Czy pracodawca może wytoczyć powództwo o ustalenie nie-reprezentatywności związku zawodowego?

Czy pracodawca może wytoczyć powództwo o ustalenie reprezentatywności organizacji związkowej — która twierdzi, że wzięła pod ochronę jakieś pracownika, ale zdaniem pracodawcy przedstawione dokumenty są niewiarygodne? Czy spór o status związku zawodowego w ogóle może być traktowany jako sprawa cywilna? wyrok Sądu Najwyższego 2 kwietnia 2019 r. (I PK 10/18) 1. Na podstawie art. 189 … Czytaj dalej

Czy od pozbawienia członkostwa w związku zawodowym można odwołać się do sądu?

Konstytucja gwarantuje związkom zawodowym (podobnie jak wielu innym organizacjom społecznym) autonomię i niezależność od władz państwowych. Czy to oznacza, że sąd nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy takiej organizacji? Czy dopuszczalne jest zatem odwołanie się od pozbawienia członkostwa w związku zawodowym? Czy jednak taki pozew zostanie odrzucony ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej? (postanowienie z dnia 21 września 2018 r. (V CSK 561/17).

Orzeczenie wydano w sprawie o ustalenie, iż powódka jest członkiem związku zawodowego — po tym jak organizacja skreśliła ją z listy członków z powodu nieopłacania składek.

Sąd prawomocnie odrzucił pozew wniesiony przeciwko międzyzakładowej organizacji związkowej, wskazując, iż ustalenie stosunku prawnego — członka związku zawodowego — jest niedopuszczalne na drodze sądowej (art. 199 par. 1 pkt 1 kpc). W ocenie sądu związki zawodowe cieszą się na tyle szeroką autonomią gwarantowaną przepisami krajowymi i międzynarodowymi, że nie można uznać za sprawę cywilną (w rozumieniu art. 1 kpc) powództwa o ustalenie statusu członka związku zawodowego. Związki zawodowe są w swej działalności niezależne — od pracodawców, administracji państwowej, samorządu, a także od innych organów. Kontrola sądowa działalności związków zawodowych ogranicza się do etapu rejestracji i ustalania treści statutu, związek może być stroną stosunków cywilnoprawnych — ale relacje wewnątrz-organizacyjne nie podlegają kognicji sądowej.
Skoro zatem żaden przepis ustawy o związkach zawodowych nie przyznaje prawa do wystąpienia z powództwem o ustalenie, droga sądowa jest wykluczona — jej roszczenia nie są „sprawą” w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP (por. „Dyskryminacja przez związki zawodowe”).

Rozpatrując skargę kasacyjną wniesioną przez powódkę Sąd Najwyższy przypomniał, że

Czytaj dalej

Decyzja o obsadzie funkcji kościelnych nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego

urban skazany obraza uczuć religijnych

Ciekawy temat: czy wierny, którego zdaniem jakaś osoba została powołana — lub odwołana — z funkcji w hierarchii kościelnej w sposób wadliwy (z naruszeniem przepisów prawa), może odwołać się od takiej decyzji do sądu? Z niedawnego orzeczenia SN wynika, że niestety, ale droga sądowa w sprawie o powołanie na stanowisko w związku wyznaniowym jest wykluczona. postanowienie … Czytaj dalej