Obowiązkowe informacje na stronie internetowej spółki (i inne obowiązki informacyjne przedsiębiorców)

A skoro jakiś czas temu było o odpowiedzialności członków zarządu spółki z art. 594 ksh, to dziś czas chyba na kilka zdań o odpowiedzialności z art. 595 par. 1 ksh — czyli grzywnie, którą sąd rejestrowy może nałożyć na członków zarządu spółki z o.o. (oraz akcyjnej, ale przecież nie tylko) za brak obowiązkowych informacji na stronie internetowej spółki.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 206 par. 1 ksh treść strony internetowej spółki, a także pism i zamówień handlowych powinna obejmować przynajmniej: firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu i numer KRS, numer NIP oraz wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółki akcyjnej przepisem tym jest art. 374 ksh) — a wszystko to pod rygorem grzywny do 5 tys. złotych (nakładanej, jako się rzekło, przez wydziały KRS).

z kodeksu spółek handlowych:
art. 206 § 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:
1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.
art. 595 § 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo będąc komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie
— podlega grzywnie do 5.000 złotych.

Przy okazji wspomnieć warto, że podobne obowiązki w zakresie informowania dotyczą przedsiębiorców — bez względu na formę prawną prowadzonej działalności — prowadzących m.in. sklepy internetowe. Tu jednak zakres informacji jest nieco mniejszy, bezpośredniej sankcji karnej nie ma, ale można zarobić i coś z nieuczciwych praktyk rynkowych (o czym więcej poniżej), i z art. 24 UoOKiK (por. postanowienie SN z 15 października 2014 r., III SK 4/14).

art. 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

A skoro jesteśmy przy sprzedaży, to nie można zapomnieć o ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która za praktykę taką uznaje m.in. wprowadzające w błąd zaniechanie przy propozycji nabycia produktu przez przedsiębiorcę — mówiąc wprost: jeśli przedsiębiorca nie przedstawi się i nie poda swojego adresu.

art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym:
W przypadku propozycji nabycia produktu, za istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się w szczególności: (…)

2) imię, nazwisko (nazwę) i adres przedsiębiorcy (siedzibę) oraz przedsiębiorcy, na którego rzecz działa.

Osobnym przypadkiem jest wymóg podania przez każdego usługodawcę świadczącego usługi drogą elektroniczną („w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny”) szeregu podstawowych informacji. W zależności od statusu prawnego usługodawcy zestaw danych jest różny (polecam cały art. 5 UoŚUDE) — natomiast warto pamiętać, że niewykonanie obowiązku podania informacji w serwisie — w tym podanie danych nieprawdziwych lub niepełnych — wiąże się z sankcją w postaci grzywny do 5 tys. złotych (i takie zaniedbanie jest już wykroczeniem, art. 23 UoŚUDE).

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
art. 5. 1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone w ust. 2-5.
2. Usługodawca podaje:
1) adresy elektroniczne;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres. (…)
art. 23. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

Słowem: zamawiając stronę firmową pamiętajcie nie tylko o jej atrakcyjności (która jest pojęciem względnym, bo mody się zmieniają…), responsywności, etc. — pamiętajcie też, że obowiązkowe informacje na stronie internetowej spółki to nie tylko dowód, że poważnie traktujecie przejrzystość w biznesie, ale oszczędzacie sobie potencjalnych kłopotów (chociaż przyznam, że o zastosowaniu sankcji z art. 595 ksh w życiu nie słyszałem).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

10 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
10
0
komentarze są tam :-)x