Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych (projekt)

Krótko i na temat, ale skoro mObywatel jeszcze nie do końca okrzepł, a rząd nadal szturmuje informatyzację usług publicznych, dziś będzie o tym, że ma być informatyczny, scentralizowany Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych (rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji).


Barbarine Pfaffenstein
Barbarine, Pfaffenstein (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w dużym skrócie:

 • pełnomocnictwo jakie jest, każdy widzi: niby można ustnie, a pismo jest niezbędne tylko do udokumentowania jego udzielenia, niby można na papierku, ale czasem tylko na jakimś dziwnym, wynikającym z wewnętrznego okólnika formularzu, a czasem w ogóle nie wiadomo jak to ugryźć, bo „ja nie wiem kto tu się podpisał, niech ta osoba sama przyjdzie i powie czego chce”;
 • teraz ma być łatwiej, bo oto w nowym projekcie ustawy z rozwojem e-administracji w tytule przewiduje się wprowadzenie ministerialnego, informatycznego Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych, przy pomocy którego uwierzytelniony użytkownik będzie mógł udzielać pełnomocnictwa elektronicznego innej osobie fizycznej;
 • podkreśliłem słowo „udzielać” nie przez przypadek: RPE będzie nie tylko służył jako repozytorium pełnomocnictw, ale ma być także pełnowartościowym systemem do ich udzielania;
 • w rejestrze będzie można gromadzić całkiem spory zakres upoważnień, m.in. do zarządzania „urzędową wirtualną osobowością” mocodawcy i jego skrzynką doręczeń, dokonywania („wykonania”) czynności przed organami administracji rządowej, sądów, prokuratury, ZUS, KRUS i NFZ, etc., etc. — a także pełnomocnictwo pocztowe (odpłatnie) oraz pełnomocnictwo ogólne w/g kodeksu cywilnego;

art. 19ad ust. 1-2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (projekt)
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi przy użyciu systemu teleinformatycznego Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych służący do udzielania przez uwierzytelnionego użytkownika pełnomocnictw elektronicznych osobie fizycznej posiadającej numer PESEL oraz ich gromadzenia.
2. Pełnomocnictwo elektroniczne może obejmować:
1) prawo do korzystania z usług online udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za jego pośrednictwem, w szczególności:
a) dostęp do systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do udostępniania usług online, w tym ePUAP, wgląd w dane mocodawcy dostępne za pośrednictwem tego systemu oraz zarządzanie skrzynką doręczeń,
b) składanie oświadczeń w imieniu i na rzecz mocodawcy w ramach udostępnianych usług online;
2) prawo do wykonania czynności przed podmiotem publicznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, z zastrzeżeniem ust. 13, w przypadku zintegrowania systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego z rejestrem, o którym mowa w ust. 1;
3) pełnomocnictwo pocztowe, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
4) inne pełnomocnictwo o treści ustalonej przez mocodawcę, udzielane na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 • ten katalog wydaje się być zamknięty: zwrot „może obejmować” czytamy jako „tyle i nic więcej”, a nie „w szczególności”, ale i tak jest nieźle;
 • dla jasności: „inne” (ogólne cywilne) pełnomocnictwo elektroniczne nie będzie skuteczne procesowo: literalnie „nie wywołuje skutków prawnych” w postępowaniu przed organem administracji publicznej i „nie może być udzielone” w postępowaniu egzekucyjnym, jako pełnomocnictwo procesowe, a także w przypadku czynności prawnych wymagających szczególnej formy (np. aktu notarialnego); pełnomocnictwa
 • dla rozwiania wątpliwości: pełnomocnictwa elektroniczne będą „chodziły” w organach „ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury” — ale wyłącznie pod warunkiem zintegrowania systemów teleinformatycznych organów z RPE, które będzie polegało m.in. na umożliwieniu pobrania odpisu dokumentu;
 • (jakby ktoś miał wątpliwości: pełnomocnik nie będzie mógł dalej przenieść swych uprawnień uzyskanych jako pełnomocnik, art. 19ad ust. 6 ustawy);
 • zgodnie z projektem treść pełnomocnictwa elektronicznego powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL mocodawcy i pełnomocnika, a także zakres upoważnienia, zaś umocowanie potwierdza się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem elektronicznym lub „zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel;
 • Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych będzie służył także do odwoływania udzielonych pełnomocnictw — w takim przypadku pełnomocnictwo będzie oznaczone stosowną „adnotacją” (analogicznie w przypadku śmierci mandanta lub plenipotenta);
 • projekt przewiduje możliwość weryfikacji online pełnomocnictwa elektronicznego i pobrania jego odpisu — pod warunkiem podania numeru PESEL mocodawcy i numeru dokumentu.

Zamiast komentarza: to już naprawdę byłby odlot.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x