Czy na mikrorachunek podatkowy należy też wpłacać mandaty?

Czy rząd prawidłowo wykonał własną ustawę nakazującą wpłatę części zobowiązań publicznoprawnych na indywidualny numer konta bankowego? Czy rzeczywiście powinniśmy płacić tam tylko i wyłącznie podatki PIT, CIT i VAT — czyli pisząc, że w/g PESEL „znaczone” będą wpłaty z tytułu mandatów po prostu oszalałem (por. „Indywidualny rachunek podatkowy”) — czyli czym są niepodatkowe należności budżetowe?


niepodatkowe należności budżetowe


W punktach, bo tak najprościej:

  • zgodnie z nowelizacją ordynacji podatkowej już od wczoraj zapłata należności z PIT, CIT i VAT, a także „niepodatkowych należności budżetowych” powinna być dokonywana przelewem na indywidualny rachunek podatkowy;
art. 61b par. 1 ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r. 1520)
Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
  • jednak jak przekonuje nas opis nieszczęsnego generatora mikrorachunku podatkowego na swój własny rachunek w NBP płacić musimy tylko te trzy podatki i nic więcej — mnie rzucił się w oczy brak czegokolwiek, co można by jakkolwiek nazwać czymkolwiek co nie jest należnością podatkową;
  • co ciekawe (dla zaciemnienia) przez podatki rozumie się także niepodatkowe należności budżetowe (art. 3 pkt 3 lit. c op) — ale niepodatkowe należności budżetowe to „niebędące podatkami” należności budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które wynikają ze stosunków publicznoprawnych (art. 3 pkt 8 op);
art. 3 pkt 8 ordynacji podatkowej
lekroć w ustawie jest mowa o:
niepodatkowych należnościach budżetowych — rozumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych;
  • upraszczając nieco: niepodatkowe należności budżetowe to wszystkie pieniądze, które należą się budżetowi państwa, gminy, powiatu czy województwa i wynikają z relacji państwo-obywatel (nie są należnościami cywilnoprawnymi). Na szybko widziałbym przede wszystkim właśnie nieszczęsne mandaty, ale pewnie też np. opłatę skarbową, opłaty lokalne (targową, miejscową, uzdrowiskową, reklamową, od posiadania psów), może jakieś opłaty za przekształcenie?, etc., etc. — czyli część dochodów szeroko pojętego państwa,
  • dla ukazania całokształtu: odrębna definicja niepodatkowych należności budżetowych wynika z ustawy o finansach publicznych, która nie tylko wprost mówi o grzywnach nałożonych w drodze mandatu karnego, ale także o wielu innych środkach, które może dla przeciętnego Polaka-szaraka nie są interesujące, ale przecież nie są nieznane np. przedsiębiorcom;
art. 60 ustawy o finansach publicznych
Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych:
1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie;
2) należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
3) wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych;
4) wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych;
5) wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych;
6) należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności;
6a) należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe;
7) dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw;
8) pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Słowem: wychodzi mi na to, że rząd wymyślił wspaniałe i nowatorskie narzędzie, którego sam nie do końca rozumie — a najlepsze jest to, że media podają, że poszczególne macki tego rządu nie potrafią się ze sobą dogadać.

 

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

15 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
15
0
komentarze są tam :-)x