…stanowisko ZUS w/s nadpłaty jako przesłanki odmowy zwolnienia z nieopłaconych składek powinno być wyjaśnione w decyzji, nie w odpowiedzi na skargę

A skoro kilka dni temu było o tym, że „Jeśli ZUS uważa, że wcześniejsza nadpłata składek wyklucza skorzystanie z „tarczy antykryzysowej”…” to dziś czas dojaśnić — że musi to prawidłowo wyjaśnić, ale nie w odpowiedzi na skargę płatnika, lecz w decyzji odmawiającej prawa do skorzystania ze zwolnienia ze składek (nieprawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z 13 października 2020 r., I SA/Bd 458/20).

Orzeczenie dotyczyło skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który odmówił uwzględnienia złożonego przez spółkę, na podstawie art. 31zo ust. 1 ustawy w/s COVID-19, wniosku o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za maj 2020 r. ze względu na wykazaną nadpłatę (spółka wykonała przelew, który został zaliczony na poczet najstarszej zaległości). ZUS uznał, że skoro opłacenie składek wyklucza ubieganie się o zwolnienie z obowiązku zapłacenia składek nieopłaconych, postępowanie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe.
Zdaniem spółki postępowanie ZUS było o tyle nieprawidłowe, że w maju 2020 r. zapłaciła za czerwiec 2020 r., tak też określając tytuł przelewu. Jako płatnik ma prawo wcześniej uregulować należność składkową (jest to także uzasadnione przepisami podatkowymi), zaś wyraźne określenie tytułu zapłaty i deklaracja DRA wyklucza uznaniowe księgowanie płatności składki pod innym okresem, zwłaszcza, że żadne zaległości nie występowały.

art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423)
1. W przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Zwolnieniu z obowiązku opłacenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że treść wydanej przez ZUS decyzji nie określa podstawy prawnej zaliczenia wpłaty na poczet składki za maj 2020 r., a przecież „zarówno skarżący, jak i Sąd nie mają obowiązku poszukiwania tych przepisów w celu sprawdzenia prawidłowości działania organu”. Nie odniesiono się także do argumentów spółki, która wyraźnie powołała się na to, że przelew dotyczył kolejnego miesiąca, co oznacza naruszenie przepisów regulujących treść uzasadnienia decyzji (art. 107 par. 3 kpa), a także zasady przekonywania (art. 11 kpa).

Owszem, ZUS przywołał zasady rozliczania składek i wyjaśnił dlaczego to oznacza, że konieczna była odmowa zwolnienia, ale uczynił to dopiero w odpowiedzi na skargę, podając równocześnie, że o sposobie rozliczenia wpłaty nie decyduje tytuł przelewu, a przecież

w odpowiedzi na skargę organ nie może uzupełniać zaskarżonej decyzji. Odpowiedź na skargę nie może, jako pismo procesowe, być traktowana jako „aneks” do decyzji. W odpowiedzi na skargę organ orzekający powinien jedynie odnieść się do podniesionych w niej zarzutów, a nie dokonywać brakujących ustaleń faktycznych lub ocen prawnych, które powinny znaleźć się w decyzji. 

Postępowanie sądowoadministracyjne nie polega bowiem na kontroli wywodów organu zawartych odpowiedzi na skargę, lecz prawidłowość wydanej decyzji.

Uchylając decyzję WSA nakazał precyzyjne wyjaśnienie dlaczego nadpłata skończyła się odmową zwolnienia ze składek ze względu na zaliczenie na poczet należności o najwcześniejszym terminie płatności, ale też uwzględnienie późniejszej nowelizacji przepisów.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x