Wymóg uzyskania zgody miasta na wynajem mieszkań turystom nie narusza prawa EU

służebność drogi koniecznej

Krótko i na temat: w dzisiejszym wyroku TSUE stwierdził, że system zezwoleń na najem krótkoterminowy mieszkań z przeznaczeniem dla turystów — wymóg uzyskania zezwolenia władz miejskich na wynajmowanie własnego mieszkania pod rygorem kary — nie narusza unijnej swobody świadczenia usług. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 22 września 2020 r. w/s Cali Apartments SCI i HX … Czytaj dalej

Powództwo dotyczące klauzuli abuzywnej nie oznacza samo w sobie żądania unieważnienia umowy

Krótko i na temat: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że powództwo dotyczące klauzuli abuzywnej nie może być traktowane jako żądanie unieważnienia całej umowy — a zatem jeśli konsument zamierza podważyć całą umowę, musi sformułować to w treści pozwu. uchwała Sądu Najwyższego z 15 września 2020 r. (III CZP 87/19) Żądanie uznania postanowienia wzorca … Czytaj dalej

Preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych na określone usługi narusza zasadę neutralności internetu

preferencyjne rozliczanie pakietów Neutralność internetu

W wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości EU stwierdził, że preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych — faworyzowanie określonych usługodawców — narusza neutralność internetu. To orzeczenie powinni wziąć sobie do serca polscy operatorzy komórkowi, którzy zakwestionowane przez TSUE rozwiązania stosują nagminnie. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 15 września w/s Telenor Magyarország (C-807/18 i C-39/19) (…) oferty pakietowe stosowane … Czytaj dalej

Prawo komunikacji elektronicznej (nie będzie już „Internetu”, teraz będzie „internet”)

dane lokalizacji komórek drobne przestępstwa

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt ustawy — prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem przepisów wprowadzających PKE. A mianowicie, w bardzo dużym skrócie i ograniczając się do sygnalizacji tematów (dokumenty są bardzo obszerne — samo prawo komunikacji elektronicznej zawarto na zaledwie 266 stronach, przepisy wprowadzające liczą ich tylko 54): prawo komunikacji … Czytaj dalej

Wypłata po zerwaniu polisolokaty nie stanowi świadczenia głównego w rozumieniu art. 385(1) par. 1 kc

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że świadczenie wypłacane po zerwaniu polisolokaty nie stanowi świadczenia głównego w rozumieniu przepisów o klauzulach abuzywnych. uchwała Sądu Najwyższego z 17 lipca 2020 r. (III CZP 75/19) ​Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie … Czytaj dalej