy nadal pozostaje 3 dniowy okres wypowiedzenia, skoro od dnia 22 lutego art. 33 ze znaczkiem 1 kp został uchylony. Z góry dziękuję za odpowiedź!

  • 24 lutego 2016 at 20:26

   Wreszcie jakieś pytanie, na które chce się odpowiadać :)

   Umowa na zastępstwo jest takim jakby „podrodzajem” umowy na czas określony. Po uchyleniu art. 33(1) kp pozostaje „główny” art. 36 kp, regulujący kompleksowo terminy wypowiedzenia umów na czas określony (i nieokreślony).

   Czyli obecnie będzie to 14 dni, z narastaniem aż do 3 miesięcy.

 52. Wirginia
  26 lutego 2016 at 13:15

  Witam ,
  Czy druga umowa o prace może być krutsza od pierwszej 2 – letniej ?
  Tz.firma przysłała mi dokumenty na 1,5 miesiaca do 31.08.2017 czy to jest zgodne z prawem ?

 53. nika86
  27 lutego 2016 at 17:03

  Witam!
  interesuje się tym tematem ze względu na moją sytuację, a mianowicie:
  Pierwsza umowa to okres probny-3miesiące. Druga moja umowa to umowa na rok, trzecia umowa to umowa na 3lata,która kończy się 29.02.2016.
  Pracodawca przedstawił mi umowę na 20miesięcy,która będzie już moją czwartą umową u tego pracodawcy. Pomiędzy umowami nie było żadnych przerw,ani aneksów czy zmiany stanowiska. Czy zatem czwarta umowa bo powinna być umową na czas nieokreślony?

  • 27 lutego 2016 at 17:14

   To moja ostatnia odpowiedź na pytanie w tym wątku: proszę dokładnie przeczytać co zostało wyraźnie napisane w tekście.

   • ja
    28 lutego 2016 at 01:32

    Witam,
    proszę o pomoc : Byłam zatrudniona od 15 stycznia 2015 – 31 stycznia 2015 na umowę zlecenie, następnie druga umowa zlecenie od 01 luty do 28 luty 2015. Następnie trzecia umowa od 01 marzec do 31 sierpień 2015 – już umowa o pracę (6miesięcy). Pod koniec sierpnia 2015 dostałam wypowiedzenie umowy z tyt. złej sytuacji finansowej pracodawcy a od 15 października 2015 w/w pracodawca zatrudnił mnie po raz 4 znowu na umowę o pracę i także na 6 miesięcy. Umowa jest do 14 kwietnia 2016. Proszę o informację jaki termin wypowiedzenia przysługuje mi po nowelizacji ustawy i czy tzw. 2 dni dodatkowe na szukanie nowej pracy po wniosku do pracodawcy przysługują mi i czy pracodawca może tak rozwiązywać ze mną umowy i zawierać ponownie przekraczając miesiąc od wypowiedzenia ?

 54. Odmiennie
  29 lutego 2016 at 01:02

  Witam,

  Czy w przypadku gdy mam umowę na czas określony od conajmniej roku i w umowie jest zapis o miesięcznym okresie wypowiedzenia to czy gdy zlozne wypowiedzenie w tej chwili to obowiazuje mnie zgodnie z kodeksem 2 tygodnie wypowiedzenia czy zgodnie z umowa miesiac?

 55. anna
  29 lutego 2016 at 15:29

  Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz ..dotychczasowe nojw umowy to na okres probny 3 mies plus teraz 3 lata czyli 36 mies ktorej koniec umowy byl dzisiaj .. Mies wcz kolega z pracy ktory mial te same umowy dostal po ten na 3 lata umowe na czas nieokreslony .. Dlatego jakie bylo moje zdziwienie jak dzisiaj dostalam umowe ale tylko do listopada 18 roku i nic juz z tego nie rozumiem.. Czy nie powinnam dostać umowy juz na nieokreslony czas skoro przekroczylo te 33 mies? Desperacja

  • 29 lutego 2016 at 15:54

   Ostatni raz to piszę: limit „33 miesiące” obowiązuje od 22 lutego 2016 r., nie ma zatem możliwości, żeby jakaś umowa przekroczyła (już 29 lutego) ten okres.

 56. Marta
  1 marca 2016 at 15:20

  Witam ,

  Mam pytanie odnośnie pracownika już zatrudnionego. W roku 2017r dostanę kolejną umowę na czas określony z tym samym zakładem pracy, będzie to moja trzecia umowa czyli w rozumieniu dotychczasowego kodeksu pracy byłaby to moja umowa na czas nieokreślony. Otrzymałam natomiast do podpisania aneks, dotyczący trzymiesięcznego okresu wypowiedzenie który będzie mnie obowiązywał od 21.02.2019r czyli za dokładnie 36 miesięcy. Czyli 33 m-ce liczymy od dn. 22.02.16r dlaczego więc 36 m-cy , a nie 33? Data nie powinna być od 22.11.2018r? Wg moich kadr dotychczasowy staż pracy się liczy i następna moja umowa będzie moją umową na czas nieokreślony jednakże jedno wypiera drugie.

 57. Anna
  2 marca 2016 at 10:29

  Witam,
  proszę o pomoc : Byłam zatrudniona od 15 stycznia 2015 – 31
  stycznia 2015 na umowę zlecenie, następnie druga umowa zlecenie od 01
  luty do 28 luty 2015. Następnie trzecia umowa od 01 marzec do 31
  sierpień 2015 – już umowa o pracę (6miesięcy). Pod koniec sierpnia 2015
  dostałam wypowiedzenie umowy z tyt. złej sytuacji finansowej pracodawcy a
  od 15 października 2015 w/w pracodawca zatrudnił mnie po raz 4 znowu na
  umowę o pracę i także na 6 miesięcy. Umowa jest do 14 kwietnia 2016.
  Proszę o informację jaki termin wypowiedzenia przysługuje mi po
  nowelizacji ustawy i czy tzw. 2 dni dodatkowe na szukanie nowej pracy po złożeniu
  wniosku do pracodawcy przysługują ?

  • 2 marca 2016 at 11:21

   Okresy wypowiedzenia określa art. 36 kp. Jeśli pracodawca wypowie umowę, pracownik może skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy.

   • Anna
    5 marca 2016 at 22:45

    Dobrze rozumiem, że w moim przypadku okres wypowiedzenie będzie 14 dni ? bo pracodawca nie musi brać pod uwagę wcześniejszych okresów zatrudnienia sprzed 22 lutego 2016 ? Dziękuję za odpowiedź

    • 6 marca 2016 at 07:12

     Nie chcę być nieuprzejmy ale dlaczego Pani (nie tylko Pani) pyta „czy to co zostało napisane powyżej odnosi się także do mnie?”

     • Anna
      6 marca 2016 at 22:14

      Nie mam wykształcenia prawniczego a w dzisiejszych czasach chyba Pan wie jak bywa z pracodawcami.. dlatego pozwoliłam sobie napisać to pytanie, gdyż mój pracodawca upiera się, że okres wypowiedzenia w umowach zapartych przed nowelizacją i trwających nadal dla niego jest 2 dni albo nie musi informować pracownikom, gdyż umowa automatycznie wygasa i tyle. Uważa, także że nie ma podstaw do zachowania 14dniowego terminy wypowiedzenia przy umowie na 6 miesięcy, dlatego chciałam znać odpowiedź czy przy umowie zawartej na 6 miesięcy trwającej w czasie zmiany nowelizacji termin wypowiedzenia ma być 14 dni ?

      Przepraszam za kłopot,
      Anna

 58. Krzysiek
  2 marca 2016 at 15:54

  Pytałem już na innym forum ale dalej nie mam pewności.
  Jeżeli pracuję u jednego pracodawcy od maja 2015 (3 m-ce próbnie i później od sierpnia na umowę na czas określony 3 lata) czyli łącznie na ten moment 10 m-cy to gdybym chciał zwolnić się od maja to wypowiedzenie mogę złożyć w połowie kwietnia (2 tyg.) czy do końca marca (1 msc wypowiedzenia) ??
  Napisane jest, że powyżej 6 m-cy to teraz 1 msc wypowiedzenia ale dostałem też informację, że te 6 m-cy liczy się od 22 lutego więc w teorii mam 2 tyg. wypowiedzenia. To jak to w końcu jest ? Dziękuję za pomoc.

 59. Ewa Zarębska-Teodorczyk
  3 marca 2016 at 22:54

  Witam, pracuję u tego samego pracodawcy od września 2014r. na czas określony. W międzyczasie miałam drugą umowę na czas określony, która skończyła się 29.02.2016. dostałam kolejną, trzecią umowę od 01.03.2017 też na czas określony. Czy jest to prawidłowe? czy jest to automatycznie umowa na czas nieokreślony? Powiedziano mi w kadrach, że moje umowy będą się liczyć od początku. Czy mają rację? Jeśli nie, to który paragraf powinnam przedłożyć aby udowodnić moją ewentualną rację? Pozdrawiam Ewa

  • 4 marca 2016 at 20:57

   Art. 25(1) kp oraz art. 14 ust. 4-5 nowelizacji. Wszystko jest opisane w tekście.

 60. Ja
  4 marca 2016 at 19:34

  Art. 16.
  Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów
  o pracę na czas określony, trwających w dniu wejści
  a
  w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie na
  stępuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejsz
  ej ustawy, nie
  uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracod
  awcy, przypadających przed dniem wejścia w życie ni
  niejszej usta-
  wy.

  Jak mogę rozumieć ten zapis? Mogę wypowiedzieć umowę z 2tygodniowym wypowiedzeniem?

 61. Anna Kotlicka
  4 marca 2016 at 23:06

  Witam. Mam w takim razie ważne pytanie. Mam 3 umowy na czas określony. Pierwsza 15.10.2012 (okres próbny) druga 01.01.2013_31.12.2014 i trzecia 01.01.2015_31.12.3016. Pracodawca wypowiedział mi jednak umowę z dniem 04.03.2016r z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i data zakończenia umowy to 19.03(sobota). Czy w związku z nowelizacja to wypowiedzenie napisane jest prawidłowo? Dziękuje za odpowiedz

 62. Anna Kotlicka
  4 marca 2016 at 23:19

  Witam. Mam w takim razie ważne pytanie. Mam 3 umowy na czas określony. Pierwsza 15.10.2012 (okres próbny) druga 01.01.2013_31.12.2014 i trzecia 01.01.2015_31.12.3016. Pracodawca wypowiedział mi jednak umowę z dniem 04.03.2016r z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i data zakończenia umowy to 19.03(sobota). Czy w związku z nowelizacja to wypowiedzenie napisane jest prawidłowo? Dziękuje za odpowiedz.

 63. monika
  7 marca 2016 at 13:40

  Witam, a co z umowami zawartymi na czas zastepstwa podpisanymi przed 22.02.16? Trzeba aneksowac (terminy zawarcia, nazewnictwo??? No i okres wypowiedzenia w inforamcji ?)

 64. Michał
  8 marca 2016 at 20:53

  Witam
  pierwszą umowę zawarłem na okres 09.2014 – 11.2014 natomiast drugą 12.2014-.11.2016. Czy teraz umowa po nowych przepisach powinna być na czas nieokreślony?Bo już się pogubiłem :(

 65. Thor
  9 marca 2016 at 07:30

  Witam Pana,
  Jak się ma sytuacja powrotu do pracy pracownika, który porzucił mi pracę w sierpniu 2015 roku (była to druga umowa zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 2.02.2015 roku – pierwsza to była umowa próbna na okres 3 miesięcy). Pracownik chciał „spróbować lepszego chleba” i podjął decyzję o rozstaniu z dnia na dzień nie dochowując okresów wypowiedzenia. Mimo tego poszedłem mu na rękę i zrobiliśmy porozumienie stron. Pracownik od 3 dni przychodzi do siedziby firmy i prosi o ponownie zatrudnienie. Chcę człowiekowi pomóc, bo już potrafi część zadań (opanował stanowisko pracy w przeciągu tych kilku miesięcy pracy) więc pomimo afrontu jaki sprawił przyjmę go ponownie. Jednakże jak wygląda sytuacja poprzednich umów? Czy po 22.02.2016r. muszę uwzględniać poprzednie zatrudnienie? Będę wdzięczny za informacje.

 66. Pracownik
  9 marca 2016 at 12:36

  Bardzo prosze o odpowiedź na moje pytanie. Przeczytałam artykuł i komentarze ake to jest tak zawikłane, że i tak mam problem. Mam umowe na czas określony od 1.04.2015r i wiem że 10.03.2016 r dostane wypowiedzenie.Jaki okres wypowiedzenia będzie mnie dotyczył 2 tyg. czy miesiąc?

 67. shadow
  17 marca 2016 at 23:30

  a ja właśnie otrzymałam dokument nazywający się: „porozumienie-aneks” w którym punkt 1 mówi o wcześniejszym zakończeniu mojej umowy o pracę. A dokładnie o zakończeniu umowy przed upływem 33 m-cy od dnia wejścia zmian w kp w życie. W obecnej firmie jestem zatrudniona od 2012 roku, aczkolwiek obecnie jestem na drugiej umowie o pracę na czas określony która trwa od 31.06.2014 do 01.07.2019. Mój pracodawca chce za pomocą porozumienia skrócić moją umowę do 21.11.2018 czyli przed upływem 33 m-cy. Kadrowa twierdzi, że tak to ma właśnie być.Moje pytanie: czy jestem w jakiś sposób przepisami zmuszona do podpisania owego dokumentu – mam się dobrowolnie zgodzić na skrócenie umowy?Jestem przekonana po przeczytaniu zmian w kp, że moja umowa po 21.11.2018 automatycznie przekształci się na umowę na czas nieokreślony a mój pracodawca zwyczajnie chce mnie „wydymać”. Czy się mylę?

  • b52t
   17 marca 2016 at 23:58

   Praktycznie może być tak, że pracodawca wypowie umowę przed tą datą i efekt będzie ten sam (co nie znaczy, że namawiam do podpisanie tego aneksu).

   • shadow
    18 marca 2016 at 07:52

    a i owszem z tym, że musiałby to zrobić na mocy porozumienia stron a co za tym idzie również nie muszę się na takowe porozumienie godzić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ewentualnie „szef” może szukać pretekstu do dyscyplinarnego zwolnienia mnie ale zawsze jest sąd pracy a podstawa do takiego zwolnienia musiała by być mocna. Czyli dobrze zrozumiałam? Mój pracodawca chce zwyczajnie mnie wyświnić ażebym nie dostała przypadkiem umowy na czas nieokreślony?

    • b52t
     18 marca 2016 at 08:38

     Obawiam się, że przy umowie o pracę na czas określony, zgoda czy jej brak ze strony pracownika (porozumienie), dla pracodawcy ma małe znaczenie, bo ma i umowne i kodeksowe pozwolenie na rozwiązanie stosunku pracy.

     • shadow
      18 marca 2016 at 09:42

      kodeksowe? A na jakiej podstawie?

      • b52t
       18 marca 2016 at 10:12

       art. 32 § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.
       § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

       Co nie wyklucza możliwości sądowego dochodzenia zasadności złożonego przez pracodawcę wypowiedzenia, ale zgodnie z art. 50 § 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

       • shadow
        18 marca 2016 at 10:23

        a nie, te 2 art. są mi znane. Myślałam, że coś przegapiłam :)

 68. Anna Marcinkiewicz
  19 marca 2016 at 08:11

  Witam serdecznie:)Bardzo potrzebuję odpowiedzi. Otóż moja sytyacja wygląda następująco:
  Pracuję w firmie na umowę na czas określony od 1.08. 2013-31.12.2020. Pracuję mniej niż 3 lata.29 lutego tego roku dostałam propozycję nowej pracy i od razu na drugi dzień złożyłam wypowiedzenie dowiadując się o nowych przepisach czyli że w moim przypadku okres wypowiedzenia jak dla mnie to miesiąc i składając 1 marca wypowiedzenie już ten miesiąc sie nie liczy czyli muszę pracować do końca kwietnia czy tak? A jak do tego ma się art. 16? Bardzo proszę o poradę i pozdrawiam

  • 19 marca 2016 at 10:04

   Proszę sobie jeszcze raz przeczytać ten tekst oraz inne (które zajawiają się pod tekstem), pod kątem pytania o „okres wypowiedzenia bieżącej umowy”. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Proszę też przeczytać wszystkie komentarze pod tekstem — podobnych pytań było ok. 50, na połowę z nich odpowiedziałem.

 69. Moti88
  19 marca 2016 at 12:56

  Witam pracuje na umowe jako osoba niepelnosprawna i w listopadzie tego roku konczy mi sie trzecia umowa (1 byla zawarta 27.01.2013). W miedy czasie trwania obecnej umowy stracilem stopien niepelnosprawnosci z umiarkowanego na lekki. Czy pracodawca ma prawo nie przedluzac mi z tego powodu umowy? czy jesli to ma byc moja czwarta umowa i okres trwania poprzednich przekracza 33 miesiace to pracodawca musi mi przedluzyc jesli oczywiscie nie ma powodow dyscyplinarnych na zwolnienie mnie.

 70. DARIA
  21 marca 2016 at 12:57

  Witam,
  Z końcem miesiąca kończy mi się umowa o pracę. Znalazłam nową pracę i chciałabym zakończyć współpracę z obecnym pracodawcą. Czy muszę wypowiedzieć mu umowę? Czy mogę po prostu poinformować, że kolejnej nie podpisze. Ewentualnie jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje skoro pracuje tam prawie rok.

  • 24 marca 2016 at 10:47

   Skoro się kończy to się kończy. Nie wypowiada się czegoś czego nie ma, byle nie przedłużać tej umowy.

 71. pjetrek
  24 marca 2016 at 10:15

  Dzień dobry,

  z dniem 17 marca 2016 skończyła mi się umowa z pracodawcą i 18 marca została zawarta nowa umowa. Czy okres 6 miesięcy po których obowiązywać będzie mnie 1-miesięczny okres wypowiedzenia liczę od daty wejścia nowych przepisów, czy od daty podpisania nowej umowy?

 72. Basia Graczyk
  29 marca 2016 at 20:14

  Mam pytanie dot. nowych przepisów dot. umów na czas określony z 22.02.2016 roku. Czytałam, iż w przypadku umów na czas określony, które trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów, a zawarte są na okres dłuższy niż 6 miesięcy i mają klauzulę z art. 33 KP mówiącą o możliwości rozwiązania ich za dwutygodniowym wypowiedzeniem, będą do nich stosowane nowe przepisy. A co w przypadku, gdy moja umowa została automatycznie przedłużona do dnia porodu (pierwsza umowa była na okres od 01.01.2013 -31.12.2013, druga umowa od 01.01.2014 do 31.12.2015 przedłużona do dnia porodu planowanego na 02.05.2016) – czy w obecnej sytuacji mogę traktować moją umowę jako umowę na czas nieokreślony, ponieważ łączy czas zatrudnienia u tego pracodawcy przekracza 33 miesiące. Jakie kroki powinnam podjąć

 73. ona 42
  31 marca 2016 at 20:33

  Witam, pracuje u jednego pracodawcy. Pierwsza umowa na okres próbny 01.10.2010-31.12.2010 , druga umowa na czas określony 01.01.2011-31.12.2012 , trzecia umowa na czas określony 01.01.2013-28.02.2017. Moje pytanie , czy następna umowa powinna być na czas nieokreślony?

 74. Gosc
  3 kwietnia 2016 at 14:13

  Witam , Mam pytanie co do okresu wypowiedzenia.U danego pracodawcy pracowałam od 01-08-2003 do 31-08-2006 i ponownie zaczełam pracować od 02-11-2015 a umowę mam na okres 1 rok, w umowie mam zapisaną informacje o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia ale jak to ma się obecnie? Czy mam te 2 tyg. czy 3 miesiące?

 75. PaulaO
  6 kwietnia 2016 at 16:22

  Witam. Jestem zainteresowana wypowiadaniem umów o prace na czas określony. Umowa na czas okeślony zostala ze mna zawarta na czas od 01.05.2015 do dnia 30.04.2018. Została zawarta w niej klauzula że „strony mogą wypowiedziec umowę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem”. Właśnie znalazłam nową prace i zalezy mi na jak najkrótszym wypowiedzeniu, jednak obawaim się, że po zmianach okres wypowiedzenia z 2 tygodni wydłuzył się i będzie wynosić miesiąc, jednak w natłoku wszelkich informacji straciłam pewność. Liczę na pomoc i wyjaśnienie.

 76. Magda
  8 kwietnia 2016 at 11:19

  Witam,
  pierwszą umowę o pracę podpisałam z firmą we wrześniu 2013r (3 miesiące okresu próbnego), następnie kolejne dwie umowy na czas określony, ta trwająca kończy się z końcem sierpnia 2016r. Jestem w ciąży i urodzę w przyszłym miesiącu. Do tej pory sądziłam, że umowa się w sierpniu skończy i pozbędą się w fimie mojego „problemu”;) ale właśnie w sierpniu będzie już 36miesięcy mojego zatrudnienia, 33 bez okresu próbnego. Czy w związku z tym moja umowa nie wygaśnie? Uprzejmie proszę o odpowiedź!

 77. nowa
  9 kwietnia 2016 at 16:14

  Ja dalej nie mogę jeszcze zrozumieć tej ustawy. Moje zatrudnienie u tego samego pracodawcy wyglądało tak: 1 września do 30 listopada 2014r umowa na okres próbny, potem 1. od 1 grudnia-31 maja 2015, potem od 1 czerwca do 31 lipca 2015r, potem przerwa miesiąc i od 1 września do 31 lipca 2016. Znowu będę mieć przerwę miesiąc i od 1 września nowa umowa. Czy nadal mogę ją dostać na czas określony? Kiedy mogę spodziewać się dopiero umowy na czas nieokreślony?

 78. Magdalena Stefaniak
  11 kwietnia 2016 at 12:22

  A co jeżeli pierwszą umowę o pracę miałam od 1.09.2015 do 30.11.2015, teraz mam drugą umowę na czas określony od 1.12.2015 do 31 sierpnia 2016, to kolejna umowa jeżeli byłaby przedłużona to już musi być na czas nieokreślony? I w związku z tym, czy jeżeli byłabym w ciąży powyżej 3 miesiąca to czy ta umowa mimo wszystko musiałaby być przedłużona na czas nieokreślony czy może być przedłużona tylko do dnia terminu porodu?

 79. Tata
  26 kwietnia 2016 at 14:21

  Witam. Mam umowę na czas określony – na 3 lata zawartą 01.04.2014 z okresem wypowiedzenia 2 tygodnie. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracodawcę gdyby firma zdecydowałaby się wypowiedzieć mi ją jeszcze teraz w kwietniu br: dwa tygodnie czy 1 miesiąc?

 80. Paweł Lamla
  26 kwietnia 2016 at 14:44

  Witam. Mam pierwszą umowę zawartą z firmą na czas określony – 3 lata w dniu 01.04.2014 z terminem wypowiedzenia 2 tygodnie, Jaki okres wypowiedzenia mojej umowy obowiązywałby mojego pracodawcę gdyby zdecydował się ją wypowiedzieć do końca kwietnia 2016, 2 tygodnie czy 1 miesiąc?

 81. Paweł bubu
  27 kwietnia 2016 at 14:15

  Fiat auto Poland Tychy firma sistema i firma Delfo nadal dają umowy tygodniowe i nic sobie z tego nie robią! Ja pracuje ponad 6 lat na takich umowach!! Pieprzona Polska!!

 82. popi
  2 maja 2016 at 20:42

  mam pytanie bo już zgłupiałem od tego miałem umowę 3 miesiące na czas określony od 01.06.2014 do 30.09.2014 potem kolejna na 9 miesięcy i kolejna na 12 skończyła się 30 kwietnia jaką teraz powinienem mieć umowę bo dostałem znów na rok proszę o odpowiedź dziękuję

 83. monika
  3 maja 2016 at 10:02

  Dzień dobry. Jestem zatrudniona na umowie na czas określony od 01.06.2006 do 31.05.2016.Jeśli podpiszę kolejną umowę na czas określony od 01.06.2016 do 30.10.2018 to jaki przy tej umowie obowiązuje okres wypowiedzenia ?( Nie trwała ona w dniu 22.02.2016 ale zatrudnienie jest ciągłe.)Czy przy wypowiedzeniu umowy zawartej od 01.06.2016 liczyć staż pracy od 2006 roku (okres wypowiedzenia 3 miesiące) czy od 22.02.2016 okres wypowiedzenia krótszy ?

 84. Marta
  5 czerwca 2016 at 22:41

  Chciałam zapytać, jaki wpływ ma ta zmiana przepisów na los pracownika zatrudnionego na podst. mianowania? Jestem nauczycielem akademickim, mianowanie od 2008 roku to moja pierwsza umowa na uczelni, kończy się w kwietniu 2018, chociaż teraz jestem w ciąży, więc od listopada przedłuży się o urlop macierzyński jeszcze. Będę wdzięczna za odpowiedź

 85. Gabriela
  9 czerwca 2016 at 14:28

  Witam mam pytanie pierwsza umowa była na okres próbny od 12.05.2014r. Następna na czas określony od 12.08.2014 do 11.08.2015 i następnie na czas określony od 12.08.2015 do 11.08.2016 / mnie jaką umowę wreszcie dostanę

 86. AniaT
  18 sierpnia 2016 at 09:51

  Dzień dobry, widzę, że wydaje Pan opinie na temat prawa pracy i chciałabym się Pana poradzić :-) Nadszedł czas kiedy kończy mi się umowa na czas określony. A zaczęło się od umowy 1 na czas określony, która była podpisana 03.09.2012 – 02.09.2013, 2 umowa na czas określony podpisana 03.09.2013 – 02.09.2016. Wczoraj dano mi do podpisania kolejną 3 umowę, znowu na czas określony do 21.11.2018 (jak się doliczyłam to 33 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów). Oczywiście jej nie podpisałam. Pytanie co ja mogę teraz zrobić. Czy umowa, która trwa teraz jest traktowana jako pierwsza umowa? Czy nie powinna być już podpisana na czas nieokreślony? Czy ja mogę zaproponować firmie podpisanie dłuższej umowy, np. na 4 lata bez konsekwencji prawnych dla nich? Pomijając, że ciągle tłumaczą się, że nie mają wolnych etatów (na moim „stołku” jest wpisana dziewczyna, która jest jeszcze na wychowawczym i nikt nie wie czy w ogóle wróci – podkreślam, że nie mam umowy na zastępstwo). Będę wdzięczna jeśli chociaż trochę rozwieje Pan moje wątpliwości. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, Ania

 87. Bezradna
  25 sierpnia 2016 at 01:30

  Witam. Pierwsza umowę na czas określony z pracodawca X podpisałam 02.2013-08.2013, druga 09.2013-08.2014, trzecia 09.2014-08.2015 po tym okresie podpisałam umowę na czas określony z innym pracodawca Y 09.2015-12.2015 druga 01.2016 już na czas nieokreślony (rozwiązanie 08.2016) – od 2013 nie mialam przerwy w umowach. Teraz wracam do pracodawcy X od 09.2016 nie wiem czy ten pracodawca powinien mi dać umowę na czas nieokreślony czy może na czas określony?

 88. Miki
  25 sierpnia 2016 at 17:22

  Witam, również proszę o rozwijanie moich wątpliwości posiadam pierwszą umowę na czas określony 04.2014-04.2019 r w listopadzie 2018 r minie 33 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów jednak wtedy będę już na urlopie macierzyńskim. Moje pytanie czy umowa zostanie z automatu przedłużona i spokojne będę mógł skorzystać z urlopu wychowawczego czy wygaśnie w jego trakcie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 89. noname
  29 sierpnia 2016 at 21:55

  Witam proszę rozwiać moje wątpliwości. U jednego pracodawcy X pracuję od 30-06-2011 do 31-05-2016 w tym czasie umowa była przedłużana ,więc w czasie wejścia ustawy byłem w trakcie trwania drugiej umowy. Po czym zostałem przerzucony do innej spółki Y od 01-06-2016 do 25-08-2016. Po czym pracodawca ponownie mnie przeniósł do spółki X od 26-08-2016 do 21-11-2018 czy ta właśnie umowa nie powinna zostać podpisana na czas nieokreślony?

 90. LOAN
  9 września 2017 at 22:48

  CZY POTRZEBUJESZ POŻYCZKI
  Witam wszystkich proszę, chcę szybko używać tego medium do ścięcia świadectwa o tym, jak Bóg skierował mnie do Legit i prawdziwego kredytodawcy pożyczającego, który przekształcił moje życie z trawy na łaskę, z ubogiej do bogatej kobiety
  który może teraz pochwalić się zdrowym i zamożnym życiem bez stresu i trudności finansowych. Po tylu miesiącach prób uzyskania kredytu w internecie
  i był oszukany sumę 2 700 dolarów i stał się tak zdesperowany w uzyskaniu pożyczki od legit pożyczkodawcy pożyczkodawcy online, który nie dodaje się do mojego bólu, a następnie zdecydowałem
  skontaktować się ze znajomą, która niedawno otrzymała pożyczkę online, omawialiśmy problem i do naszego wniosku, że powiedziała mi o kobiecie zwanej Mrs
  Angelina Summer, która jest dyrektorem generalnym SUMMER LOAN INTERNATIONAL Więc złożyłem wniosek o pożyczkę
  suma (120 000,00 dolarów) z niską stopą procentową, więc pożyczka została zatwierdzona bez problemu ze stresem i wszystkie przygotowania dotyczące pożyczki
  w ciągu trzech (3) dni pożyczka została wpłacona do mojego banku. Skontaktuj się z nią za pośrednictwem poczty elektronicznej: summerfinanceplc@gmail.com w celu uzyskania kredytu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.