Czy nabywca wierzytelności może dochodzić należności z weksla po przedawnieniu roszczenia głównego?

Czy windykator, który odkupił od banku wierzytelności wobec nierzetelnego kredytobiorcy, może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia wynikające z bankowego tytułu egzekucyjnego? Czy weksel powoduje „odżycie” roszczeń, zatem termin przedawnienia roszczeń z weksla należy obliczać jako 3 lata od daty jego płatności? Czy jednak wypełnienie weksla wbrew treści porozumienia wekslowego skutkuje jego bezskutecznością? (wyrok Sądu … Czytaj dalej

Sąd ma obowiązek badać klauzule abuzywne z urzędu — a więc nie może „w ciemno” uwzględnić weksla wystawionego przez konsumenta (wyrok TSUE C-176/17)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli orzeczenie TSUE, które może zatrząść instytucją postępowania nakazowego — oraz mieć istotny wpływ na funkcjonowanie pożyczkodawców zabezpieczających udzielone pożyczki wekslem wystawianym przez konsumenta-pożyczkobiorcę. Czy zwrot pożyczki zabezpieczonej wekslem nie może być dochodzony wyłącznie na podstawie owego weksla (w postępowaniu nakazowym), bez dokonania przez sąd oceny treści samej … Czytaj dalej

Czy brak deklaracji wekslowej oznacza, że nie można wypełnić weksla in blanco?

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Czy weksel in blanco bez porozumienia wekslowego jest nieważny, a więc remitent nie może dochodzić należności? Czy jednak brak deklaracji wekslowej nie jest kluczowy dla dopuszczalności dochodzenia roszczeń z weksla niezupełnego? A przy okazji: czy weksel in blanco można wypełnić po upływie okresu przedawnienia roszczenia głównego? (wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2018 r., II CSK … Czytaj dalej

Czy można zastrzec karę umowną za rozwiązanie umowy najmu wskutek braku płatności czynszu?

wirtualne biuro adres siedziby

Krótko i na temat: czy w umowie możne być zastrzeżona kara umowna za brak płatności czynszu z tytułu najmu lokalu — jeśli wskutek opóźnień wynajmujący rozwiązał umowę najmu? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 maja 2017 r. (VI ACa 278/16) Nie można uznać, że samoistną przesłanką żądania kary umownej może być samo złożenie przez … Czytaj dalej

Sformułowanie „zapłaci” na wekslu własnym nie oznacza weksla trasowanego

Nowy rok, nowe pytania: czy weksel własny jest nieważny — lub powinien być traktowany jako weksel trasowany — jeśli wpisano na nim słowo „zapłaci”? Czy nieważność weksla może wynikać ze sposobu oznaczenia jego waluty jako „PLN”? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. akt V ACa 685/17). Spór dotyczył należności z … Czytaj dalej