Czy można odstąpić od umowy jeśli kontrahent wykonuje ją w sposób niewłaściwy?

A skoro wczoraj było o tym, że ex-pracownik, który naruszył zakaz konkurencji i tajemnicę pracodawcy, żeby biznes ochroniarski miał dobry start, będzie płacił ex-pracodawcy odszkodowanie, dziś czas na krótką odpowiedź na krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest odstąpienie od nieprawidłowo wykonywanej umowy — która nie ma terminu wykonania, zaś strony nie zakreśliły okresu, w którym jedna … Czytaj dalej

Czy zadatek może stać się zaliczką?

powództwo ustalenie prokurator interes prawny

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt VI ACa 51/15). Spór dotyczył umowy przedwstępnej, w której ośmiu przyszłych spadkobierców zobowiązało się, pod warunkiem … Czytaj dalej

Jednostronne prawo odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę to klauzula abuzywna

obowiązek samooskarżenia siebie samego

Klauzule abuzywne spędzają sen z powiek kontrahentom konsumentów, dziś zatem krótkie pytanie: czy zastrzeżenie we wzorcu umowy jednostronnego prawa do odstąpienia od umowy — to instytucja jak najbardziej znana kodeksowi cywilnemu — może być traktowana jako niedozwolone postanowienie umowne? wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2016 r. (I CSK 125/15) Ocena, czy postanowienie wzorca umowy … Czytaj dalej

Czy pracodawca może odstąpić od zakazu konkurencji „w każdym czasie”?

Czy pracodawca może zastrzec, iż ma możliwość odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy — umowie zawartej na czas określony — „w każdym czasie”? Czy taka klauzula oznacza, że pracodawca może zwolnić się od obowiązku wypłacania ex-pracownikowi odszkodowania za zakaz konkurencji? wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2016 r., (I PK 56/15) … Czytaj dalej

Odstąpienie od zakazu konkurencji przez pracodawcę (skutki niezastrzeżenia terminu)

A skoro w tym tygodniu są dwa poniedziałki, to znów na tapetę bierzemy coś z prawa pracy. Czas na dwa słowa o tym jakie skutki ma odstąpienie przez pracodawcę od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy — dokonane na podstawie klauzuli umownej, która nie zastrzegła terminu na dokonanie owego odstąpienia. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 … Czytaj dalej