„Gmina xxx wolna od ideologii LGBT”

A skoro niedawno gruchnęło, że imponderabilia są ważne, jednak pokorne cielę dwie matki ssie, a szczwany Szatan ogonem miesza w jednym kotle, ale chętnie wypije też mleka ze stołu Pańskiego — więc władze Tuchowa chcą rozważyć wycofanie się z rezolucji w/s powstrzymania ideologii „LGBT+” — dziś czas na kilka akapitów czy uchwała w stylu „gmina xxx wolna od ideologii LGBT” podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?


"Gmina wolna ideologii LGBT"
Zdjęcie czysto ilustracyjne — aczkolwiek cyknięte naście lat temu w… Tuchowie ;-) (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

postanowienie WSA w Krakowie z 23 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 105/20)
Uchwała rady gminy o treści zawierającej deklarację o charakterze ideowym i światopoglądowym, zgodną z poglądami większości radnych, dopóty nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej, dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną, kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego postępowania, lub dopóki nie nakłada na obywateli obowiązków, nie nadaje uprawnień.

Orzeczenie dotyczyło podjętej przez rajców gminy Lipniki (z powołaniem się na art. 18 ust. 1 usg) deklaracji p.t. „Gmina Lipinki wolna od ideologii „LGBT” o następującej treści:

W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną Rada Gminy Lipinki podejmuje deklarację „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej! Gmina Lipinki wolna od ideologii „LGBT”. Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd który reprezentujemy — zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich — nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia „LGBT”.
Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. „latarników”). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców ! Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości!
Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zwanej niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach. Będziemy chronili m.in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów!
Deklarujemy, że Gmina Lipinki w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna tradycji narodowej i państwowej, pamiętając o 1053 latach od Chrztu Polski, 100 latach od odzyskania Niepodległości Polski i 29 latach od odzyskania Samorządności Polaków.

(Swoją drogą to bardzo ciekawe, że w obronie wolności słowa przed propagandą można dać się nabrać na jakiś propagandowy łańcuszek szczęścia… ten sam tekst ma głośna rezolucja nr 2/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie w/s przyjęcia rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii „LGBT+” przez wspólnotę samorządową. Zaś słowa-wytrychy „chrzest Polski”, „odzyskanie Niepodległości” wzbudzają we mnie mdłości — zabrakło Jagiełły, Chocimia, odsieczy Wiedeńskiej i może Ignacego Łukasiewicza.)

art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, który wniósł skargę na uchwałę do WSA, podjęcie przez rajców tego typu uchwały stanowiło wykroczenie poza zakres działania gminy, co oznacza naruszenie zasady legalizmu, oznacza konstytucyjne prawa i wolności jednostki, a także dyskryminuje ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zarazem władze gminy podejmują działania do narzucenia określonego światopoglądu.
W ocenie wójta skarga powinna zostać odrzucona, ponieważ rezolucja nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, lecz niewiążącej deklaracji ideowej, która nie podlega kontroli sądowej (art. 3 par. 2 pkt 5 ppsa), zaś nie będąc aktem z zakresu administracji publicznej, nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

art. 3 par. 2 pkt 5-6 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

WSA podzielił ten pogląd: deklaracja pt. „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT” nie stanowi aktu prawa miejscowego, ponieważ nie ustanawia praw i obowiązków o charakterze generalnym, powszechnie obowiązującym i skierowanym do nieokreślonej liczby adresatów (mieszkańców gminy). Oznacza to, że kontrola może być prowadzona wyłącznie pod kątem nieważności uchwały ze względu na jej sprzeczność z prawem (art. 91 ust. 1 usg), jednak pod warunkiem, iż dotyczy ona sprawy z zakresu administracji publicznej (art. 3 par. 2 pkt 6 usg).
W orzecznictwie przyjmuje się, iż akt jednostki samorządu terytorialnego dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej jeśli (i) ma na celu realizację zadań publicznych przypisanych jednostce samorządowej; (ii) nakłada określony obowiązek, stwierdza uprawnienie lub obowiązek, bądź tworzy lub znosi istniejący stosunek prawny; (iii) ma charakter indywidualny lub generalny; (iv) nie jest aktem prawa miejscowego (uchwała NSA z 26 czerwca 2014 r., l OPS 14/13) — tymczasem zaskarżona rezolucja pt. „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT” żadnego z tych warunków nie spełnia, zatem nie może być przedmiotem skutecznej skargi do sądu administracyjnego.

Zdaniem WSA podjęta przez radę uchwała ma tylko i wyłącznie charakter deklaracji ideowej, nie jest podstawą do nałożenia na kogokolwiek jakichkolwiek obowiązków lub przyznania czy stwierdzenia uprawnień. Nie zawiera też żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych dla innych podmiotów, z których można wywodzić nakaz określonego zachowania. Sformułowania, iż rada „nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin” i będzie „konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej” nie zostały powiązane z żadnymi sprecyzowanymi działaniami prawnymi lub faktycznymi. Uchwała nie ma znaczenia prawnego jeśli chodzi o dopuszczalność i możliwość wyrażania innych poglądów niż zaprezentowane przez rajców — co sumarycznie oznacza, że nie podlega kontroli sądowej, a zatem wniesiona przez ombudsmana skarga podlega odrzuceniu (por. „Czy rada gminy może wydawać „uchwały nienormatywne” ku czci Konstytucji 3 Maja?”).

Z ciekawostek: analogicznie krakowski WSA ocenił skargę dotyczącą uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego (nieprawomocne postanowienie WSA w Krakowie z 24 czerwca 2020 r., III SA/Kr 360/20).

Zamiast komentarza: kruczki fajna rzecz, sam lubię na nich czasem pojeździć, jednak… im jestem starszy tym mniej rozumiem z jakiej paki można się przypieprzać do tego kto w jaki sposób sobie żyje i dyktować jak żyć się powinno. Dopóki mnie to nie dotyczy, to nawet jeśli mi się nie podoba — dlaczego miałbym uzurpować sobie prawo do wtrącania się w cudze sprawy? (Dlatego właśnie jestem zdania, że narkotyki powinny być zalegalizowane, chociaż sam ich do ust nie wezmę, choćby przez to, że ten najpopularniejszy rzeczywiście cuchnie jak skun; dlatego właśnie uważam, że powinno być dopuszczalne picie alkoholu w miejscach publicznych — natomiast pała się należy każdemu, kto wypieprza butelki lub śmieci w dowolny sposób.)
Owszem, można powiedzieć, że taka obciachowo-ideowa deklaracja, której brak znaczenia prawnego (w sensie prawnym, dodałbym od siebie) jest właśnie przejawem takiej  swobody — oni tylko mówią (jednym, powielanym głosem ;-) że nie dadzą sobie narzucić, że nikt im nie będzie mówił, etc.,etc. — ale u licha: rajcy naprawdę nie powinny „uwalniać” gminy od żadnych ludzi, nawet pod pozorem walki z rzekomą „ideologią LGBT” (?). No i nie da się ukryć jeszcze jednego: żądając neutralności — rada neutralna nie jest…
Bo już o podobieństwie do różnych stref Judenfrei to mi się nawet pisać nie chce (o proszę, Tarnów też był Judenfrei…).

To wszystko? Wcale nie, bo proszę: WSA stwierdził nieważność uchwały w/s deklaracji „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT”  (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 15 lipca 2020 r., VIII SA/Wa 42/20; w chwili pisania tekstu brak uzasadnienia).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

17 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
17
0
komentarze są tam :-)x