Dostęp do treści decyzji administracyjnej w trybie informacji publicznej

Czy można żądać udostępnienia decyzji administracyjnej dotyczącej innej osoby, w trybie przepisów o informacji publicznej? Czy jednak kluczowe są przepisy postępowania administracyjnego, w myśl których wgląd w akta ma tylko strona — zaś ujawnienie treści dokumentów mogłoby naruszać prywatność adresatów decyzji?

wyrok NSA z 21 maja 2020 r. (I OSK 1/20)
Decyzja administracyjna, wydana w indywidualnej sprawie, jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 udip.

Orzeczenie dotyczyło skargi na bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej — wniosku o przesłanie skanów decyzji administracyjnych wydanych w sprawie o podział nieruchomości należącej do sąsiadów wnioskodawcy.
W odpowiedzi burmistrz wskazał, że odpis decyzji administracyjnej, który stanowi część akt sprawy administracyjnej, nie stanowi informacji publicznej, a dokumenty takie są udostępniane w sposób określony w art. 73-74 kpa.

art. 73 kpa 
§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. (…)
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. (…)

Rozpatrując skargę sąd podkreślił, iż informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych (art. 6 ust. 1 udip), w tym także dokumentów urzędowych takich jak treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, toteż stanowi informację publiczną — przeto podlega udostępnieniu na zasadach określonych ustawą. Jeśli natomiast urząd uważa, że w treści dokumentu znajdują się czyjeś dane osobowe, to powinien je usunąć — natomiast tak czy inaczej decyzja jest ważną informacją o sposobie działania organu administracji oraz o treści i formie podejmowanych przez ten organ rozstrzygnięć (por. wyrok NSA z 16 kwietnia 2010 r., I OSK 83/10), zatem nie ma podstaw do odmowy udostępnienia decyzji — zatem doszło do bezczynności (wyrok WSA w Bydgoszczy z 11 czerwca 2019 r., II SAB/Bd 8/19).

art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy o dostępie do informacji publicznej
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

W skardze kasacyjnej burmistrz zarzucił, iż dostęp do decyzji wydanych w indywidualnych sprawach reguluje kodeks postępowania administracyjnego, który nie uprawnia osoby postronnej do wglądu w jej treść. Co więcej sprawa dotyczy nieruchomości należących do sąsiadów wnioskodawcy, zatem ujawnienie materiałów mogłoby spowodować naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności — bo wnioskodawca mógłby ustalić ich status majątkowy. Tak czy inaczej powszechne jawne dane dotyczące działek są dostępne w geoportalu, więc treść decyzji i tak nic obywatelowi nie da.

Odnosząc się do skargi kasacyjnej NSA przypomniał, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości, że decyzja administracyjna stanowi informację publiczną, albowiem jej treść stanowi oświadczenie woli podpisane przez funkcjonariusza publicznego — jeśli jednak w treści dokumentów znajdują się jakieś dane podlegające ochronie (np. dane osobowe) — obowiązkiem organu jest zanonimizowanie tych danych danych, po czym informację należy udostępnić (art. 5 ust. 2 udip). Zasadzie tej nie stoją na przeszkodzie przepisy regulujące procedurę administracyjną: skoro decyzja administracyjna jest informacją publiczną, to nie można odmówić jej udostępnienia z powołaniem się na art. 73-74 kpa, albowiem decyzja traci indywidualny charakter po jej spreparowaniu — usunięciu z kserokopii czy skanu danych osobowych strony.

Z tego względu NSA oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez burmistrza — co oznacza, iż ma on obowiązek wydania kopii żądanych dokumentów.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x