Nie można zastrzec kary umownej za niewykonanie zobowiązania pieniężnego (uchwała SN III CZP 3/19)

banknoty jedynym legalnym środkiem płatniczym

Krótko i na temat: w wydanej dziś uchwale Sąd Najwyższy jednoznacznie wykluczył dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za niewykonanie przez stronę zobowiązania pieniężnego. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 listopada 2019 r. (III CZP 3/19) Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Uchwałę podjęto … Czytaj dalej

Czy można odstąpić od umowy jeśli kontrahent wykonuje ją w sposób niewłaściwy?

A skoro wczoraj było o tym, że ex-pracownik, który naruszył zakaz konkurencji i tajemnicę pracodawcy, żeby biznes ochroniarski miał dobry start, będzie płacił ex-pracodawcy odszkodowanie, dziś czas na krótką odpowiedź na krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest odstąpienie od nieprawidłowo wykonywanej umowy — która nie ma terminu wykonania, zaś strony nie zakreśliły okresu, w którym jedna … Czytaj dalej

Kara umowna: świadczenie nieobjęte SIWZ nie może być przedmiotem roszczeń zamawiającego

Oznaczanie przedsiębiorstwa nazwą konkurenta

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy zamawiającemu (w trybie zamówień publicznych) przysługuje kara umowna jeśli wykonawca nienależycie wykonuje świadczenie, które nie było objęte SIWZ? (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 1677/14). Powód (urząd) zawarł, w trybie zamówienia publicznego, z wykonawcą (konsorcjum spółek) umowę serwisową systemu … Czytaj dalej