Nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium narusza dobra osobiste członka zarządu

Koniec półrocza w spółkach to tradycyjny gorący okres sprawozdań, bilansów i skwitowań — dziś zatem bierzemy na tapetę następującą kwestię: czy nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste członka zarządu — i czy w takim przypadku można żądać podjęcia stosownej uchwały przez spółkę? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt … Dowiedz się więcej

Czy prezes spółki może być na fakturze za usługi — i na wynagrodzeniu za zarządzanie?

Kwestia wynagradzania członków zarządów spółek to problem spędzający sen z powiek księgowym i doradcom podatkowym. Często spotykany model polega na ustaleniu odrębnego wynagrodzenia prezesa zarządu za zarządzanie oraz zawarci przez spółkę dodatkowej umowy na świadczenie innego rodzaju usług — unikalnych ze względu na kompetencje kontrahenta (równocześnie członka zarządu) oraz odmiennych od czynności zarządczych. Czy jednak prezes … Dowiedz się więcej

Członek zarządu spółki bez „prawa do zapomnienia” (wyrok TSUE C-398/15)

W wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości EU orzekł, że prawo do zapomnienia nie dotyczy członków zarządów spółek, których dane osobowe zostały wpisane do publicznych rejestrów (wyrok w sprawie/ Salvatore Manni przeciwko Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce z 9 marca 2017 r., C-398/15). Sprawa dotyczyła Salvatore Manni, członka zarządu włoskiej spółki, który … Dowiedz się więcej

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie jedynego wspólnika sp. z o.o. na umowę o pracę?

wirtualne biuro adres siedziby

Stara wątpliwość, nowe orzeczenie: czy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na umowę o pracę — jako członek zarządu? Jako osoba dysponująca wiedzą specjalistyczną przydatną w prowadzonej przez spółkę działalności? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r. (III UK 226/15) Jedyny wspólnik sp. z o.o. podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracowniczego zatrudnienia … Dowiedz się więcej

Odwołanie zarządu spółki nie ma wpływu na umocowanie prokurenta (II OZ 475/16)

Odwieczne podchwytliwe pytanie (jedno z wielu): czy spółka może być skutecznie reprezentowana przez prokurenta jeśli jej zarząd został odwołany (lub członkowie zarządu zrezygnowali z funkcji)? Czy też — w przypadku postępowania sądowego — zachodzą przesłanki w postaci braków w składzie organu, które uniemożliwiają jej działanie? postanowienie NSA z 17 maja 2016 r. (II OZ 475/16)Skoro spółka umocowała … Dowiedz się więcej