Rezultat pracy pracownika może być jako traktowany jako utwór — jeśli powstałe efekty są „zaskakujące”, „nieoczekiwane” czy „niespotykane”, a więc wykraczają poza normalne obowiązki pracownicze

Czy prawie każdy rezultat pracy prawie każdego pracownika można traktować jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego? A więc 50% koszty uzyskania przychodu będą przysługiwały także kierownikowi, który tworzy procedury, tabelki w Excelu i grafy obrazujące strukturę firmy? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2022 r. (II FSK 972/19)Rezultaty pracy pracowników mogą zostać uznane za … Czytaj dalej

Ustawa o niektórych umowach zawieranych elektronicznie — czyli będzie (?) rządowy system kadrowo-płacowy

A skoro nie tak dawno było na tutejszych łamach o tym, że może będą nowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów, a może nie, a jeszcze wcześniej pisałem o tym, że niektóre czynności prawne wymagają szczególnej formy, ale większość wcale nie (por. „Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany… — skutki i moc prawna”), dziś czas na … Czytaj dalej

Decyzja bez podpisu to co najwyżej projekt decyzji (zaś skarga na projekt decyzji podlega odrzuceniu)

A skoro niedawno było o sprytnych podpisach cyfrowych, dziś czas na kilka akapitów o tym czym jest decyzja bez podpisu, czy niepodpisana decyzja administracyjna może być skutecznie doręczona stronie — no i czy dopuszczalne jest zaskarżenie takiego dokumentu? nieprawomocne postanowienie WSA w Łodzi z 9 marca 2022 r. (I SA/Łd 652/21)1) Stronie postępowania powinien być … Czytaj dalej

Obniżenie stawki PIT do 12% (projekt)

Krótko i na temat, ale tego przegapić nie można: tak, w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt przewidujący obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 12% (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw). Dla jasności, w wielkim skrócie (projekt wraz z uzasadnieniem liczy sobie 84 … Czytaj dalej

Niższy, jeszcze niższy, najniższy (projekt stopniowego obniżania stawki VAT)

Krótko i na temat, ale to naprawdę dobre: do laski marszałkowskiej wpłynął projekt zmian w ustawie o VAT przewidujący stopniowe obniżanie podstawowej stawki tego podatku — od 20% w drugiej połowie tego roku i o 1 p.p. w każdym następnym, aż do 15% w roku 2027. Lepsze: autorami propozycji są posłowie Lewicy (projekt ustawy o … Czytaj dalej